Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ίση εκπροσώπηση και ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες ζητά η Ευρωβουλή

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 07/12/2017

Σήμερα ψηφίζεται έκθεση

|> Ίση εκπροσώπηση και ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας, επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία. Και χθες το ΕΚ  σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, διοργάνωσε το “4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ατόμων με αναπηρία”, ενώ σήμερα Πέμπτη 7/12 συζητά και ψηφίζει έκθεση πρωτοβουλίας της Χέλγκα Στίβενς (φωτό), η οποία αξιολογεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020.

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για τους ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό συμπεριλαμβάνει την προώθηση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της ισότητας σε όλους τους τομείς, στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και εκπαίδευσης καθώς και της κοινωνικής προστασίας και της υγείας.

Η σύμβαση, που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υιοθετήθηκε το 2010 και αποτελεί το βασικό μέσον για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η Σύμβαση, που έχει υπογραφεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και θα ισχύσει σύντομα σε ολόκληρη την ΕΕ, καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να προοασπίζουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία.

Οι προτάσεις του ΕΚ

Το ΕΚ υιοθέτησε έκθεση πρωτοβουλίας η οποία τονίζει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και αυτονομίας, για αυτό είναι απαραίτητη η λήψη περισσότερων μέτρων προκειμένου τα δικαιώματά τους να διασφαλιστούν.

Επίσης, στην έκθεσή της η Χέλγκα Στίβενς τονίζει τη σημασία ενός ολιστικού ορισμού της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους, σε όλους τους τομείς της πολιτικής, στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών που έχουν κάποια αναπηρία.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. 

Απάντηση