Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αλλαγές στα “capital controls” και κίνητρα επαναφοράς κεφαλαίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 03/09/2015

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης. Παρακάτω δημοσιεύονται τα βασικά σημεία των δηλώσεων του κ. Χριστοδουλάκη, αλλά ο διάλογος που είχε με τους δημοσιογράφους.

Α. ΕΣΠΑ 2007 – 2013

 1. Συνολική εικόνα

Σύμφωνα με στοιχεία 27.8.2015,  η πορεία του ΕΣΠΑ 2007-2013 διαμορφώνεται ως εξής:

 • Η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέρχεται σε 20,3 δισ. € 91,7%).
 • Το ποσό των ενταγμένων έργων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ. ανέρχεται σε 35,5 δισ. € 145,8%).
 • Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης Δημ.Δαπάνης ανέρχεται σε 30,6 δισ. € 125,9%).
 1. Ομαλοποίηση πληρωμών – ρευστότητα

Τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων των  Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες επηρέασαν το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών του 2015.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι, οι εκκρεμούσες κατανομές στην Τράπεζα της Ελλάδος τον 08/2015 ανέρχονταν σε 1 δισ. € ενώ οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα ανέρχονται περίπου στα 315 εκ. €.

Από τις αρχές του Αυγούστου έχει ξεκινήσει η σταδιακή ομαλοποίηση των εκταμιεύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού.

Ελήφθησαν ήδη τα εξής μέτρα:

 • αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από 95% σε 100% του ΕΣΠΑ 2007-2013 και πρόωρη εκταμίευση του υπολοίπου 5% της αποπληρωμής
 • αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετη ρευστότητα σε συνδυασμό με πόρους που θα αντληθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Από πλευράς μας – και σε διαρκή επαφή με το ΓΛΚ – παίρνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να ελαχιστοποιηθεί- ή και να εξαλειφθεί – το πρόβλημα της ρευστότητας, να «ξεπαγώσουν» έργα που καθυστερούσαν από έλλειψη ομαλής ροής χρηματοδότησης και να επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί ρυθμοί απορρόφησης. Ας σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι ευρωπαϊκές εισροές ΕΣΠΑ και δεσμεύονται μόνο για πληρωμές ΕΣΠΑ .

 1. Εξυγίανση – Αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξυγίανσης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία έχει στόχο:

 • την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας πόρων Κοινοτικής Συνδρομής κατά το κλείσιμο των Ε.Π και της πρόσθετης επιβάρυνσης των εθνικών πόρων.

Η αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα υποβληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

 1. Παράταση ΕΣΠΑ 2007-2013

Κρίνεται αναγκαία η παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 έως 31/12/2016. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένα προβλήματα ρευστότητας και θα πρέπει από κοινού να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για να μη χαθούν αναπτυξιακοί πόροι που έχει τόσο ανάγκη η Ελλάδα της παρατεταμένης ύφεσης. Για το σκοπό αυτό θα συναντήσω την άλλη εβδομάδα αξιωματούχους της Ένωσης για να βρούμε λύση στο φλέγον πρόβλημα.

Η έγκριση για παράταση θα έδινε τα εξής πλεονεκτήματα:

 •  “ξεπάγωμα” της εκτέλεσης μεγάλου μέρους εγκεκριμένων πληρωμών (άνω του 1 δισ. €)
 • την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής ή και διάλυσης συμβάσεων,

Β.        ΕΣΠΑ 2014-2020

Για τη νέα προγραμματική περίοδο, η χώρα έχει ένα σημαντικό σύνολο ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους δύναται να επωφεληθεί και το οποίο ανέρχεται σε 21 δισ. € και μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσει τα 26 δισ. €. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό που δύναται να κατανεμηθεί επιπλέον στη χώρα και τις περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης». Το όποιο βέβαια επιπλέον ποσό, μόνο μερικώς μπορεί να αποκαταστήσει την μεροληψία της μεθοδολογίας κατανομής των πόρων της Συνοχής στα Κράτη Μέλη, η οποία ως γνωστόν βασίστηκε στα κατά τη διαπραγμάτευση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού διαθέσιμα στοιχεία ΑΕΠ 2007-2009 πριν δηλαδή τις επιπτώσεις της κρίσης. Αν η κατανομή μεταξύ Κ-Μ είχε στηριχθεί σε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα θα ελάμβανε σημαντικά αυξημένους πόρους, ως «μέρισμα της κρίσης».

Άποψή μου είναι ότι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί με κάθε τρόπο κατά τη διαβούλευση του 2016.

Εκτιμώ ότι για την Ελλάδα θα έπρεπε να προβλεφθεί ένα «ΕΣΠΑ Κρίσης», δηλαδή ένα ΕΣΠΑ που, λόγω της ειδικής κατάστασης – και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές υγιούς διαχείρισης – θα είχε αυξημένες ευελιξίες και  θα έδινε αποτελεσματικότερες απαντήσεις στα προβλήματα που εν τω μεταξύ ανέκυψαν και δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό.

Η Ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με κριτήρια και διαδικασίες ενιαίες για όλα τα Κ-Μ. Έκτακτες καταστάσεις απαιτούν, εξ ορισμού, και έκτακτες αντιμετωπίσεις. Ας σημειωθεί ότι και η ίδια η Συνθήκη της ΕΕ προβλέπει παρεκκλίσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού (άρθρο 107) σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής της οικονομικής κατάστασης.

Ούτως όμως εχόντων των πραγμάτων,  πρέπει να δώσουμε έμφαση στην άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Όλα τα προγράμματα έχουν εγκριθεί (πλην Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας που αναμένεται να εγκριθούν στο επόμενο διάστημα από την ΕΕ) και πρέπει τώρα να επιταχύνουμε όλοι από την πλευρά του και τις αρμοδιότητές του ο καθένας την υλοποίηση.

 • Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενημερώθηκα ότι οι προαπαιτούμενες ενέργειες προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), μετά και τη διεξαγωγή των πρώτων Επιτροπών Παρακολούθησής τους, βρίσκονται πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση και διεξαγωγή όλων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων εγκρίθηκε η εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων.

 Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Αθήνα ευρεία τεχνική συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για αναλυτική επισκόπηση της πορείας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 εν όψει της αναθεώρησης των Προγραμμάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου

Πρέπει συνεπώς οι Διαχειριστικές Αρχές να επιταχύνουν και για το σκοπό αυτό συγκαλώ συνάντηση με τους Προέδρους των Επιτροπών Παρακολούθησης αλλά και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους όπου θα δούμε από κοινού την πορεία και τα απαιτούμενα επόμενα βήματα.

Προχωρούμε επίσης στην προετοιμασία ανάληψης των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της συμμετοχής μας στο «Σχέδιο Juncker” των 325 δισ.€, πράγμα που, σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορεί να δώσει ουσιαστική ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες Ειδικές Γραμματείες για να μη χαθεί χρόνος και οι εκλογές να μην επηρεάσουν καθόλου την έκδοση των ήδη προετοιμασμένων προσκλήσεων. Αυτός ο Σεπτέμβριος έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ο ένας από τους τέσσερις μήνες που απομένουν για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Και δεν επιτρέπεται να χαθεί ούτε ένα λεπτό, ούτε  της ώρας ούτε του ευρώ!

Γ.        ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

1ο Οι μικρο μεσαίες επιχειρήσεις  (ΜΜΕ) έχουν μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης ίδιων κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό προτείνετε η δημιουργία ενός Fund στο οποίο θα υπαχθούν οι ΜΜΕ. Το fund θα είναι εισηγμένη εταιρεία ώστε να ελέγχεται από όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς.

2ο Σήμερα υπάρχει απουσία ενός μηχανισμού αξιόπιστης μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Δημιουργία ενός Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Η οργάνωση θα αναληφθεί από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που θα αξιολογεί την φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και θα δίνει μια διαβάθμιση η οποία θα είναι δημόσια. Η διαβάθμιση της εταιρίας θα είναι προϋπόθεση για την ένταξη της στον αναπτυξιακό νόμο.

3ο Σήμερα η χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι σε χαμηλά επίπεδα (0,3% του ΑΕΠ) πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί την έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα αποτελεί και ιδιαίτερο κριτήριο επιλεξιμότητας.

4ο Σήμερα υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας.. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης. Χωρίς νέα μαζική απασχόληση, η χώρα και η κοινωνία θα καταρρεύσει.

Δ.        Έλεγχοι στην Κίνηση Κεφαλαίων

Δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και τις τραπεζικές συναλλαγές, με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

1ον. Εξάντληση σε εβδομαδιαία βάση του καθορισμένου ορίου συναλλαγών στο εξωτερικό ανα τραπεζικό ίδρυμα, που ήταν σε ημερήσια βάση.

2ον. Παροχή δυνατότητας ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στους νέους φοιτητές.

3ον. Μεταφορά των αιτημάτων νομικών προσώπων για συναλλαγές έως και 5.000 ευρώ στα τραπεζικά καταστήματα.

4ον. Εντατικοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτημάτων των φυσικών προσώπων από τις τράπεζες.

5ον. Δυνατότητα ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, περιορισμένου χρόνου, σε υποψήφιους βουλευτές και κόμματα. Οι συναλλαγές θα γίνονται όπως ακριβώς και για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία προνομιακή μεταχείριση.

6ον. Χαλάρωση των περιορισμών στις διαδικτυακές συναλλαγές του εξωτερικού.

7ον. Κωδικοποίηση του πλαίσιου περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σε ένα ενιαίο κείμενο.

Επίσης, απευθύνεται έκκληση στις τράπεζες να μειώσουν το ύψος των προμηθειών τους στις συναλλαγές, οι οποίες και έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Ε.        Απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου

Δ. ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ («Το ΒΗΜΑ»): Είπατε ότι χρειάζεστε περίπου 3 δισ. για το νέο αναπτυξιακό.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι για τις συσσωρευμένες ανεξόφλητες υποχρεώσεις.

Δ. ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ: Ναι, των παλαιών. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια μέσα σε αυτό το πακέτο το οποίο έχει εγκριθεί, στη συμφωνία που έχει γίνει για να βρεθούν αυτά τα χρήματα;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κατ’ αρχήν υπάρχουν κάθε χρόνο προβλέψεις στο εθνικό σκέλος και επίσης αρκετά από αυτά τα έργα είναι συνεχιζόμενα έργα, στα ΕΣΠΑ. Δηλαδή θεωρώ ότι η επιτάχυνση της εκταμίευσης του εθνικού σκέλους σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των εναπομεινάντων πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ, φτάνει. Αλλά θέλει τρέξιμο όμως.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στο νέο ΕΣΠΑ κ. Υπουργέ, ότι θα ζητήσετε αύξηση αν κατάλαβα καλά μεταξύ άλλων του ποσού -μέρισμα το χαρακτηρίσατε- το οποίο είχε κατανεμηθεί στην Ελλάδα και επίσης μιλήσατε για παράταση και αυτό θα ήθελα να μας διευκρινίσετε από έξι έως δώδεκα μήνες, για το τρέχον έτος;

Τι ποσό θα ζητήσουμε επιπλέον; Και γιατί αυτό –συγνώμη, μπορεί να φανεί αφελής η ερώτηση- να το κάνει ένας υπηρεσιακός Υπουργός, να ζητήσει παραπάνω κονδύλια, ενώ δεν το έκαναν Υπουργοί που ήταν από Κυβερνήσεις εκλεγμένες κανονικά.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θα σας απαντήσω το εξής: εμείς είμαστε υπηρεσιακή Κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν υπηρεσιακά προβλήματα. Αυτή είναι η ατυχία μας. Αν είχαμε υπηρεσιακά προβλήματα θα ήταν όλα καλά. Είμαστε υπηρεσιακή Κυβέρνηση που αντιμετωπίζει προβλήματα και γι’ αυτό θα το κάνω.

Τώρα από εκεί και πέρα ποιο θα είναι το ποσό, θα μου επιτρέψετε να μην το πω τώρα. Κανείς δεν πηγαίνει λέγοντας εκ των προτέρων τι θα ζητήσει.  Η προετοιμασία μιας διαπραγμάτευσης είναι απαραίτητο στοιχείο, αλλά άμα βγεις και το διαλαλείς, δίνει και στον άλλον τη δυνατότητα να προετοιμαστεί.

Σ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ («STAR»): Αν μου επιτρέπετε δυο ερωτήσεις. Πρώτον, αν μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος για τα κίνητρα για το στρώμα capital που μας είπατε για να επανέλθουν τα χρήματα.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πόσο είναι;

Σ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ: Όχι, τι κίνητρα εξετάζετε.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας λέω, τα διερευνούν τώρα οι ειδικοί. Πως θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα κινήτρων και συστάσεων, γιατί ξέρετε τα κίνητρα είναι όπως τα ζευγάρια, δηλαδή θέλει δύο, θέλει κίνητρο και πίεση, αυτό είναι ο συνδυασμός. Τώρα όταν καταλήξουμε θα σας το πω, δεν είναι θέμα.

Σ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ: Και δεύτερον εάν μπορείτε να μας πείτε αν αυτό που είπατε για τις υπερβολικές χρεώσεις.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άμα το ήξερα θα το έλεγα τώρα, αλλά..

Σ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ: Ναι, τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, λόγω των capital controls, τι ακριβώς εννοείτε, της προμήθειας στα δύο «S», τι ακριβώς εννοείτε;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εννοώ σήμερα υπάρχει ένα ημερήσιο όριο για κάθε τράπεζα. Ας πούμε ξέρω ΄γω 7 εκατομμύρια. Μία τράπεζα λοιπόν έρχεται σήμερα και δεν τα εξαντλεί τα 7 εκατομμύρια για διάφορους λόγους, εξαντλεί τα 5. Τα 2 της μένουν και πάνε μέχρι τέλος της εβδομάδας.

Σ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ: Όχι δε ρώτησα αυτό, τις χρεώσεις που είπατε στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις προμήθειας, τι εννοείτε; Ας πούμε την προμήθεια στο δύο «S» στο μηχάνημα;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ένας θέλει να πάρει ένα ποσόν. Παλιά το έπαιρνε όλο. Σήμερα πρέπει να το παίρνει τμηματικά. Άρα πρέπει οι προμήθειες που αφορούν τμηματικές συναλλαγές να περιοριστούν, αυτό είπα. Εντάξει, είναι σαφές αυτό, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θέλω να επανέλθουμε στο θέμα του ΕΣΠΑ. Εάν δεν μας δοθεί η παράταξη των έξι έως δώδεκα μηνών, θεωρείται δεδομένο αν καταλαβαίνω ότι θα χάσουμε πόρους από το τρέχον ΕΣΠΑ, έτσι δεν είναι; Σε τι ύψος θα είναι;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι τι να κάνουμε τώρα; Συζήτηση τι θα γίνει άμα γίνει το κακό; Δεν είναι σωστό αυτό. Η διαπραγμάτευση για να πετύχει χρειάζεται δύο πράγματα, σχέδιο μη γνωστοποιημένο και αισιοδοξία. Τώρα εσείς μου λέτε να τα κάψω αυτά, δε γίνεται αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΚΕΦΑΛΑΙΟ»): Υπουργέ έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά στο ΕΣΠΑ, αν έχουν έρθει κι αν όχι πότε αναμένεται να έρθουν τα επιπλέον κονδύλια που αναμένουμε λόγω των κινήτρων του κ. Γιούνκερ, δηλαδή αυξημένη προκαταβολή αναδρομικά από το 95% στο 100% και αυξημένη προκαταβολή του νέου ΕΣΠΑ από το 5% στο 7%.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι έχουν αυξηθεί και είχαμε και μία συνεργασία προχθές με το Γενικό Λογιστήριο για να γίνουν μερικές κινήσεις που θα είναι πλάτη με πλάτη αυτό, δηλαδή έρχεται το ένα βγαίνει το άλλο αμέσως για να το επιταχύνουμε αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΚΕΦΑΛΑΙΟ»): Άρα δεν έχουν έρθει ακόμα και τα περιμένουμε..

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχουν αρχίσει, έχουν αυξηθεί αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΚΕΦΑΛΑΙΟ»): Έχουν αυξηθεί, αλλά αν έχει γίνει εισροή αναδρομική.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας είπα και το διάβασα ότι από τις αρχές Αυγούστου έχει ξεκινήσει μία σημαντική ομαλοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του κεντρικού λογαριασμού αυτού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΚΕΦΑΛΑΙΟ»): Όχι, υπάρχει αυξημένη απορρόφηση, απλώς το ερώτημα ήταν αν τα αναδρομικά κονδύλια έχουν φθάσει στα κρατικά ταμεία.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι έχουν φτάσει αρκετά, ναι. Αλλά, για να είμαι τώρα ειλικρινής, θα έχω τα πλήρη στοιχεία ανά πρόγραμμα και ανά περιφέρεια Παρασκευή. Γιατί πρέπει να δούμε πριν σας απαντήσω οριστικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΚΕΦΑΛΑΙΟ»): Ωραία. Και μία συμπληρωματική ερώτηση αν μου επιτρέπετε αφορά στον αναπτυξιακό νόμο. Είπατε προηγουμένως για τα 3 δισ. ευρώ ότι ενδεχομένως το ποσό αυτό να βρεθεί από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αφού ένα μέρος του αναπτυξιακού νόμου είναι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ωστόσο η προηγούμενη ηγεσία είχε αναφερθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα σχέδιο να αντικατασταθούν οι άμεσες «επιδοτήσεις» από φοροαπαλλαγές επικαλούμενοι ακριβώς αυτή την απουσία κονδυλίων. Υπάρχει όντως αυτό το ποσό;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Το έχω υπόψη μου, υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδέες και μερικές από αυτές μπορεί να δουλέψουν. Για παράδειγμα όταν μία επιχείρηση πηγαίνει πολύ καλά μπορεί να δώσει σε αυτόν που… κάνει μεγάλους τζίρους δε θα χρειαστεί. Όλα θέλουν μία μελέτη, ανάλογα με την κλίμακα, έτσι;

Επίσης πιστεύω ότι δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο. Μερικές έχουν πάει πολύ καλά και μερικές άλλες δεν έχουν πάει καλά και θέλουν να βοηθηθούν για να στυλωθούν στα πόδια τους.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ («BANKING NEWS»): Τα capital controls που είπε εδώ ο Νίκος από το banking news, τα 7 εκατομμύρια ανά τράπεζα γίνονται 10; Ένα είναι αυτό το ερώτημα.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, αθροίζονται σε εβδομαδιαία βάση.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το 7 γίνεται 10 εκατομμύρια ή όχι;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι. Πέστε ότι κάθε μία τράπεζα έχει ημερήσιο 7 και δεν τα ξόδεψε και ξόδεψε 5. Τα 2 μπορεί να τα πάει σε άλλη μέρα της εβδομάδος.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Και το δεύτερο ερώτημα για τα καύσιμα, που τα στείλατε τα στοιχεία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, επειδή υπάρχει ένα ερώτημα, τα καύσιμα δεν υπάρχει αγορανομική διάταξη και η τιμή πώλησης είναι ελεύθερη.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι η τιμή πώλησης είναι ελεύθερη και η εναρμόνιση είναι παράνομη.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πως;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η εναρμονισμένη πρακτική κερδοσκοπίας είναι παράνομη.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά αυτοί λένε ότι δικαιολογείται με βάση τα κοστολόγια.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα γι΄ αυτό υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άμα ήταν να ισχύει ότι λένε οι επιχειρήσεις, δεν υπήρχε λόγος να έχουμε Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι για να αποκαλύπτει εναρμονισμένες πρακτικές κερδοσκοπίας τις οποίες αρνούνται οι επιχειρήσεις. Αυτό το είναι από την εποχή του Άνταμ Σμιθ.

Ο Άνταμ Σμιθ είχε γράψει και είπε ότι “άμα συναντήσεις έναν επιχειρηματία αυτός όλο σου κλαίγεται και σου λέει ότι πουλάει όσο το δυνατόν φτηνότερα”, αλλά μόλις βρεθεί με άλλον έναν σκέφτονται πως θα κάνουν εναρμονισμένες πρακτικές και το πρόβλημα χρονολογείται από το 1776.

Κ. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ («ΑΓΟΡΑ»): Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι ο προγραμματισμός σας εκτείνεται πέραν του 15νθημέρου τουλάχιστον σε ότι αφορά το θέμα το αναπτυξιακό, ο προγραμματισμός σας λέω εκτείνεται πέραν του 15νθημέρου. Σημαίνει αυτό ότι ξέρετε κάτι για τη σύνθεση της Κυβέρνησης μετά τις εκλογές, που δεν ξέρουμε εμείς; Πρώτο αυτό. Και δεύτερο κάτι πιο ουσιαστικό..

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Βουτσαδάκη, επειδή είστε Χανιώτης δε σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις που είναι ανεδαφικές. Επειδή γράφω αυτά που λέω, ότι σας είπα είναι εντός 15 ημερών, έτσι;

Κ. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ: Εντάξει. Μιλήσατε επίσης και ότι θα ζητήσετε από τις τράπεζες να παράσχουν κάποιες διευκολύνσεις σε δανειολήπτες. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, άμα μπορούσα θα το έλεγα κιόλας. Είπα το συζητάνε οι ειδικοί και θέλει μία προεργασία. Ελπίζω πολύ σύντομα όμως, εντός 15νθημέρου να έχω νεώτερα..

Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ («ΑΓΡΟΚΟΣΜΟΣ.COM»): Θέλω να ρωτήσω το εξής: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές συνεταιριστικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε ένα ερμαφρόδιτο καθεστώς μεταξύ συνεταιρισμών και μεταξύ κοινωνικών εταιρειών και τα λοιπά. Όμως λόγω του θέματος της απασχόλησης υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι απευθύνονται και στο δικό σας Υπουργείο και δε βρίσκουν πάντοτε άκρη στις Υπηρεσίες γιατί δεν ξέρουν ακόμα, εννοώ και στις Περιφερειακές, τι γίνεται με αυτό;

Και το δεύτερο το στοιχείο είναι το εξής, ότι επειδή λέτε ότι αλλάζετε τον αναπτυξιακό νόμο και κάποιες επιχειρήσεις βρέθηκαν με κόκκινα δάνεια μέσα την κρίση, είναι αυτό ένα κριτήριο το οποίο το εξετάζετε για το πώς μπορούν να το παλέψουν; Αν αυτές οι επιχειρήσεις δεν είχαν δάνεια πριν, που να είναι κόκκινα και βρέθηκαν μέσα στη δίνη της κρίσης και δεν μπορούν να μπουν στον αναπτυξιακό νόμο.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος δε γνωρίζω λεπτομέρειες. Υποθέτω όμως ότι μπορούν να απασχολήσουν τον αναπτυξιακό νόμο με αυτό το κριτήριο της απασχόλησης που σας είπα πριν. Αυτό χρήζει εξειδίκευσης και θα γίνει, έτσι;

Τώρα, το δεύτερο είναι σημαντικό όμως. Το είπα αυτό όμως, είπα ότι εδώ μία επιχείρηση που έχει χτυπηθεί από την κρίση είναι αναγκασμένη λόγω ρευστότητας και ταυτόχρονα είναι και χρεωμένη. Οπότε πρέπει να κάνει δύο πράγματα κι άμα δεν μπορέσει να κάνει το ένα δε θα μπορέσει να κάνει και το άλλο. Άμα δεν κάνει αναδιάρθρωση δεν μπορεί να βρει ρευστότητα, άμα δε βρει ρευστότητα δεν μπορεί να κάνει αναδιάρθρωση. Και έχουν σκάσει πάρα πολλά τέτοια θέματα.

Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Άρα λοιπόν το εξετάζετε αυτό.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να βάλει το χέρι η χείρα του δημοσίου, να, εδώ χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους, αυτή είναι η κρατική χείρα, έτσι; Να βοηθήσει. Οπότε είναι οι τράπεζες οι οποίες μαζί με την κρατική παρέμβαση να δώσουν λύση στην επιχείρηση, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να βάλουμε εμείς δηλαδή μέσω αυτών των μηχανισμών που σας είπα πριν την ενίσχυση της ρευστότητας της κίνησης κεφαλαίων και την προοπτική ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, να συμπέσει αυτό με τη διαπραγμάτευση που κάνει για την αναδιάρθρωση των δανείων η τράπεζα και να δοθεί μία συνολική λύση στην επιχείρηση. Είναι χιλιάδες οι φρακαρισμένες επιχειρήσεις, που είναι και στα δύο ζητήματα ανοιχτές και τις πιέζουν και οι δύο και θα τελειώσει το θέμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («ΕΡΤ ΡΑΔΙΟ»): Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για έναν κεφαλαιακό οργανισμό που σχεδιάζεται στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού νόμου. Θα ήθελα αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο περί τίνος πρόκειται, είναι κάτι που ακούμε για πρώτη φορά.

Και να ρωτήσω συνεχίζοντας την ερώτηση του συναδέλφου κ. Βουτσαδάκη, σχεδιάζετε αυτό το 15νθήμερο να παρουσιάσετε σχέδιο νέου αναπτυξιακού νόμου;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Καλά τώρα δεν προλαβαίνω, αργότερα άμα υπάρξει αυτό. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου εδώ δουλεύουμε συνεχώς και πιστεύω ότι όταν γίνει αυτό που είπατε θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν όλα αυτά τα εργαλεία.

Αυτός ο «μηχανισμός» δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, είναι ουσιαστικά μία άθροιση των ενισχύσεων που παίρνουν όλες οι επιχειρήσεις όμως και αυτό το οποίο θα συμβαίνει είναι ότι αντί να ελέγχονται τα προβλήματα υλοποίησης του αναπτυξιακού από τα Υπουργεία που τα Υπουργεία πρέπει να ελέγχουν τα χρηματοδοτικά μέρη, όχι τα ουσιαστικά, τα μηχανήματα δηλαδή κι αυτά, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχων με όρους αγοράς.

Ένα πράγμα που έλειπε από τους αναπτυξιακούς όλων των εποχών ήταν ότι το πλαίσιο επιχορήγησης ήταν κρατικό, σωστά, γιατί αυτό σημαίνει επιχορήγηση, αλλά ήταν και το πλαίσιο αξιολόγησης κρατικό και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει πιο καλά ένας μηχανισμός αγοράς παρά ένα κράτος.

Και γι΄ αυτό λοιπόν θέλουμε να συνδέσουμε την κρατική χρηματοδότηση με την αξιολόγηση της αγοράς. Το κράτος είναι πολύ καλό στο να δημιουργεί δυνατότητες χρηματοδοτικές, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει σε όλα τα στάδια να διατυπώνει και να υπαγορεύει επενδύσεις, να αξιολογεί και λοιπά. Γι΄ αυτό υπάρχουν οι αγορές, έτσι;

Γ. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ («ΤΑ ΝΕΑ»): Καλησπέρα Υπουργέ. Στα capital controls είναι η πρώτη ερώτηση και υπάρχει μία διχογνωμία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των τραπεζών σχετικά με το ποιος είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των αιτημάτων μικρών μεσαίων και μεγάλων. Δηλαδή οι τράπεζες λένε ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος λέει ότι στα μικρά αιτήματα η εξυπηρέτηση γίνεται μεταξύ 5-7 ημερών, στα μεγάλα φτάνει τις 15 μέρες και σε ακόμα μεγαλύτερα καθυστερεί πολύ. Περίπου αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, αν έχετε μία εικόνα πόσος είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα η εικόνα που έχω είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα θέματα κι επειδή τώρα ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι μήνες οι οποίες έχουν αυξημένη εισαγωγική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, επειδή αρχίζουν τα σχολεία, τα καύσιμα κλπ, γι’ αυτό καταβάλουμε προσπάθεια με την άρση αυτού του περιορισμού να βγάλουμε όση γραφειοκρατία μπορούμε, να απελευθερωθούν οι δυνάμεις και να τα κάνουμε πιο γρήγορα. Τώρα πόσο ήταν μέχρι τώρα το ένα ή το άλλο δεν το ξέρω. Αυτό θα το έχουμε λίγο αργότερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μια δεύτερη ερώτηση. Επειδή βλέπω ότι έχετε πάρει ζεστά πολύ την ατζέντα σας, σε αυτή την ατζέντα του Υπουργού Οικονομίας, υπάρχουν και μια σειρά από εκκρεμότητες για πράξεις της κυβέρνησης σύμφωνα με το μνημόνιο για να τρέξουν οι ιδιωτικοποιήσεις.  Είχα ρωτήσει και τον κ. Σταθάκη. Το Υπουργείο Οικονομίας εν προκειμένου έχει θέματα που αφορούν την ΤΡΕΝΟΣΕ ας πούμε. Προαπαιτούμενο από το μνημόνιο με συγκεκριμένη ημερομηνία για υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Έχουμε πάρει παράταση από την Κομισιόν για να τα κάνουμε αυτά ή στο 15νθήμερο θα τρέξετε και όσες αρμοδιότητες έχετε για ιδιωτικοποιήσεις;
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κατ’ αρχήν οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μια διαδικασία συστηματική, επίμονη και πολύ απαιτητική. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την διαδικασία πρέπει τα πράγματα να γίνονται σωστά διότι αλλιώς δημιουργούν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Και καλό θα είναι κάποιος να μην είναι υπεραισιόδοξος. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια αυτά τα τρελά όνειρα ότι θα γινόντουσαν οι ιδιωτικοποιήσεις 50 δισ. σε δυο τρία χρόνια πού κατέληξαν.

Οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να γίνονται συστηματικά, με σχέδιο και με αξιοπιστία και προς τούτο θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να γίνουν, αλλά η προσπάθεια δεν σημαίνει επιπολαιότητα. Θα γίνουν έτσι όπως πρέπει.

Οι υπηρεσίες όλες έχουν οδηγίες να προχωράνε κανονικά. Αυτό είχε πει και η προηγούμενη ηγεσία, αυτό συνεχίζουμε και φυσικά μακάρι να επιταχυνθούν οι ρυθμοί. Γιατί αυτό θα φέρει επενδύσεις, θα δώσει ένα σήμα ανοίγματος της οικονομίας και θα δημιουργήσει επιτέλους και κάποιες θέσεις απασχόλησης, διότι θέλω να το πω άλλη μια φορά και θα το ακούτε συνεχώς από εμένα, χωρίς αύξηση της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα, την πατήσαμε σε όλα τα επίπεδα σαν χώρα, σαν κοινωνία. Δεν  υπάρχει μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση.

Αν δεν κάνουμε κάτι μαζικό, αποτελεσματικό και δυναμικό για τη μαζική επαναπασχόληση της ελληνικής κοινωνίας, όλα θα αποτύχουν.

Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ («MEGA»): Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το αν τυχόν θα έρθει και η δόση της νέας δανειακής σύμβασης που έχουμε υπογράψει, εάν θα έρθει στην ώρα της, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και αναφέρεται με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουμε όλοι σήμερα. Υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει αυτή η δόση και αν ναι ….

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τώρα που χαλαρώνουν τα capital controls θα ….

Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ: Είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό; Δηλαδή θέλω να πω ….

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας.

Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ: Με βάση αυτά που γνωρίζετε, εάν υποθέσουμε ότι καθυστερεί η δόση, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί η ελληνική οικονομία στις υποχρεώσεις της; Γιατί υπάρχουν και θέματα ….

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Τουμάση, αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζω την διαδικασία. Αν δεν γνωρίζω και προσπαθώ να μη μιλάω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι αν καθυστερήσει η δόση και δημιουργηθούν ξανά αυτά τα νέφη της χρηματοδοτικής αβεβαιότητος, αυτό θα πάει πιο πίσω πάλι την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Εδώ γίνεται μια συνολική προσπάθεια για να ξαναξεκινήσει η ελληνική οικονομία, να φύγει από τη φάση της ύφεσης και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες αβεβαιότητες. Άρα θέλω να πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό στην ελληνική οικονομία.

Η ελληνική οικονομία έχει τώρα προβλήματα, έχει και καλές πτυχές και επιδόσεις. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τα έσοδα για παράδειγμα τον Αύγουστο αυξήθηκαν. Η τουριστική κίνηση σε πάρα  πολλές περιοχές πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά όμως πρέπει να πούμε ότι και σε άλλες περιοχές νησιωτικές πήγε πολύ άσχημα. Κατέρρευσε. Αυτά τα έλεγα προηγουμένως, δεν θέλω να σας απασχολήσω με αυτό και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και για το ένα και για το άλλο.

Θεωρώ ότι η ελληνική οικονομία, η Ελλάδα, δικαιούται να απαιτήσει τη μέγιστη δυνατή συμπαράσταση σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που κάνει για να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η φάση.

ΤΖΩΡΤΖΗ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Ήθελα να σας ρωτήσω ότι το παραπάνω που θα ζητήσετε από το ΕΣΠΑ αφορά στη ρήτρα αναθεώρησης. Γιατί η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται, απλώς υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα …

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 30 του μηνός.

ΤΖΩΡΤΖΗ: Άρα λοιπόν μιλάμε για τη ρήτρα ….

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Του τρέχοντος.

 ΤΖΩΡΤΖΗ: Του νέου που τρέχει.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όλα αυτά που είπα είναι θέμα προπαρασκευής της διαπραγμάτευσης που θα λάβει χώρα το 2016. Αλλά οι κατευθύνσεις της διαπραγμάτευσης πρέπει να μπούνε από τώρα, γιατί τώρα ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ. Εμείς τι λέμε; Υπηρεσιακώς το λέμε, αλλά το λέμε όμως. Λέμε ότι το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να επιταχυνθεί γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα σας λέμε ότι δεν είναι επαρκές, διότι πρέπει να παλέψουμε όλοι για το ΕΣΠΑ της κρίσης, το ΕΣΠΑ που θα επιταχύνει την έξοδο από την κρίση.

Και γιατί πρέπει να το πούμε τώρα αυτό. Τώρα πρέπει να ειπωθεί έτσι ώστε να χτιστεί μια διαπραγμάτευση, μέχρι που θα γίνει το 2016 η μεγάλη ….

ΤΖΩΡΤΖΗ: Άρα μιλάμε για το ίδιο πράγμα για τη ρήτρα αναθεώρησης.

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω και ένα σχόλιο. Βλέπω ότι το ΕΣΠΑ γίνεται κεντρικό θέμα στον προεκλογικό αγώνα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε μια τέτοια προβολή και εξοικείωση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων με όρους, όπως είναι το ΕΣΠΑ. Αυτό το θεωρώ ένα καλό βήμα, διότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας ομόφωνης κινητοποίησης για να πετύχουμε τους στόχους μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα λίγο περισσότερες διευκρινίσεις για το κεφαλαιακό οργανισμό που περιγράψατε στον αναπτυξιακό νόμο. Πρόκειται για fund. Πώς θα λειτουργεί; Θα συγκεντρώνει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία; Με αυτή τη λογική;

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όλα τα έργα του αναπτυξιακού σιγά – σιγά θα γίνονται με τη μορφή της χρηματοδοτικής πλατφόρμας. Η χρηματοδοτική πλατφόρμα είναι το νέο σλόγκαν. Οι χρηματοδοτικές πλατφόρμες είναι συλλογικά εργαλεία κινητοποίησης κεφαλαίων που θα γίνουν. Και αυτή τη λογική εξυπηρετεί.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: