Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αύξηση κατά 24% σημείωσε το 2015 στα κέρδη της -μετά από φόρους- η ΟΛΠ Α.Ε.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 29/03/2016

Μείωση στον κύκλο εργασιών

Το δ.σ. της ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015 σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα:

  • Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 9.772.290,19€ έναντι 8.891.464,98€ της αντίστοιχης χρήσης 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 9,91%.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 8.375.754,17€ έναντι 6.763.882,84€ παρουσιάζοντας αύξηση 23,83%.
  • Το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 13,9% έναντι του 2014 από 22.958.410,89€ σε 26.150.566,01€.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 99.880.455€ έναντι 104.320.264€ παρουσιάζοντας μικρή μείωση 4,26%. Η μείωση οφείλεται στις μειωμένες φορτοεκφορτωτικές και αποθηκευτικές εργασίες σε ΣΕΜΠΟ και Car Terminal ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά περίπου 3,6 εκ. ευρώ .
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν οριακή μείωση (0,06%) και ανήλθαν σε 100.884.600€ έναντι 100.942.867€ ενώ και οι αποσβέσεις παγίων δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή.

Σημαντικές μειώσεις όμως επήλθαν στις παρακάτω κατηγορίες εξόδων:

α) μείωση των παροχών τρίτων κατά € 2.662.330,87 ή 15,46%,
β) μείωση των διαφόρων εξόδων κατά € 682.486,19 ή 11,15%,
γ) μείωση των αναλώσεων ανταλλακτικών και υλικών κατά € 1.143.003,68 ή 43,61%, 
δ) μείωση κατά € 2.176.915,17 ή 4,05% στις αμοιβές προσωπικού, που ανήλθαν σε € 51.511.675,53 έναντι € 53.688.590,70 την αντίστοιχη χρήση του 2014.

Καθοριστική ήταν επίσης η επίπτωση των προβλέψεων στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 60.248.805€ έναντι 55.283.017€.
Να σημειωθεί ότι μέσα στο 2015 εξοφλήθηκαν πλήρως υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ύψους 14 εκ. ευρώ.
Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχθηκαν, χωρίς καταγραφή παρατηρήσεων, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την εταιρία Ernst & Young.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε Ιωάννης Κούβαρης “ο ΟΛΠ παρουσιάζει για μια ακόμα χρονιά κερδοφόρα χρήση παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις ανακατατάξεις στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών, περιορίζοντας τα έξοδα του, εξοφλώντας τις υποχρεώσεις του, ενώ προχωρά σε επικαιροποίηση των προβλέψεων εξορθολογίζοντας τον ισολογισμό του“.

Απάντηση