Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ζητείται έγκριση για ανδριάντα του Μαυρομιχάλη

Χωρίς κατηγορία στις 20/01/2019

Αύριο αποφασίζει του δ.σ. Πειραιά για το αίτημα που έχει υποβάλλει η Ένωση Απανταχού Μανιατών

|> Αύριο Δευτέρα 21/1 στις 4 μμ καλούνται τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 73 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Μεταξύ των θεμάτων είναι και η έγκριση του αιτήματος της Ενώσεως Απανταχού Μανιατών για την τοποθέτηση ανδριάντα  του  Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη επί του πεζοδρόμου Παύλου Μπακογιάννη (πρώην Αγίου Κωνσταντίνου – από Κολοκοτρώνη έως Ηρώων Πολυτεχνείου).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του προέδρου του δ.σ. Γιώργου Δαβάκη, τα θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 300/14-5-2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά σε κατάληψη με κινητά τραπεζοκαθίσματα στην Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδας) σε χώρο υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ επιφάνειας 129,50 τ.μ., με την προσθήκη νέας με στοιχεία  Ε,Ζ,Η,Θ και Κ,Λ,Μ,Ν συνολικής επιφάνειας 14,40 τ.μ., όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο (Κ2) της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχ/σης, Τμήμα Οδικών Έργων & Δημοτ. Συγκοινωνίας, δεδομένου ότι ο προς κατάληψη χώρος συνολικής επιφάνειας 14,40 τ.μ . δεν είναι εγκεκριμένος προς κατάληψη σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ., στο σύνολο της διατιθέμενης ελεύθερης επιφάνειας της πλατείας».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του πρακτικού της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.», για τον ορισμό εκκαθαριστών και την ανάληψη υποχρέωσης κόστους εκκαθάρισης σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της  Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) για το οικονομικό έτος 2018».

ΘΕΜΑ 5ο: «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

ΘΕΜΑ  7ο: «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π), οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 8ο: «Παράταση ισχύος του υφιστάμενου πλαισίου, που αφορά στην άσκηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Ο.Τ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος εντός της Κεντρικής Αγοράς επί της οδού Λυκούργου 3 με διακριτικό αριθμό 4Κ/1».

ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισμός του αριθμού των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2019».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Β Φάσης του Ευρωπαϊκού έργου “TECHREVOLUTION” στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT III».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Β Φάσης του Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT III».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα UIA (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις) στη θεματική περιοχή: Urban Innovative Actions Initiative-Urban Security και υποβολής πρότασης με το έργο με τίτλο “A Holistic Risk Management Approach for monitoring, assessing and forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus.”».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ αφενός του Δήμου Πειραιά και αφετέρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ».

ΘΕΜΑ 15ο: «Άσκηση ενδίκων μέσων λόγω μεγάλων οφειλών από μισθώματα ακινήτων του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 16ο: «Άσκηση ή μη ένστασης κατά της 195/2018 απόφασης του Δ.Σ. Νικαίας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την κήρυξη απαλλοτρίωσης Δημοτικού μας ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 48 Ρέντη».

ΘΕΜΑ 17ο: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Έργου της Δ/νσης Οδοποιίας -Αποχ/σης “Βελτίωση τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Τ.Π. (ΣΑΤΑ)  Α.Α.Ε. 3/2015” προϋπ/σμού 3.000.000 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση των αποφάσεων  της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας του έτους 2018, για τη συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε στις 11-07-2018  κατά  την οποία συμβιβάστηκαν τέσσερις (4) υπόχρεοι για παραβάσεις χρήσεως κοινόχρηστου χώρου των ετών 2013, 2015,2016».

ΘΕΜΑ 19ο: «Συμπλήρωση των 118/2012, 165/2012, 98/2018 και 786/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσαν στην εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και καθιέρωση λειτουργίας σε 12ωρη, 16ωρη και 24ωρη βάση».

ΘΕΜΑ 20ο: «Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 157/2018 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να καταταχθεί σε αυτή ο ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 22ο: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 894/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λόγο μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντός του έτους 2018».

ΘΕΜΑ 23ο: «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 58.472,16 € (έτους 2018), στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πειραιά, που δίδεται ως  επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση προσθήκης ενός ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στο καφενείο επί της οδού Στ. Δραγούμη 2».

ΘΕΜΑ 25ο: «Παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού μέχρι την 30/6/2019».

ΘΕΜΑ 26ο: «Παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου:  “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ,  Α.Α.Ε. 8/2015’’, κατά τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες.

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Τμήματος του συμβατικού αντικειμένου “ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ BUIC LD-1000 ΜΕ  S/N BVDA 151330158, ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ IHUNTER ΜΕ S/N 2P766C435”».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για εκτέλεση εργασίας του Τμ. Ιστορικού-Φωτογραφικού Αρχείου & Ιδ. Συλλογών».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την “Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τις διαδικασίες συμμόρφωσης και τις φάσεις υλοποίησης του έργου για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)».

ΘΕΜΑ 30ο : «Έγκριση των πρωτοκόλλων  οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: α) Συντήρηση των καυστήρων θέρμανσης & β) Μεταφορά επίπλων, οικιακού εξοπλισμού και & αρχείου».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παράθεση μπουφέ των Κυπρίων μαθητών και καθηγητών».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά για τις Ημέρες Θάλασσας».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π. 297 & PRESS CONTAINER 56».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεση δαπάνης “Προμήθεια Λογισμικού Τοπογραφικών Εφαρμογών-Επιλύσεων”».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την “Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια του προγράμματος (MOBILITAS)”».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας για τη συντήρηση φιαλών FM 200, CO2 και του ελέγχου δικτύου στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας που αφορά στη συντήρηση φιαλών CO2 5kg, PA 12kg, PA6kg στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης».

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία για την επισκευή αντλίας λυμάτων».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία για την συντήρηση και επισκευή τεσσάρων επαγγελματικών ηχείων CERWIN VEGA».

ΘΕΜΑ 40ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΜΗ 2305 αυτοκίνητο επί της Ακτής Μουτσοπούλου-Τρίγωνο Ρολογιού και εντός υπαρχούσης εσοχής».

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση του αιτήματος της Ενώσεως Απανταχού Μανιατών για την τοποθέτηση ανδριάντα  του  Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη επί του πεζοδρόμου Παύλου Μπακογιάννη».

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση  μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Venlo της Ολλανδίας, από 7-9 Φεβρουαρίου 2019, όπου θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: “VITAL NODES”, στο πλαίσιο τoυ προγράμματος HORIΖON 2020».

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Barnsley του Η.Β. από 28/01/2019 έως 01/02/2019, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην εναρκτήρια συνάντηση που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο μεταφοράς “TechRevolution”, με στόχο την κατανόηση του τρόπου υιοθέτησης της καλής πρακτικής».

ΘΕΜΑ 44ο: «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής του Πάσχα του 2019».

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες της ενημέρωσης το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 46ο: «Μετατόπιση περιπτέρου της PEPEYAN NADEZHDA, από την Ακτή Κουμουνδούρου αρ.24 στην ήδη χωροθετημένη θέση που βρίσκεται στο τέλος της Ακτής Δηλαβέρη-αρχή Ακτής Κουμουνδούρου».

ΘΕΜΑ 47ο: «Εγκατάσταση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Δημητρίου Ράλλη έναντι του αριθμού 5-7».

ΘΕΜΑ 48ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΙΚΚ 5139 αυτοκίνητο επί της οδού Πυθαγόρα  έναντι του αριθμού 17».

ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημοσύνου των 63 πεσόντων αεροπόρων μας με το C-130 748 στο όρος Όρθρυς (5-2-1991)  που θα τελεσθεί στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία “Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130” στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών δώρων (αναμνηστικές πλακέτες, ασημένιες τριήρεις και βιβλία), για το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση αγοράς στεφανιών, για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κ.λ.π. του Δήμου, του έτους 2019».

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 427,39 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά στην αγορά αναμνηστικών δώρων (ΒΙΒΛΙΑ), σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 125/21-2-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 509,64 €, που αφορά στην αγορά αναμνηστικών δώρων, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 125/21-2-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 54: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 720/24-10-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 55ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 815/26-11-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 56ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 819/26-11-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 57ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης  συνολικού ποσού 1.136,83 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που αφορά στα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.)του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 58ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογ/σμού της  υπαλλήλου της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ  από 01-01-2019 έως και 31-12-2019  για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 59ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών (11.020,55 €) σε υπόχρεους του Δήμου μας, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 60ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.243,73 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 61ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.998,50 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 62ο: «Διαγραφή της με αριθμό 121600335829/01-09-2015 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 3085/17-03-2016 συνολικού  ποσού 150,00 €,  λόγω λάθους στην καταχώρηση».

ΘΕΜΑ 63ο: «Τροποποίηση του ποσού οφειλής για την με αριθ. 121600306427/10-05-2014 παράβαση, από 550,00 € σε 225,00 €».

ΘΕΜΑ 64ο: «  Διαγραφή από το χρηματικό κατάλογο 7446/2018 της με  αριθ. 09295/09-03-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του A΄ Λιμενικού Τμήματος, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 50,00 €».

ΘΕΜΑ 65ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 7450/2018 της με  αριθ.  121600339155/06-11-2015 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του  Τμήματος Τροχαίας Πειραιά,   συνολικού βεβαιωμένου ποσού 40,00 €».

ΘΕΜΑ 66ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600323349/06-02-2015 παράβασης ποσού 80,00 €,  που αφορά σε παράνομη στάθμευση του με αριθ. κυκλοφορίας ΖΗΥ 6980 οχήματος, επειδή  ο ιδιοκτήτης απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής».

ΘΕΜΑ 67ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600331945/26-05-2015 παράβασης ποσού 80,00 €, που αφορά σε παράνομη στάθμευση του με αριθ. κυκλοφορίας ΑΖΕ 8012 οχήματος, επειδή ο ιδιοκτήτης απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής».

ΘΕΜΑ 68ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 360,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 69ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ,ποσού 1.850,32 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 70ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.860,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 71ο: «Υλοτομία ενός (1) δένδρου νεραντζιάς στην οδό Κουντουριώτου αρ. 221 και αντικατάστασή του με νέο».

ΘΕΜΑ 72ο: «Υλοτομία δύο (2) δένδρων ευκαλύπτου που φύονται στον αύλειο χώρο του 55ου  Δημοτικού Σχολείου στον Πειραιά και αντικατάστασή τους με νέα».

ΘΕΜΑ 73ο: «Υλοτομία ενός (1) δένδρου πεύκου που φύεται στην πλατεία Λεγάκη και συγκεκριμένα σε παρτέρι της πλατείας επί της οδού Δωδεκανήσου».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: