Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο!

ΕU στις 02/02/2022

Για αναγνώριση της κοινωνικής αξίας του αθλητισμού στην Ευρώπη και της ιδιαίτερης θέσης του αθλητισμού στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Win It On The Pitch» («Οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο»).

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προστατεύσει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού το οποίο «βασίζεται σε αξίες, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα των πρωταθλημάτων». Ζητούν από την Επιτροπή να εκδώσει σύσταση που θα παρέχει ένα πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές για δράση των κρατών μελών «με στόχο την προστασία του ποδοσφαιρικού μοντέλου της Ευρώπης, την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία και της ιδιαίτερης θέσης του αθλητισμού στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και την ενίσχυση του οράματος και της μακροπρόθεσμης πολιτικής της ΕΕ για το μέλλον και τη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού».

Δεδομένου ότι η αίτηση καταχώρισης της ΕΠΠ πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι παραδεκτή από νομικής άποψης. Η Επιτροπή δεν αναλύει στο παρόν στάδιο την ουσία της πρωτοβουλίας.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για τη συγκέντρωση υπογραφών. Αν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού των ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 111 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 87 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: