Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 13/01/2017

Εισφορά εργαζομένων 6,67%

kathimerini.gr |> Σε ποσοστά 8,96% για τους εργοδότες και 6,67% για τους εργαζόμενους καθορίζονται οι εισφορές κύριας ασφάλισης των δημοσιογράφων στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

Η σχετική εγκύκλιος ορίζει τη σταδιακή αύξηση των εισφορών για τους εργοδότες, ώστε το 2020 να ανέλθουν σε 13,33% και προσδιορίζει σταθερές τις εισφορές των εργαζόμενων στο 6,67%.

Οι εισφορές για κύρια σύνταξη δημοσιογράφων, στην περίπτωση μισθωτών που μέχρι την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, υπάγονταν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ανέρχονται στο 6,67%.  Ο πρόσφατος νόμος, βάσει του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω εγκύκλιος, αναφέρει ότι μέχρι 31.12.2016 οι δημοσιογράφοι – ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές στο ύψος που προβλεπόταν σε κάθε Τομέα.

Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται για το μήνα Δεκέμβριο 2016 σε ποσοστό 7,5%. Το ποσοστό αυτό αναπροσαρμόζεται το 2017 σε 8,96%, προκειμένου σταδιακά, έως το 2020 να φθάσει το 13,33%.

Αναλυτικά, για τον Δεκέμβριο του 2016 οι εργοδότες θα καταβάλλουν 7,5%.

Από 1η Ιανουαρίου του 2017 οι εργαζόμενοι θα καταβάλλουν 6,67% και οι εργοδότες 8,96 %  και από την πρώτη του 2018 η εισφορά εργαζόμενων θα παραμείνει στο 6,67% και των εργοδοτών θα ανέλθει σε 10,42 %.

Από 1.1.2019 οι εργαζόμενοι θα καταβάλλουν 6,67% και οι εργοδότες 11,87 %

Και από 1.1.2020 οι εισφορές εργαζομένων δημοσιογράφων και εργοδοτών καθορίζονται στο ίδιο επίπεδο με αυτές των υπόλοιπων μισθωτών, δηλαδή 6,67% για τους ασφαλισμένους και 13,33% για τους εργοδότες.

Όπως καθορίζει η εγκύκλιος, οποιαδήποτε διάταξη ορίζει διάφορο ποσοστό εισφορών από 1.1.2017 παύει να ισχύει.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και η πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 3,6%, που καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2α του ν. 4331/2015 (Α’69), για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ωστόσο, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο νόμο Κατρούγκαλου για την προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης. Αντίθετα, στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ, χορηγείται προσαύξηση στο ανταποδοτικό ποσό της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, υπολογιζόμενη με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α’85). Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του ασφαλισμένου μισθωτού με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής. Συνεπώς από 1.1.2017, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 €, καταργουμένων τυχόν διαφορετικών προβλέψεων που ίσχυαν για τους μισθωτούς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.

Αντίστοιχα, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, εφόσον ο μισθωτός είναι άνω των 25 ετών, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 586,08 ευρώ. Εννοείται, βέβαια, ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι τα 510,95 ευρώ.

Από 1.1.2017, η συνολική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα των μισθωτών ασφαλισμένων του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α, ανέρχεται σε ποσοστό 7,10% και κατανέμεται αφενός για παροχές σε είδος σε ποσοστό 6,45% από το οποίο ποσοστό 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, αφετέρου για παροχές σε χρήμα σε ποσοστό 0,65%, όπου ποσοστό 0,40% βαρύνει ο ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον υπολογισμό της εισφοράς κύριας σύνταξης.

Για τους Λογαριασμούς Ανεργίας και Δώρου (ήτοι το Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών) του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α’159) εντάχθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, πλην της καταργηθείσης από 15/9/2016 εισφοράς από αγγελιόσημο εξακολουθούν, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ να καταβάλλονται οι εισφορές που ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Κλάδου.

Απάντηση