Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ελληνοβουλγαρικός διάδρομος διασύνδεσης της Ν.Α. Ευρώπης

Χωρίς κατηγορία στις 20/12/2014

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Sea2Sea», που αποτελεί από κοινού πρόταση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέει την περιοχή του Εύξεινου Πόντου με το Αιγαίο και την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι εφικτό μέσω της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης στο Αιγαίο και τα παρευξείνια λιμάνια του Μπουργκάς και της Βάρνας, αλλά και το παραδουνάβιο λιμάνι του Ρούσε, στη Βουλγαρία. Το έργο υποστηρίζεται αφενός από τα ελληνικά Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αφετέρου από το βουλγαρικό Υπουργείο Μεταφορών.

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του διαδρόμου Sea2Sea, ήταν η υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Απώτερος σκοπός της μελέτης ήταν να προκύψουν ολοκληρωμένες και λεπτομερείς εναλλακτικές προτάσεις για την κατασκευή του διαδρόμου Sea2Sea. Έτσι, στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκε η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του διαδρόμου, μέσω της εξέτασης σεναρίων ανάπτυξης και λειτουργίας εναλλακτικών διαδρομών.

Ο προτεινόμενος νέος διάδρομος αναμένεται να ενισχύσει σταδιακά τη συνδεσιμότητα σημαντικών κόμβων συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της βορειοανατολικής Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Μετά την ολοκλήρωσή του ο διάδρομος αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των λιμένων Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς-Βάρνας-Ρούσε και Καβάλας, που θα αποτελέσουν πολυτροπικές πλατφόρμες διαχείρισης διακίνησης εμπορευμάτων και θα συνεισφέρουν στην οικονομική αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού Νότου, ο οποίος

αντιμετωπίζει τις άμεσες και εντονότατες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ως συνέπεια, ο διάδρομος Sea2Sea αναμένεται να αναβαθμίσει την εσωτερική αγορά και να ενισχύσει την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Τελικά, η λειτουργία του διαδρόμου Sea2Sea αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Βοσπόρου.

Τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις του έργου Sea2Sea αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές θετικές αλλαγές στη σύνδεση της ευρύτερης νοτιοανατολικής με την κεντρική Ευρώπη. Οι κύριες αναμενόμενες επιδράσεις στην επηρεαζόμενη περιοχή είναι οι εξής:

* Δημιουργία νέου πολυτροπικού διαδρόμου εμπορευματικών μεταφορών
* Προώθηση του ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών της ΕΕ
* Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των μεταφορών της περιοχής
* Αδιάλειπτη ροή εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
* Αποσυμφόρηση των μεταφορικών διαδρόμων που σήμερα διέρχονται από τον Βόσπορο
* Εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής και χρήση νέων πρακτικών
* Ενίσχυση της αποδοτικότητας των συστημάτων μεταφορών στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες
* Συνεισφορά στην οικονομική αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού Νότου
* Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
* Ενοποίηση με μεγάλα δίκτυα και σχετικά έργα όπως ο Διάδρομος Orient/East-Med, το δίκτυο Λεωφόροι της Θάλασσας, το δίκτυο TRACECA
* Ενίσχυση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της ΕΕ.

Απάντηση