Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενεργοποίηση μέτρων οικονομικής ανακούφισης για πληγείσες επιχειρήσεις

Χωρίς κατηγορία στις 26/09/2015

Ζητεί η ΕΣΕΕ

H διοίκηση της ΕΣΕΕ μεταφέρει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της για τη δοκιμασία στην οποία υπεβλήθηςαν οι περιοχές της Σκοπέλου, της Λακωνίας και της Καλαμάτας πριν από λίγες ημέρες καθώς και της Κεφαλονιάς πρόσφατα. Και με επιστολή της προς τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητεί την ενεργοποίηση εξειδικευμένων μέτρων οικονομικής ανακούφισης των πληγεισών περιοχών από καταστροφές.

Επίσης η ΕΣΕΕ ζήτησε από τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους να ενημερώσουν για τις ζημίες που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις και το μέγεθος αυτών.

Η επιστολή, η οποία υπογράφεται απ΄τον πρόεδρό της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδη, αναφέρει τα εξής:

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ζητά την ενεργοποίηση των μέτρων άμεσης ανακούφισης για τις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά και την επέκταση της ισχύος του άρθρου 73 του Ν. 3746/2009 για την αποζημίωση των επιχειρήσεων της Σκοπέλου, Σκάλας Λακωνίας, Καλαμάτας και Κεφαλονιάς.

Εκτός, ωστόσο, των ζημιών, η κακοκαιρία ήρθε να πλήξει συνολικά τα ήδη μειωμένα έσοδα και τους τζίρους των τοπικών επιχειρήσεων, κατά τρόπο, ώστε να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ίδια η επιβίωσή τους. Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους, που θα εξασφαλίσει και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων τους, ζητούμε την λήψη των παρακάτω 10 μέτρων, που θα ανακουφίσουν προσωρινά τις άμεσα ή έμμεσα πληγείσες επιχειρήσεις και τους κατοίκους τους.

1. Αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. και διευκόλυνση για πληρωμή του σε περισσότερες δόσεις από τις μέχρι σήμερα προβλεπόμενες.

2. Αναστολή καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο που απορρέουν από φόρους εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους, Φ.Π.Α. και ειδική ρύθμισή τους.

3. Η φορολόγηση των εισοδημάτων των πληγεισών επιχειρήσεων να γίνει σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 32, παρ. 3 του Κ.Φ.Ε. που ορίζει ότι: «Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει αποδεδειγμένα, ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από το μηδέν. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης και των βιβλίων και στοιχείων από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα ή θεομηνία, μπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός συντελεστής μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων. …».

4. Μη επιβολή προστίμων του Κ.Β.Σ. για την απώλεια – καταστροφή βιβλίων και στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας (πυρκαγιάς κ.λπ.).

5. Αναστολή καταβολής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.

6. Αναστολή καταβολής τρεχουσών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. και τον Ο.Α.Ε.Ε..

7. Ειδική πρόβλεψη για τη ρύθμιση όλων των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και τον Ο.Α.Ε.Ε..

8. Αναστολή αναγγελίας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

9. Αναστολή της καταβολής λογαριασμών, Δημοτικών Φόρων και Τελών.

10. Παράταση του προβλεπόμενου χρόνου της φορολογικά αναγνωρισμένης ζημιάς των επιχειρήσεων, για τη χρήση του 2015 και του 2016.

Τα παραπάνω μέτρα για τη φορολογική ελάφρυνση των πληγεισών επιχειρήσεων πρέπει να συνοδεύονται με χορήγηση βοηθήματος 3.000-5.000 ευρώ για κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, όπως το 2007, καθώς επίσης και την ενεργοποίηση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, και αντίστοιχου Λογαριασμού Αλληλεγγύης.

Με την πεποίθηση ότι ήδη γνωρίζετε το μέγεθος της καταστροφής και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες των ως άνω πληγεισών περιοχών, ευελπιστούμε ότι τα παραπάνω αιτήματά μας θα τύχουν της αποδοχής σας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: