Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εξαγγελία Τζάκρη για δημιουργία Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster

Στον Πειραιά

Παρουσία της υφυπουργού Oικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρας Τζάκρη, έγινε η τακτική συνεδρίαση του δ.σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) και εξήγγειλε τη δημιουργία Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων του Πειραιά!

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε την πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, η οποία έγκειται στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων, με στόχο την αναδιάρθρωση της Βιομηχανίας, την επανεκκίνηση της Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, το σχεδιασμό συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, καθώς επίσης και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στο πλαίσιο στήριξης του εν λόγω κλάδου, ως βασικού συστατικού μίας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Η Θεοδώρα Τζάκρη, τόνισε στο χαιρετισμό της:

«Ο χώρος της μεταποίησης γύρω από τη ναυτιλία, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση και την επιζητούμενη ανάπτυξη της χώρας. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός Εθνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη Μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα, δηλαδή μιας Συστάδας Επιχειρήσεων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, πανελλαδικής εμβέλειας. Στους επιμέρους στόχους του, μπορούν να περιληφθούν για παράδειγμα, η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, η δημιουργία αλυσίδων αξίας, η διασύνδεση της βιομηχανίας των logistics, της ναυπηγοεπισκευής, των μεταφορών, τoυ διαμετακομιστικού εμπορίου, της μεταποίησης στην αλιεία, των ναυτιλιακών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης κ.ά. Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί, μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν μία σημαντική τοπική αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μία υψηλή συγκέντρωση των επιχειρήσεων, που δημιουργούν μία διευρυμένη αγορά και ως εκ τούτου περισσότερες ευκαιρίες για την προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού πελατών, ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, μειωμένα κόστη μεταφορών και πιο απλές αλυσίδες ανεφοδιασμού, ευκολότερη ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών, ευνοϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία επιχειρήσεων, αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές περιβάλλον κ.ά.».

Χαιρετίζοντας την αξιόλογη πρωτοβουλία συγκρότησης του πρώτου, ελληνικού, ναυτιλιακού cluster, o Β. Κορκίδης, ανέφερε:

«Λειτουργώντας πάντα συλλογικά, θέλουμε τις συνέργειες, να τις κάνουμε πράξη. Βέβαια, αναφορικά με θέματα ναυτιλίας, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Δυστυχώς, η διαρκής υποχώρηση του μεριδίου της Μεταποίησης στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στη χώρα ερμηνεύεται, ως σαφής τάση αποβιομηχάνισης της ελληνικής οικονομίας και μετασχηματισμού της σε μια οικονομία υπηρεσιών. Σε μία προσπάθεια αντιστροφής αυτής της δυσμενούς συνθήκης, το ΕΒΕΠ συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές, βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, υποβάλλει υπομνήματα, καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις σε θέματα ύψιστης προτεραιότητας, που αφορούν στη Βιομηχανία και ιδίως στους τομείς της Ναυπηγοεπισκευής, της Επιχειρηματικής Χωροθεσίας και της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης. Η Βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά έναν ισχυρό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, που δημιουργεί διατηρήσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ως εκ τούτου, οφείλουμε όλοι να τη στηρίξουμε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς και Β΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, Δ. Μαθιός, σημείωσε:

«Στην Ελλάδα, χάσαμε το τρένο της ανταγωνιστικότητας στα χρόνια της εύκολης ανάπτυξης και επιτρέψαμε τη ραγδαία αποβιομηχάνιση της οικονομίας μας. Η συντριπτική απο-επένδυση στα χρόνια της κρίσης σε συνδυασμό με την υπερ-φορολόγηση και τις πολιτικές αντικινήτρων στην ενέργεια, έφεραν σε ακόμη χειρότερη θέση τον κλάδο της Βιομηχανίας και της Μεταποίησης. Σήμερα, η αντιμετώπιση των μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών τομών στην οικονομία απαιτούν δυναμική πολιτική παρέμβαση και ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης της Βιομηχανίας στην Εθνική Οικονομία. Άμεση προτεραιότητα στην επίλυση προβλημάτων, πρέπει να δοθεί στον αναπτυξιακό νόμο, το ενεργειακό κόστος, τα επιχειρηματικό πάρκα και τα εργασιακά».

Στη συνέχεια, τα βασικά θέματα που τέθηκαν από τα μέλη του δ.σ. του Ε.Β.Ε.Π., ήταν:

 • Η απλοποίηση της αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Ο εξορθολογισμός του υψηλού λειτουργικού κόστους της μεταποίησης και η λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
 • Η λειτουργία των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, και κυρίως η αποπληρωμή των ελεγμένων και ολοκληρωμένων επενδύσεων (παράταση χρόνου ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Ν. 3299/2004).
 • Οι επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να ψηφιστούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης των επιχειρηματικών πάρκων, με σκοπό κυρίως την περιβαλλοντική εξυγίανση, ιδίως των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της οργάνωσης της χωροθέτησης των επιχειρήσεων κ.ά.
 • Επανεξέταση του Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 1049/ 1995) σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των χρήσεων γης στην περιοχή του Ελαιώνα σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Η εξαίρεση των επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο Όρος Αιγάλεω από οποιαδήποτε ενέργεια και σχεδιασμό για οργάνωση πρασίνου του ΥΠΕΚΑ δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας.
 • Βελτιωτικές ρυθμίσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων ( π.χ. κρίνεται αντισυνταγματική η επιβολή ποινών για παραβάσεις στα εργατικά, χωρίς να κληθεί ο εργοδότης να υποβάλλει τις απόψεις του).
 • Ρυθμίσεις σχετικά με τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
 • Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων.
 • Ρυθμίσεις σχετικά με την υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο, Ελευσίνα-Μαγούλα, Μάνδρα.
 • Ο ορισμός ομάδας εργασίας για την ανάπλαση και αναδιαμόρφωση του ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων.
 • Λήψη περαιτέρω αρμοδιοτήτων από τα Επιμελητήρια προς επιτάχυνση των διαδικασιών.
 • Ο Νόμος 4178/2013 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων γης .
 • Η ενεργοποίηση του Νόμου 4302/2014 για την εφοδιαστική αλυσίδα και η επίσπευση των διαδικασιών για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: Γ. Γαβρίλης, αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Τ. Χατζηπέρος, αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Πειραιά, Ι. Σούκος, ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Τάσος Βαμβακίδης, εμπορικός διευθυντής ΣΕΠ ΑΕ, Κ. Μπάρλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης και πλήθος εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.

Τέλος, η υφυπουργός Βιομηχανίας δεσμεύτηκε για τη στενή συνεργασία του υφυπουργείου Βιομηχανίας με το ΕΒΕΠ και τους άλλους παραγωγικούς φορείς του Πειραιά, θεωρώντας το Επιμελητήριο, ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους φορείς, που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην επανεκκίνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και στην ανάκαμψη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Απάντηση