Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΑΝΕΚ με προ φόρου κέρδη 3,3 εκ. ευρώ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 16/11/2015

Αποτελέσμα 9μήνου

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το εννεάμηνο του 2015 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμ- μές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσα σε ένα δυσμενές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και με τους ισχύοντες περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2015 ανήλθε σε ευρώ 125,8 εκατ. έναντι ευρώ 137,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 109,7 εκατ. έναντι ευρώ 120,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε ευρώ 34,5 εκατ. έναντι ευρώ 24,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε ευρώ 29,9 εκατ. έναντι ευρώ 19,5 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε ευρώ 91,3 εκατ. από ευρώ 113,4 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 79,8 εκατ. από ευρώ 101,1 εκατ.

EBITDA

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 23,7 εκατ. έναντι ευρώ 9,9 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε ευρώ 21,3 εκατ. έναντι ευρώ 8,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεά- μηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 10,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η διοίκηση του ομίλου, με συγκεκριμένες κινήσεις, έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει τα τελευταία έτη. Ενέργειες όπως η συμμετοχή σε κοινοπραξία, η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, οι έκτακτες ναυλώσεις κ.λπ., σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους και σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας του Ομίλου. Η βελτίωση αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής, καθιστώντας εφικτό στο προσε- χές διάστημα να επέλθει συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες.

Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του ομίλου επικεντρώνονται πλέον στη διατήρηση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της μητρικής. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν την αναγκαία συνθήκη ώστε ο όμιλος να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, διατηρώντας έτσι τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά του στον κλάδο της ακτοπλοΐας και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: