Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επισημάνσεις/προτάσεις για τις στρατηγικές επενδύσεις και τον αναπτυξιακό νόμο

Χωρίς κατηγορία στις 11/05/2016

Από τον Β. Κορκίδη (ΕΒΕΠ)

Μετά την πρόσκληση της γ.γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, που αφορά στην υποβολή απόψεων, σχετικά με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και τον Αναπτυξιακό Νόμο, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης απέστειλε τις σχετικές θέσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου. Και είναι:

Με δεδομένες τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την επιχειρηματική πραγματικότητα, κρίνεται σκόπιμη η μείωση του κόστους επένδυσης, ώστε να δοθεί κίνητρο σε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για εξορθολογισμό των οικονομικών ορίων επένδυσης, με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

 • Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας.
 • Στα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά εξειδικεύουν τον ορισμό των Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δράση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η οποία ξεπερνά την ερμηνεία της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προτείνεται η υποχρέωση συμπερίληψης στο επενδυτικό σχέδιο, ενός σχεδίου σχετικών δράσεων για την επιστροφή μέρους του παραγόμενου πλούτου στην τοπική κοινωνία για σκοπούς κοινωνικής προστασίας.
 • Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η πριμοδότηση των επενδυτών, οι οποίοι προβλέπουν συνεργασία με υπεργολάβους, αναδόχους, προμηθευτές οι οποίοι εξ ορισμού ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία, τουλάχιστον σε πλήθος, αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Στο Κεφάλαιο Γ, στο άρθρο 9, όπου ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η προβλεπόμενη συμμετοχή πέντε μελών, οριζόμενων από κοινωνικούς εταίρους, δεν μπορεί να είναι «και καθ’ υπέρβαση» του ανώτατου οριζόμενου αριθμού των μελών του, για το λόγο ότι με τον όρο αυτό δεν εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα των εν λόγω εταίρων.
 • Στο Κεφάλαιο Γ (Διαδικασία Ένταξης Στρατηγικών Επενδύσεων του Ιδιωτικού Τομέα), και στην περίπτωση αίτησης, του ιδιώτη επενδυτή, απένταξης της επένδυσής του, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης, θα μπορεί να προβλεφτεί η δυνατότητα επανεισαγωγής του αιτήματος προς εξέταση, μέσα σε 30 ημέρες, προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να μεσολαβήσει άρση των σχετικών προβλημάτων.
 • Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής βαθμός δημοσιότητας (workshops, ημερίδες κτλ), εκ μέρους του επενδυτή, αναφορικά με τις επιθυμητές συνέργειες με προμηθευτές/ υπεργολάβους για την υλοποίηση της επένδυσης, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την μεγιστοποίηση των ωφελειών της συγκεκριμένης επένδυσης για την τοπική κοινότητα και επιπλέον να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.
 • Τα κίνητρα – ωφελήματα που απολαμβάνουν οι στρατηγικές επενδύσεις κρίνονται αρκετά ασαφή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, το ισχύον φορολογικό σύστημα – το οποίο κρίνεται επιθετικό, ενάντια σε κάθε μορφή επένδυσης – και τη δεδομένη οικονομική συγκυρία. Προτείνεται η συγκεκριμενοποίηση των κινήτρων, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και η συμπερίληψη της έννοιας της πραγματικής φορολογικής ελάφρυνσης μιας στρατηγικής επένδυσης.

 Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

 • Επειδή η σχετική φρασεολογία του σχετικού νόμου κρίνεται ιδιαίτερα ασαφής και δεκτική πολλαπλών ερμηνειών, θεωρείται αναγκαίος ο ακριβής προσδιορισμός των προδιαγραφών και των τεχνικών χαρακτηριστικών για την επιλογή των επενδύσεων που θα ενεργοποιούν το νόμο περί της άδειας διαμονής. Περαιτέρω, πέραν της αρχικής σχετικής επιλογής, θεωρείται αναγκαίο να εγκαινιαστεί και ένας συγκεκριμένος μηχανισμός  παρακολούθησης  της  πορείας  της  επένδυσης,  καθώς επίσης και της  συνεχούς  αξιολόγησής  της,  κατά  πόσο δηλαδή ωφελεί  την  ανάπτυξη  και  την  εθνική οικονομία της χώρας. Στο σχετικό μηχανισμό, τόσο της επιλογής όσο και της αξιολόγησης, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς.
 • Η δυνητική επέκταση της χορήγησης των αδειών παραμονής και σε άλλες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός της υλοποίησης ξένων άμεσων επενδύσεων, βρίσκει το Ε.Β.Ε.Π. άκρως αντίθετο.

Το οργανωμένο εμπόριο της χώρας υποφέρει από την «εισαγόμενη» επιχειρηματικότητα κυρίως του κινεζικού εμπορίου, το οποίο απλώνεται άκριτα και ανεξέλεγκτα εντός της αγοράς και ανταγωνίζεται αθέμιτα το τοπικό εμπόριο, εφοδιάζοντας το παρεμπόριο και προωθώντας την αδήλωτη εργασία.

Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών για παροχή ενδοομιλικών Υπηρεσιών

 • Σύμφωνα με το άρθρο 1 α.ν. 89/1967, ως ισχύει, οι αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δύνανται να εγκαθίστανται στην Ελλάδα και να απολαμβάνουν των ειδικών προνομίων του νόμου, θα πρέπει να έχουν κυρίως υποστηρικτικό και όχι συναλλακτικό χαρακτήρα.

Η οποιαδήποτε διεύρυνση του σκοπού των προς εγκατάσταση εταιρειών δεν ενδείκνυται, αν δε αποφασιστεί να γίνει, θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η συνεργασία μητρικών και επιγενόμενων εταιρειών σε επιχειρηματικό επίπεδο μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε έξαρση του φαινομένου των τριγωνικών συναλλαγών.

 • Τα θέματα των αδυναμιών του πλαισίου και της ελκυστικότητας της δραστηριότητας στη χώρα είναι ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Το καθεστώς του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005 είναι ιδιαίτερα προνομιακό και δεν μπορεί να επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν εισαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • Στο άρθρο 3 του α.ν. 89/1967 προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα μπορεί να περιέχει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Στο σημείο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει τη σύσταση Επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταρτίσει, τόσο διαδικασίες διασφάλισης των υπαγόμενων εταιρειών, όσο και τη δυνητική διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, πάντοτε στο πλαίσιο της διαφύλαξης ενός υγιούς, ελεύθερου και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, Βασ. Κορκίδης, επεσήμανε:

«Στις σημερινές, δυσχερείς συνθήκες για την οικονομία και την κοινωνία, οι στρατηγικές επενδύσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης και σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται θετικά σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, η οποία κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των κινήτρων των επενδυτών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο φαίνεται να επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας δίνοντας έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις και προβλέπει οκτώ κατηγορίες ενισχύσεων, που αφορούν στον μηχανολογικό εξοπλισμό, φορολογικές απαλλαγές, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καινοτόμες επενδύσεις, συνέργειες και δικτυώσεις, χωρικά και κλαδικά σχέδια καθώς και διαδικασία “fast track” για μεγάλες επενδύσεις.

»Επιδίωξη του νέου νόμου πρέπει να είναι η δημιουργία νέων, η μεγέθυνση υφισταμένων και η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με γνώμονα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι σχετικές τροποποιήσεις αποτελούν τον κρισιμότατο παράγοντα, στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα, για ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών για τους πολίτες, αλλά κυρίως θέσεων εργασίας».

Απάντηση