Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ετήσιο όφελος 50.000 ευρώ από την καταγραφή ή την απόσυρση των άχρηστων οχημάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 05/01/2018

Από τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ 

|> Η διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) μεθοδικά και δίνοντας κατευθύνσεις κατέγραψε τον στόλο των οχημάτων που διαθέτει ο σύνδεσμος και από την καταγραφή προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου και είχε αφεθεί.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου αντιμετωπίσθηκαν σειρά προβλημάτων και χρονοβόρων διαδικασιών που ξεκινούσαν από τη διαδικασία καταγραφής και τη συλλογή ή επανέκδοση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους, έως και την υποχρεωτική καταγραφή τους στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, αφού πρώτα ξεπεράστηκε το εμπόδιο του διπλού ΑΦΜ του Συνδέσμου. Πλέον έχει συσταθεί φάκελος για κάθε όχημα, που περιλαμβάνει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (στα περισσότερα δεν υπήρχαν) καθώς και φωτογραφίες.

Τέλος, αφού ελήφθησαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μετακίνησής τους στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ, ενώ επισημαίνεται ότι η εκποίηση των εν λόγω οχημάτων θα αποφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος εκτός αυτού που θα προκύψει από τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιστρων, το οποίο υπολογίζεται σε 50.000 ευρώ ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή διοίκηση, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες, έχει συμπεριλάβει το σύνολο των οχημάτων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού της σε τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων ώστε να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που απαιτείται.

Απάντηση