Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποφάσισε να καταχωρήσει η Κομισιόν

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 23/02/2023

Αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης – Από τις 125 αιτήσεις οι 98 κρίθηκαν παραδεκτές

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο ‘’Αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες στην Ευρώπη’’.

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να αναπτύξει ένα νέο σύστημα για την εθελοντική κατανομή των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Ζητούν επίσης δεσμευτικά πρότυπα υποδοχής που θα εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τη σίτιση, την υγεία, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την εργασία.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι παραδεκτή από νομική άποψη. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία της πρότασης κατά το παρόν στάδιο.

Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας εκφράζει μόνον τις απόψεις τής ομάδας των διοργανωτών και διοργανωτριών και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτυπώνει τις απόψεις της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Αν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει σε διάστημα ενός έτους ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 125 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 98 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης. Με τη σημερινή απόφαση καταχωρίζεται η δεύτερη πρωτοβουλία εφέτος.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: