Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επιπλέον πάταξη χρειάζεται η διαφθορά στη χώρα μας

ΕU,ΕΛΛΑΔΑ στις 04/03/2022

Η αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης διαπίστωσε βήματα αλλά θεωρεί αναγκαία τα πρόσθετα μέτρων από την Ελλάδα

|> Τα βήματα προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα στην πρόληψη της διαφθοράς αναδεικνύει η “Ομάδα Κρατών Κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης” (GRECO) στην έκθεση αξιολόγησής της για τη χώρα. Ωστόσο ζητάει τη λήψη πρόσθετων μέτρων!

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναφέρει την πρόοδο της χώρας στην ενίσχυση της πολιτικής κατά της διαφθοράς, ιδίως μέσω της σύστασης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, αναφέρεται στα αναβαθμισμένα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών στοιχείων, ως απαραίτητα εργαλεία για την πρόληψη της διαφθοράς μεταξύ ανώτατων εκτελεστικών στελεχών. Χαρακτηρίζει εξ άλλου ευπρόσδεκτη εξέλιξη την πρόσφατη θέσπιση κανόνων για τη ρύθμιση της άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying), αν και επισημαίνεται ότι η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί.

Η ομάδα GRECO ζητά πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων πρόσβασης σε πληροφορίες και δημόσιας διαβούλευσης. Επιπλέον, ζητάει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας μεταξύ των ανώτερων εκτελεστικών στελεχών. Εξάλλου, συνιστά την ανάπτυξη στοχευμένης πολιτικής κατά της διαφθοράς στην Αστυνομία και επισημαίνει ότι τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να είναι οι συνθήκες εργασίας των αστυνομικών (ιδίως μέσω της ανάπτυξης καταλόγων με βάρδιες και παροχής αποζημίωσης για υπερωρίες), η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ο έλεγχος των αστυνομικών, οι κανόνες για δευτερεύουσες δραστηριότητες και οι πειθαρχικές διαδικασίες. Τέλος, ζητάει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών.

Η εφαρμογή των συστάσεων που απευθύνονται στην Ελλάδα θα αξιολογηθεί από την ομάδα GRECO το 2023 μέσω της διαδικασίας συμμόρφωσης.

Απάντηση