Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για προστασία του περιβάλλοντος

ΕU,Περιβαλλον στις 28/10/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κρίνει νομικά αποδεκτή – Τίτλος: “Έκκληση για δράση – Η προστασία τού περιβάλλοντος σε όλες τις πολιτικές”

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη ώστε τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη θέσπιση εθνικών μέτρων. Η Επιτροπή κρίνει νομικά αποδεκτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), καθότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων.

Επόμενα βήματα

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Μετά τη χθεσινή καταχώριση, οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν υπογραφές. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012.

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση να μην βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) να μην είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) να μην αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού των ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 109 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 85 ήταν νομικά παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.

Απάντηση