Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επαγγελματική πείρα δημοσίων υπαλλήλων σε όλα τα κράτη (ΕΕ)

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 22/04/2021

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ των χωρών- μελών

|> H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλους «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» και «Πράσινες στέγες».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» [«Civil Servant Exchange Program (CSEP)»] καλούν την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πράσινες στέγες» («Green Garden Roof Tops») καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημιουργία χώρων πρασίνου στις στέγες εταιρικών κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό οι αχρησιμοποίητες στέγες θα μπορούν να συμβάλουν στο περιβάλλον και να βοηθήσουν στην προστασία του.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι και οι δύο ΕΠΠ είναι παραδεκτές από νομικής άποψης, καθώς πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, αποφάσισε να τις καταχωρίσει. Η Επιτροπή δεν εξέτασε σε αυτό το στάδιο την ουσία των πρωτοβουλιών.

Επόμενα βήματα

Ύστερα από τη χθεσινή καταχώριση των ΕΠΠ, οι διοργανωτές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης. Εάν κάποια πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο για να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επισήμως τον Απρίλιο του 2012.

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη της ΕΠΠ μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει συνολικά 78 πρωτοβουλίες πολιτών και έχει απορρίψει 26 επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: