Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δύο νέες πρωτοβουλίες πολιτών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 08/09/2022

Η μία από τις δύο ΕΠΠ είναι για την ανανεώσιμη ενέργεια και η άλλη για την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ), όπως: την πρωτοβουλία «Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό σπίτι με φωτοβολταϊκά 1 kW και ανεμογεννήτριες 0,6 kW με χρηματοδότηση της ΕΕ μόνο μέσω των δήμων» και την πρωτοβουλία «Προστατέψτε την αγροτική κληρονομιά, την επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδιασμό της ΕΕ».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας για την ανανεώσιμη ενέργεια ζητούν την ανάληψη δράσης για την κατασκευή και την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών ώστε να εφοδιαστούν τα νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στα πιο απομονωμένα χωριά) με πράσινη ενέργεια, με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος CO2.

Επιπλέον, ζητούν την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της πράσινης ενέργειας και την κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Προστατέψτε την αγροτική κληρονομιά, την επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδιασμό της ΕΕ» ζητούν ανανέωση της δέσμευσης της ΕΕ για την προώθηση της κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών, της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των κοινοτήτων που παράγουν τα τρόφιμα της ΕΕ.

Ζητούν την προώθηση των αγροτικών επαγγελματικών πρακτικών και δραστηριοτήτων που αποτελούν το επίκεντρο των αγροτικών κοινοτήτων και τον σεβασμό της παραδοσιακής βιοτεχνίας, καθώς και την αναγνώριση της επισιτιστικής ασφάλειας και των υλικών γεωργικού εφοδιασμού.

Οι διοργανωτές ζητούν επίσης να συμπεριληφθεί η προώθηση της αγροτικής κληρονομιάς και η αναγνώριση της επισιτιστικής ασφάλειας και του επισιτιστικού εφοδιασμού στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή κρίνει νομικά παραδεκτές τις εν λόγω Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ), καθότι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων.

Επόμενα Βήματα

Σε συνέχεια της σημερινής καταχώρισης, οι διοργανωτές έχουν 6 μήνες στη διάθεσή τους για την έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 119 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 93 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης. Με τη σημερινή απόφαση, ο αριθμός των πρωτοβουλιών που καταχωρίστηκαν φέτος ανέρχεται πλέον σε 7.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: