Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέο σύστημα καταγραφής εισόδου – εξόδου από τον χώρο Schengen

ΕΛΛΑΔΑ στις 28/06/2022

Θα αφορά πολίτες τρίτων χωρών – Το έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών

|> Την υλοποίηση του έργου Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου / Εξόδου (ΕΕΣ)», ανέλαβε η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε. –Quality & Reliability Α.Ε.» από το υπουργείο Εξωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 1.606.785 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην ένωση η Q&R συμμετέχει με 49% και η Cosmos Computers Α.Ε.Β.Ε με 51%.

Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) είναι ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό σύστημα με το οποίο θα γίνεται η καταγραφή της εισόδου και της εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών προς και από τον χώρο Schengen.

Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πρακτική της σφραγίδας εισόδου/εξόδου επί των ταξιδιωτικών εγγράφων με ηλεκτρονική καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων των βιομετρικών και βιογραφικών δεδομένων των ταξιδιωτών καθώς και της ημερομηνίας και του τόπου εισόδου/εξόδου για βραχείας διάρκειας παραμονή (έως 90 ημέρες) στον χώρο Schengen.

Στόχος του συστήματος EES είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων ώστε τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται καλύτερα τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών από τρίτες χώρες στον χώρο Schengen, να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια, να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση των εντεταλμένων εθνικών αρχών και της Europol στα δεδομένα του ΣΕΕ για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) θα διαλειτουργεί με το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων VIS, διευκολύνοντας την διαδικασία εξέτασης αίτησης θεώρησης και λήψης απόφασης επί αυτής, αφού οι προξενικές και συνοριακές αρχές θα μπορούν πλέον να εντοπίζουν τους πολίτες που δεν κάνουν ορθή χρήση της θεώρησης τους, παραμένοντας στον χώρο Schengen για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης (over-stayers) μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Το έργο αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει υπουργείο Εξωτερικών με την:

  • Διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων βραχείας διαμονής στον χώρο Schengen·
  • Διευκόλυνση της καταπολέμηση της απάτης και της άγρας θεωρήσεων («visa shopping»)
  • Αποφυγή της καταστρατήγησης των κριτηρίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
  • Διευκόλυνση των ελέγχων στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης των κρατών μελών και στην επικράτεια των κρατών μελών
  • Υποβοήθηση στον εντοπισμό των προσώπων που δεν πληρούν τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών
  • Διευκόλυνση της εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
  • Συμβολή του στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.

>>> Με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβριο 2023.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: