Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεγάλη έρευνα για τον Τουρισμό και το Yachting στο Νότιο Αιγαίο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στις 28/01/2024

Πραγματοποιήθηκε από Απρίλιο ’4/2023 έως 1/2024 από την ¨BoatsAdvisor Hub & Events¨

|> Έρευνα1 που αφορά τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής και επικεντρώνεται στο Νότιο Αιγαίο, πραγματοποίησε κατά το διάστημα Απριλίου 2023 έως Ιανουάριο 2024 με την μέθοδο Google Forms, η εταιρεία ¨BoatsAdvisor Hub & Events¨2. Στόχος της ήταν να αναδείξει την γνώμη των κατοίκων της περιοχής γύρω από το yachting, να προβληματίσει περί αυτού και να δώσει τυχόν το έναυσμα για την βελτιστοποίηση του κλάδου στην συγκεκριμένη περιοχή.

Στην ερώτηση στους 530 συμμετέχοντες εάν έχουν στην κατοχή τους σκάφος, το 78.9%, απάντησε πως δεν έχουν στην κατοχή τους αλλά, παρ’ όλα αυτά πάνω από το 50% των συμμετεχόντων έχει κάνει διακοπές με σκάφος και τουλάχιστον μία φορά έχει συμμετέχει σε μονοήμερη κρουαζιέρα με σκάφος αναψυχής, στις ηλικίες κάτω των 20 ετών αλλά και στην κατηγορία 21-35 ετών ανέρχεται το ποσοστό αυτό σε ένα μόλις 12%.

Στην έρευνα οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ποια είναι οι στάση τους ως κάτοικοι της περιοχής απέναντι στο yachting.

Οι τέσσερις απαντήσεις που κυριάρχησαν δίνουν μια καλή ματιά για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος το yachting. Με ποσοστό 70.4% οι περισσότεροι απάντησαν ότι ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής πρέπει να προωθηθεί περισσότερο στην περιοχή τους. Το αμέσως επόμενο με 56.4% έδωσε ως απάντηση ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να στηρίξουν τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής.

Η απάντηση «Το θεωρώ ουσιαστικό για την αύξηση των εσόδων της περιοχής» με ποσοστό 44.3% ήταν η κατά τρίτη σε σειρά και τέλος το 23.6% θέλει να μάθει περισσότερα για αυτή την μορφή τουρισμού και τα οφέλη της.

Από τις απαντήσεις αυτές αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μορφή αυτή του τουρισμού αναγνωρίζεται πλέον από τον κόσμο σε περιοχές όπου η θαλάσσια τουριστική δραστηριότητα είναι κυρίαρχη. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει η ανάγκη για μεγαλύτερη ανάδειξη και προώθηση του τουρισμού με σκάφη αναψυχής στο Νότιο Αιγαίο με την συνδρομή των τοπικών αρχών, θεωρώντας το όλο αυτό και πηγή εσόδων.

Επίσης, υπάρχει η διάθεση και το ενδιαφέρον από το κόσμο να ενημερωθεί περισσότερο για αυτήν την μορφή τουρισμού. Αυτό ενισχύεται και από την ερώτηση εάν θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και παροχής εκπαίδευσης για το yachting, όπου η πλειοψηφία με ποσοστό 92.6% απάντησε θετικά.

Στην ερώτηση για τις θετικές επιδράσεις του yachting στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό με 47.5% συμφώνησε ότι το yachting βοηθά στην τοπική οικονομία, ενώ το αμέσως επόμενο με μόλις 20.2% έδωσε ως απάντηση ότι αυξάνει τις θέσεις εργασίας. Άλλες απαντήσεις με μικρότερο ποσοστό αλλά εξίσου σημαντικές ήταν ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ομορφαίνει την περιοχή.

Από την άλλη πλευρά στις αρνητικές επιδράσεις, το 80.4% απάντησε ότι δεν αποτελεί αρνητικό κάτι από τα παραπάνω, ενώ ένα μικρό ποσοστό του 8.3% έδωσε ως αρνητικό ότι αυξάνονται οι τιμές των παγίων εξόδων.

Όλη αυτή η θετική αντιμετώπιση του yachting έρχεται και αποδεικνύεται από τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις «Πόσο σημαντική θεωρείτε πως είναι η ανάπτυξη του τουρισμού με σκάφη αναψυχής για την περιοχή σας;» και «Πόσο σημαντική είναι η θέσπιση εκδηλώσεων για τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής στην περιοχή σας;», όπου από την κλίματα καθόλου έως εξαιρετικά σημαντική τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώθηκαν στο μέγιστο.

Όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών στο εάν επαρκούν για τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής στην περιοχή οι πλειοψηφία με ποσοστό 86,6% συμφώνησε πως όχι δεν επαρκούν και μάλιστα χρήζουν απαραίτητης βελτίωσης. Αυτό δείχνει ότι ενώ αυτός ο κλάδος βοηθάει και αναπτύσσεται ταχέως πλέον στην περιοχή και υπάρχει γενικά μια θετική αντιμετώπιση από τον κόσμο, οι υποδομές δεν είναι αρκετές ή κατάλληλες στο μεγαλύτερο ποσοστό,  ώστε όλο αυτό να γίνει περισσότερο κερδοφόρο, ανταγωνιστικό και να αναδείξει τις θετικές του επιδράσεις στην περιοχή. Φυσικά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται επίσης να πραγματοποιηθούν περισσότερες προωθητικές ενέργειες, ώστε να αναδείξουν αυτήν την μορφή του τουρισμού για την περιοχή και σε αυτό το κομμάτι η συμβολή των τοπικών αρχών θεωρείται απαραίτητη και σημαντική. Αυτό είναι κάτι που συμφωνούν και οι συμμετέχοντες.

Βασιζόμενοι στα παραπάνω δεδομένα και συμπεράσματα από την έρευνα που διεξήγαγε η BoatsAdvisor Hub & Events, αναγνωρίζονται ορισμένα περιθώρια ανάπτυξης για τον τομέα του yachting στο Νότιο Αιγαίο:

  • Βελτίωση Υποδομών: Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων έχει εκφράσει την άποψη ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν είναι ικανοποιητικές. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις και βελτίωση στις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες συντήρησης σκαφών, και τις υποδομές ασφαλούς αποθήκευσης.
  • Ενίσχυση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης: Με βάση την υψηλή προτίμηση για επιμορφωτικά προγράμματα και εκπαίδευση σχετικά με το yachting, υπάρχει ανάγκη για προγράμματα που θα εκπαιδεύουν τόσο τους ιδιοκτήτες σκαφών όσο και το προσωπικό σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την ασφάλεια, και την περιβαλλοντική φιλικότητα.
  • Προώθηση του Ναυτικού Τουρισμού: Οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει θετική στάση απέναντι στον ναυτικό τουρισμό. Οι τοπικές αρχές και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση του yachting ως βασικού τουριστικού κλάδου με ειδικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και προσφορά πακέτων αναψυχής.
  • Συνεργασία Τοπικών Αρχών: Η υποστήριξη των τοπικών αρχών και η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του τομέα είναι ουσιώδης. Η βελτίωση των υποδομών, η εφαρμογή καλύτερων κανονισμών, και η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος απαιτούν συνεργασία με τοπικούς φορείς.
  • Ανάδειξη των Οφελών: Η εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τα οφέλη του yachting, όπως η συμβολή στην τοπική οικονομία, η δημιουργία θέσεων εργασίας, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, μπορεί να ενισχύσει τη θετική εικόνα του κλάδου.

Συνολικά, τα περιθώρια ανάπτυξης για τον τομέα του yachting στο Νότιο Αιγαίο είναι συνδεδεμένα με τη βελτίωση υποδομών, την εκπαίδευση, την προώθηση, τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την ανάδειξη των οφελών του τομέα.

(1) Οι απαντήσεις της έρευνας ήταν στο σύνολο 530 με ίδιο ποσοστό και των δύο φύλων να συμμετέχουν σε αυτήν. Τα δημογραφικά στοιχεία έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35-50 ετών, ο τόπος κατοικίας τους είναι ως επί το πλείστον τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, όπου και γεννήθηκαν αλλά και αποτελούν μόνιμους κατοίκους. Ακόμα, το επαγγελματικό τους υπόβαθρο σχετίζεται με τον τουρισμό καθώς εργάζονται σε κάποια τουριστική επιχείρηση με το ποσοστό των απαντήσεων να φτάνει το 47.2%, ενώ μόλις το 32.6% να έχει απαντήσει ότι δεν εργάζεται σε κάποια τουριστική επιχείρηση αλλά την ενδιαφέρει ο κλάδος αυτός, ενώ προέρχονται απ’ όλες τις οικονομικές τάξεις βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματός τους αλλά και εκπαιδευτικές βαθμίδες.

(2) Η εταιρεία BoatsAdvisor Hub & Events, που δραστηριοποιείται στη Ρόδο, αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη πλατφόρμα αξιολόγησης σκαφών αναψυχής παγκοσμίως και εξειδικεύεται στην συμβουλευτική ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναλαμβάνει την διοργάνωση φεστιβάλ, συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων με επίκεντρό πάντα τον θαλάσσιο τουρισμό και στις αγοραπωλησίες-ναυλώσεις σκαφών αναψυχής.  Συνολικά, η εταιρεία BoatsAdvisor Hub & Events διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού με σκάφη αναψυχής τόσο στο Νότιο Αιγαίο, όσο και στην χώρα συνολικότερα, ενισχύοντας τη θετική εικόνα του κλάδου και προσφέροντας δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υποδομής και της ενημέρωσης στον τομέα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει διαπρέψει στην διοργάνωση-θεσμό των Ελληνικών Βραβείων Τουρισμού – Tourism Awards, με την προηγούμενη χρονιά του 2023 να αποσπά το Χρυσό Βραβείο για το έργο της.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: