Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεγάλη Πέμπτη

Flash στις 28/04/2016

Ιούδας ο προδότης δόλιος ών, δολίω φιλήματι παρέδωκε τον Σωτήρα Κύριον.
Μηδείς ώ πιστοί, του δεσποτικού δείπνου αμύητος.
Ο ραπισθείς υπέρ γένους ανθρώπων, και μη οργισθείς, ελευθέρωσον εκ φθοράς την ζωήν ημών Κύριε, και σώσον ημάς.

Απάντηση