Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεγάλη Τετάρτη

FLASH στις 20/04/2022

Υπέρ την πόρνην Αγαθέ ανομήσας, δακρύων όμβρους ουδαμώς σοι προσήξα. Δος μοι το μύρον, ίνα αλείψω καγώ τον εξαλείψαντά μου πάσας τας αμαρτίας.

Απάντηση