Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεγάλη Τρίτη

FLASH στις 19/04/2022

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός· και  μακάριος ο δούλος,  ον ευρήσει γρηγορούντα· ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα.

Απάντηση