Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, για 45 θέματα “μπαίνει” ο Μάρτιος στην Πειραιά

Χωρίς κατηγορία στις 25/02/2017

Τετάρτη στις 4:30 μμ

Ημερησία διάταξη 45 θεμάτων περιμένει τους δημοτικούς συμβούλους την Τετάρτη 1/3 (16:30) για να αποφασίσουν και να ψηφίσουν. Εξ αυτών τα 12 θέματα αφορούν ανακλήσεις αδειών από την Κυριακάτικη Αγορά. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του δ.σ. Πειραιά Γιώργος Δαβάκης, καλεί τους δημοτικούς συμβούλους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, για τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαπίστωση απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων για χρηματοδότηση του Δήμου Πειραιά, με σύναψη δανείου, με σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αναχρηματοδότηση του συνόλου των συναφθέντων δανείων του Δήμου Πειραιά ύψους 129.512.586,66 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για 35 έτη, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270/Α/14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 4445/16».

ΘΕΜΑ 3ο: «Επιχορήγηση του Δήμου Πειραιά προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Ν. έτους 2017, ποσού 1.000.000,00 € και απόδοσή του σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για α) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 118/13-2-2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου & β) Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 12.286,00 € προς ΔΕΠΑ, από τηρούμενο λογαριασμό του Δήμου Πειραιά στην Τράπεζα Πειραιώς, διότι σύμφωνα με την επιστολή- προσφορά που έχει σταλεί με ημερομηνία 14/2/2017 και είχε την διατύπωση από την Τράπεζα Πειραιώς καλής εκτέλεσης συμβάσεων ενώ έπρεπε να διατυπωθεί καλής πληρωμής υποχρεώσεων και  είναι μεταγενέστερη της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 5ο:  «Tροποποίηση της με αρ. 599/19-10-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη μεταστέγαση του Α΄ Τομέα Καθαριότητας ως προς τους όρους του διαγωνισμού και συγκεκριμένα  α) ως προς τα τετραγωνικά μέτρα να είναι επιφάνειας από 80 έως 150 τ.μ., ισόγειο και β) ως προς τις οδούς να συμπεριληφθεί η οδός Μουτσοπούλου (πλησίον Πλατείας Σερφιώτου)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Συγκρότηση Επιτροπής παράδοσης εκποιούμενων άχρηστων υλικών (scrap)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της “Μίσθωσης μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων”, συμβατικής δαπάνης 10.534,20 € πλέον ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 8ο: «Παράταση εργασιών του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011” έως 30/6/2017».

ΘΕΜΑ 9ο: «Παράταση της με αρ. 124/10-3-16 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών, έως τη λήξη των συμβάσεων που διενεργήθηκαν και κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και το Π.Δ. 28/1980 εντός του έτους 2017, εκτός της Επιτροπής παραλαβής καυσίμων της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού η οποία θα ισχύει έως 11/3/2018».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για α) την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο έργο με τίτλο: YOUTH GUARANTEE “NEETs ON BOARD” & β) τον ορισμό της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 12ο: «Κατανομή ποσού 298.221,99 €, ως A΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2017, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση μετάβασης οδικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη στην Αρεόπολη, για τη συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 300,00 €».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά από 29/3 έως 1/4/2017, για συμμετοχή στο “Culture Forum”, στο Ταλίν της Εσθονίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση εκδήλωσης εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πραγματοποίησης πασχαλινών εκδηλώσεων στα έντεκα Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 4.800,00 €».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση των εγκαινίων του Δημοτικού Β1΄ ΚΑΠΗ επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β10΄ & Βούλγαρη 155 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 700,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 119,02 €, για το μνημόσυνο του Ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Α. Βλαχάκου, που τελέσθηκε στις 29/1/2017».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 390,51 €, για το μνημόσυνο του βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά που τελέσθηκε στις 11/1/2017».

ΘΕΜΑ 20ο: «Άσκηση αγωγής έξωσης ή διαταγής απόδοσης μισθίου, μισθωτών από κενωθέντα–σχολάζοντα περίπτερα λόγω μη καταβολής ενοικίων».

ΘΕΜΑ 21ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 374/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά σε μετατόπιση περιπτέρου, διότι δεν υφίσταται πλέον λόγος μεταφοράς».

ΘΕΜΑ 22ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 379/2013 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου του κ. Κουκουλιέρου Αντωνίου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2061/2016 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου της κας Αποστολοπούλου Ευαγγελίας-Νεκταρίας».

ΘΕΜΑ 24ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2062/2016 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου της κας Τσοτσού Βασιλικής».

ΘΕΜΑ 25ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 649/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Νικολά Έλλης».

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1381/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Μπερτσιμά-Στουρνάρα Αθανασίου».

ΘΕΜΑ 27ο«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 663/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Ζαμανίδη Κωνσταντίνου».

ΘΕΜΑ 28ο«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 760/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Διαμαντάρα Θεοδώρου».

ΘΕΜΑ 29ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1028/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Sojati Nezir».

ΘΕΜΑ 30ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 620/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Qosja Aleks»

ΘΕΜΑ 31ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 584/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Ciobica Sebastian-Danut»

ΘΕΜΑ 32ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 665/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Τούλη Δημητρίου».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διόρθωση χρηματικών καταλόγων μισθωτών του Δήμου μας έτους 2016».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντoς συνολικού  ποσού 1.393,80 € του κ. Μπάγια Φωτίου από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 35ο: « «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ της κας Σολωμού Μαριάνθης του Αναστασίου για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 368,24 €».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή των εγγραφών του κ. Κούβαρη Δρακούλη από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους με α/α 5981 και 5982, για απόδοση τέλους 0,5%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων χρήσης 2012, οικονομικού έτους 2016, για το κατάστημα Φωκίδος και Αιτωλικού 17».

ΘΕΜΑ 37ο: «Τροποποίηση των εγγραφών στην επωνυμία ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με α/α 5095/2011 & 5096/2011, για απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 2%-5% χρήσης 2006, οικονομικού έτους 2011, για ποσό 2.843,82 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

ΘΕΜΑ 38ο: «Τροποποίηση των εγγραφών στην επωνυμία ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με α/α 5095/2011 & 5096/2011, για απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 2%-5% χρήσης 2007, οικονομικού έτους 2011, για ποσό 254,83 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο»

ΘΕΜΑ 39ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Μαντούδη Μηνά, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.519,79 €».

ΘΕΜΑ 40ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας Τέλιου Χρυσάνθης, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 501,64 €».

ΘΕΜΑ 41ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας Αντιμαχίτου Αναστασίας, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.148,69 €».

ΘΕΜΑ 42ο«Ανακύκλωση άχρηστου υλικού του 13ου Γυμνασίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 43ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού το οποίο βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 21 (1ος όροφος)».

ΘΕΜΑ 44ο:  «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στην οδό Ρετσίνα 45 και στο οικόπεδο Σχιστού».

ΘΕΜΑ 45ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΖΖΙ-7659 αυτοκίνητο επί της οδού Σπύρου Λάμπρου έναντι των αρ. 36 & 38-40».

Απάντηση