Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Από σήμερα σε όλη την ΕΕ μειώνεται η γραφειοκρατία

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 16/02/2019

Νέοι ενωσιακοί κανόνες μειώνουν κόστος και διατυπώσεις για όσους πολίτες δεν ζουν στη χώρα τους

|> Από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν να εφαρμόζονται νέοι ενωσιακοί κανόνες που θα μειώνουν το κόστος και τις διατυπώσεις για όσους πολίτες δεν ζουν στη χώρα τους.

Μέχρι τώρα, οι πολίτες που μετακινούνται ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ έπρεπε να επικυρώνουν τα δημόσια έγγραφά τους (όπως είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου) για να αποδείξουν τη γνησιότητά τους.

Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, η σφραγίδα αυτή και οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την υποβολή στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ δημόσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν μετάφραση από ορκωτό/επίσημο μεταφραστή του δημόσιου εγγράφου τους σε πολλές περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός προβλέπει ισχυρές διασφαλίσεις για την πρόληψη της απάτης.

Η Βιέρα  Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Έχουμε πολύ καλά νέα για τους πολίτες που ζουν ή θέλουν να ζήσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Από αύριο δεν θα υπάρχουν πλέον δαπανηρές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους πολίτες που πρέπει να υποβάλουν δημόσια έγγραφα όταν θέλουν να παντρευτούν ή να αναλάβουν μια νέα θέση εργασίας στη χώρα που ζουν. Η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ θα γίνει πιο εύκολη και τα έξοδά τους θα μειωθούν».

Οι νέοι κανόνες καταργούν πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως:

 • Τα δημόσια έγγραφα (για παράδειγμα, η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου) που έχουν εκδοθεί σε μια χώρα της ΕΕ πρέπει να γίνονται δεκτά ως γνήσια από τις αρχές άλλου κράτους μέλους χωρίς να απαιτείται σφραγίδα για την απόδειξη της γνησιότητας.
 • Επίσης, με τον κανονισμό καταργείται η υποχρέωση να παρέχουν οι πολίτες σε κάθε περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο και επικυρωμένη μετάφραση των δημόσιων εγγράφων τους. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο, που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Αυτό θα χρησιμεύει ως μεταφραστικό βοήθημα, θα είναι προσαρτημένο στο δημόσιο έγγραφο και, χάρη σε αυτό, θα αποφεύγεται η μετάφραση όλου του πιστοποιητικού.
 • Με τον κανονισμό παρέχονται ασφαλιστικές δικλείδες κατά της απάτης: αν η παραλαμβάνουσα αρχή έχει εύλογες αμφιβολίες για τη γνησιότητα ενός δημόσιου εγγράφου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη γνησιότητά του ρωτώντας την εκδούσα αρχή της άλλης χώρας της ΕΕ μέσω της υπάρχουσας πλατφόρμας ΤΠΕ, συγκεκριμένα του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).

Ο κανονισμός ασχολείται μόνο με τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων, οπότε τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες τους σχετικά με την αναγνώριση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων που παράγουν τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της Ένωσης.

Ιστορικό

Περίπου 17 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους. Δύο εκατομμύρια περίπου είναι οι πολίτες που καθημερινά μετακινούνται διασυνοριακά, επειδή εργάζονται ή σπουδάζουν σε άλλη χώρα από αυτή στην οποία διαμένουν.

Οι κανόνες προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013, έπειτα από παράπονα πολιτών για τις χρονοβόρες και επαχθείς διαδικασίες. Οι κανόνες εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2016. Οι χώρες της ΕΕ είχαν δυόμισι χρόνια για να προσαρμοστούν στις νέες απλουστεύσεις.

Παράρτημα

Ο κανονισμός αφορά δημόσια έγγραφα στους ακόλουθους τομείς:

 • γέννηση
 • βεβαίωση του ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • θάνατος
 • όνομα
 • γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης
 • διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
 • γονική ιδιότητα
 • υιοθεσία
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • ιθαγένεια
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κανονισμός εισάγει πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως μεταφραστικά βοηθήματα σε δημόσια έγγραφα σχετικά με:

 • – τη γέννηση
 • το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • τον θάνατο
 • τον γάμο, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης
 • την καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • την κατοικία και/ή τη διαμονή
 • το λευκό ποινικό μητρώο.

Δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη. Οι πολίτες μπορούν να συμβουλευτούν τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) για να μάθουν ποια έντυπα εκδίδονται στη χώρα τους.

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να τηλεφορτώσουν και να χρησιμοποιήσουν τα έντυπα από τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: