Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέο κώδικα δεοντολογίας υιοθέτησε η ΕΛΤΕ

ΕΛΛΑΔΑ στις 09/02/2015

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΛΤΕ με την υπ΄αριθμ. 96/2015 απόφαση του.

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης για περισσότερη διαφάνεια τόσο στην λειτουργία της Εποπτικής Αρχής, όσο και στην λειτουργία του ελεγκτικού θεσμού.
Ο Κώδικας υιοθετεί τις διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζουν οι περισσότερες Εποπτικές Αρχές των κρατών – μελών, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών Νομοθεσιών.
Ειδικότερα, ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει και ρυθμίζει τα πλαίσια συμπεριφοράς, ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας τόσο για τους εργαζόμενους στην ΕΛΤΕ, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Τα κυριότερα σημεία του αφορούν :
– Ανεξαρτησία & Αντικειμενικότητα
– Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των επιθεωρητών
– Επαγγελματικό απόρρητο και προστασία προσωπικών δεδομένων
– Τήρηση του κώδικα και κυρώσεις
– Σχέσεις με συναδέλφους και ελεγχόμενες εταιρείες

Απάντηση