Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ειδική βίζα στους ψηφιακούς νομάδες θα χορηγεί η Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ στις 27/08/2021

Ποιες είναι οι νέες διατάξεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής – Τι προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11 του νέου νομοσχεδίου

news.travelling.gr |> Η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθετεί τη  χορήγηση «Digital Nomads Visa» για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα. Με τα άρθρα 10 και 11 του νέου νομοσχεδίου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» εισάγονται ρυθμίσεις που επιλύουν ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα των κεφαλαίων που προορίζονται για επένδυση, τη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές που επιθυμούν να αλλάξουν τομέα επένδυσης, τη δυνατότητα επένδυσης σε περισσότερους του ενός τομείς καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων.

  • Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα (εντολείς εμβασμάτων, ρευστοποίηση επένδυσης για την πραγματοποίηση νέας, πραγματοποίηση επένδυσης σε περισσότερες της μιας από τις προβλεπόμενες διακριτές κατηγορίες επενδύσεων κ.λπ.).
  • Θεσπίζεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών (αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς), οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τ.Π.Ε. με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες), για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες. Προβλέπονται οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ύψος του τέλους εθνικής θεώρησης (75 ευρώ) καθώς και του παραβόλου του συντηρούντος και των μελών της οικογένειάς του (κατά βάση 1.000 ευρώ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση – Τροποποίηση περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 ν. 4251/2014

1. Στην περ. 5 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και η περ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η επένδυση πραγματοποιείται με κεφάλαια εξωτερικού, τα οποία εμβάζονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς της επένδυσης από πολίτη τρίτης χώρας. Εντολείς του εμβάσματος δύνανται να είναι σύζυγος ή/και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού του επενδυτή. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής του επενδυτή, μέσα στο επόμενο από την πραγματοποίηση της επένδυσης έτος. Η προξενική αρχή, μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, διαβιβάζει αυτά στην αρμόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου της περ. 4, για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει, μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική πιστοποίηση προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση».

2. Στην παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 προστίθενται περ. 10 και 11, ως εξής:
«10. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ, δυνάμει της παρούσας, για επένδυση σε μια από τις κατηγορίες της περ. 1, δύναται να ρευστοποιήσει την επένδυση, προκειμένου να επενδύσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, σε άλλη κατηγορία της παρούσας ή σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 20. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί την ήδη χορηγηθείσα άδεια διαμονής έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της νέας συνολικής επένδυσης και χορήγησης της άδειας διαμονής δυνάμει αυτής. Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα μέλη της οικογενείας του αιτούντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη νέα άδεια διαμονής του επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά με τη νέα επένδυση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.
11. Ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να πραγματοποιήσει επένδυση σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες της περ. 1 και έως τρεις (3) διακριτές επενδύσεις συνολικά. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της συνολικής επένδυσης καθορίζεται βάσει της κατηγορίας με το υψηλότερο απαιτούμενο ύψος επένδυσης.»

Άρθρο 11
Ψηφιακοί νομάδες – Προσθήκη περ. ιε στην παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4251/2014

Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) προστίθεται περ. ιε) ως εξής:
«ιε) Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες – digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει ο ίδιος ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε “μία στάση του ενδιαφερομένου”, εκτός των γενικών δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 136, τα ακόλουθα:
α) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,
β) σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης, ή
γ) συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας, ή
δ) στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας,
ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται i) από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με την περ. ιδ΄. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136,
ζ) τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται: α) ο έτερος των συζύγων ή των συμβιούντων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συμβιούντων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα και γ) τα λοιπά, κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων σε αυτόν/αυτήν.
iii. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της περ. i), δύναται να χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας και στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 6. Η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό ή σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειάς του της περ. ii), και δύναται να ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. i). Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
iv. Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της περ. iii) συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του υποβάλλουν το προβλεπόμενο από το παρόν παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.
v. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης, τόσο ο συντηρών, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό.
vi. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες ετησίως, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παρ. 6 του άρθρου 21.
vii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. i) και έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, είτε με ομοιόμορφη θεώρηση, είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, έχουν τη δυνατότητα, εντός της περιόδου ισχύος αυτής, να υποβάλουν στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της περ. iii). Στην περίπτωση αυτή και με την επιφύλαξη του άρθρου 6, εκτός των δικαιολογητικών της περ. i), οι αιτούντες υποβάλλουν και μισθωτήριο κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην ελληνική Επικράτεια».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: