Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και του ΕΤΕΑΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 19/08/2017

Για μείωση γραφειοκρατίας

|> Στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προχώρησαν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Η συνεργασία αυτή αναμένεται να έχει δύο πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούσαν πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που συναλλάσσονται με το ΕΤΕΑΝ:

  • Τη μείωση της γραφειοκρατίας.
  • Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους παροχής των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τα φυσικά πρόσωπα.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τη σύνδεση με έναν πολύ θετικό και παραγωγικό τρόπο των επιχειρήσεων με τα οικονομικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται όχι για φορολογικούς σκοπούς, αλλά αντιθέτως για την ένταξη τους σε προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και δράσεις χρηματοδοτήσεων.

Επίσης, η συνεργασία αυτή θα επιφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας, αφού η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχει ως συνέπεια τη μείωση/εξοικονόμηση του χρόνου που καταναλώνεται σε ανταλλαγή εγγράφων, μαγνητικών μέσων και μηνυμάτων. Η μείωση του χρόνου και του κόστους επιβεβαίωσης και διασταύρωσης των οικονομικών στοιχείων, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας τους, αναμένεται, εκτός από οικονομικό όφελος, να οδηγήσει και σε αύξηση του πλήθους αιτήσεων, που αφορούν στη συμμετοχή επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η συνεργασία των δύο φορέων επεκτείνεται συνοπτικά στους παρακάτω τομείς, με τα αντίστοιχα σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα:

  • Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ , όπως η διασταύρωση στοιχείων αιτήσεων υπαγωγής και η πρόσβαση σε πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών μέσω διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services).
  • Εξοικονόμηση πόρων με διάθεση από τη Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. της κατάλληλης υπολογιστικής υποδομής (νέφους G-Cloud, εξυπηρετητές, μνήμη, αποθηκευτικοί χώροι, δίκτυο κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας από την Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. στον τομέα της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών client, αρχικά και όχι περιοριστικά, από τα web services: α) Αυθεντικοποίηση στοιχείων χρηστών, β) Άντληση στοιχείων μητρώου φυσικών και μη φυσικών προσώπων γ) Διασταύρωση οικονομικών στοιχείων και δ) Διασταύρωση Στοιχείων Ακινήτων
  • Χρήση λοιπών εφαρμογών/υπηρεσιών – πέραν του στενού φορολογικού αντικειμένου – που παρέχονται και υποστηρίζονται από την Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: