Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός κ.ά. εργασιακά στην Ευρωβουλή

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 26/11/2021

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κατώτατες αμοιβές των εργαζομένων, την ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης και τη μετανάστευση για ανεύρεση εργασίας

|> Με καυτά θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους εργαζόμενους ασχολήθηκε χθες Πέμπτη 25/11 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ένα αφορά τον κατώτατο μισθό, το άλλο τη θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης και το τρίτο τη νόμιμη μετανάστευση για ανεύρεση εργασίας.

Αναλυτικά:

Ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να ξεκινήσουν συνομιλίες για μια οδηγία που θα εγγυάται σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ έναν δίκαιο και επαρκή κατώτατο μισθό.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την εντολή της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με 443 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 58 αποχές. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις θέσεις του.

Το σχέδιο οδηγίας για τον κατώτατο μισθό αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων για τη διασφάλιση ενός εισοδήματος που θα διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω ενός θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού μέσω της νομοθεσίας, είτε δίνοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους με τους εργοδότες τους μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη όπου λιγότερο από το 80% των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις να λάβουν ενεργά μέτρα για την ενίσχυση και την επέκταση της κάλυψης των συμβάσεων αυτών.

Θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τα σχέδιά της για ένα ψηφιακό ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους μετακινούμενους εργαζόμενους. Το «πάσο» αυτό θα επιτρέπει την επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων των μετακινούμενων εργαζόμενων από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο προτίθενται να εργαστούν. Θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της «κοινωνικής απάτης» και της αδήλωτης εργασίας, αλλά θα διευκολύνει επίσης τους εργαζομένους να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Σεβασμός της πολυμορφίας

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να αποφέρει σαφή οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους: μετακινούμενοι εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εθνικές αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει επίσης να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και να καθιστά τις διοικητικές διαδικασίες λιγότερο περίπλοκες και χρονοβόρες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σέβεται την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και να μην αποτελεί προαπαιτούμενο για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.

Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, κάθε ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διατίθενται μόνο στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και στις οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές και δεν θα πρέπει να ανταλλάσσονται για σκοπούς άλλους από την επιβολή των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ.

Μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα

Το τρέχον δοκιμαστικό σχέδιο για το ευρωπαϊκό πάσο κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει μόνο πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων εργαζομένων. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να επεκταθεί σε άλλους τομείς του εργατικού δικαίου της ΕΕ, όπως η ασφάλιση υγείας και οι συντάξεις, συμπληρωματικά προς την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 598 ψήφους υπέρ, 59 και 38 αποχές.

Κανόνες για τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης για ανεύρεση εργασίας

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, με 497 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 38 αποχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές στηρίζουν τη δημιουργία μιας δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ για την αντιστοίχιση υπηκόων τρίτων χωρών με εν δυνάμει εργοδότες στην ΕΕ και τη μείωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη, με βάση και την υφιστάμενη πύλη EURES.

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ένα φιλόδοξο σύστημα υποδοχής εργαζομένων χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης από τρίτες χώρες, καθώς και ένα πλαίσιο για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων τους. Η νόμιμη μετανάστευση επιχειρηματιών στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί με ένα πανευρωπαϊκό σύστημα υποδοχής για την είσοδο και τη διαμονή ατόμων που επιθυμούν να ιδρύσουν νεοφυείς και μη επιχειρήσεις, καθώς και για εργαζομένους υψηλής κινητικότητας, όπως καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα. Οι ευρωβουλευτές καλούν μάλιστα την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πενταετή θεώρηση (βίζα) πολλαπλών εισόδων που θα επιτρέπει επισκέψεις διάρκειας έως 90 και ημέρες ετησίως.

Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την αναθεώρηση των κανόνων που ισχύουν για τους επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να τους επιτρέπεται να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος ήδη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειάς τους, με όρους παρόμοιους με αυτούς που ισχύουν ήδη για τους πολίτες της ΕΕ. Ο αριθμός των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ θα πρέπει να μειωθεί από πέντε σε τρία.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα απαιτεί επίσης την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, μεταξύ άλλων και για τις θεωρήσεις (βίζα), στην ισχύουσα νομοθεσία για τις ενιαίες άδειες. Με τον τρόπο αυτό, θα ήταν δυνατή η υποβολή αιτήσεων τόσο από το εσωτερικό ενός κράτους μέλους (εάν ο αιτών διαθέτει έγκυρη άδεια διαμονής) όσο και από τρίτη χώρα.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την αλλαγή των ισχυόντων κανόνων για τους εποχιακούς εργαζόμενους, παρατείνοντας το επιτρεπόμενο διάστημα ανεργίας στους τρείς μήνες, προκειμένου να μπορούν να αναζητήσουν νέα θέση εργασίας χωρίς να ανακληθεί η υφιστάμενη άδειά τους.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: