Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ποιά είναι τα προφίλ Υγείας των 30 κρατών-μελών της ΕΕ

ΕU,Υγεια στις 30/11/2019

Σημειώνεται στροφή προς την πρόληψη όπως και προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη

|> Η κατάσταση της Υγείας των πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει την εικόνα της τάσης προς την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς σε όλες τις χώρες οι λαοί τις θεωρούν ως τις πλέον σημαντικότερες.

Ο Βιτένις Αντριουκάϊτις, ο αρμόδιος επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε: «Διάφορες έρευνες και συζητήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη μάς αποδεικνύουν ότι η υγεία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών προσελκύουν, επιτέλους, τη δέουσα προσοχή. Συνεπώς, είμαι πολύ περήφανος που δρομολόγησα την πρωτοβουλία «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ», η οποία ολοκλήρωσε δύο κύκλους σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και για τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Διαπιστώνω ξεκάθαρα ότι αυτή η αρραγής βάση γνώσεων για κάθε χώρα και για την ΕΕ συνολικά τροφοδοτεί τόσο τη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο όσο και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Ελπίζω ότι η διάδοχός μου θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία και ότι περισσότερα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν, σε εθελοντική βάση, στις επακόλουθες συζητήσεις σχετικά με τις διαπιστώσεις της και θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές».

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Βασικά συμπεράσματα

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα παρέχουν εμβριθή ανάλυση των συστημάτων υγείας, εξετάζοντας την υγεία του πληθυσμού και τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, καθώς και την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Τα εν λόγω προφίλ αντικατοπτρίζουν σαφώς τους κοινούς στόχους που επιδιώκουν όλα τα κράτη μέλη, και επισημαίνουν τους τομείς στους οποίους η Επιτροπή μπορεί ενδεχομένως να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η συνοδευτική έκθεση παρουσιάζει ορισμένες από τις μεγαλύτερες τάσεις στον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας:

  • Η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό αποτελεί μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση των γνώσεων για την υγεία, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την ενεργητική συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να ωφεληθούν και κάποιοι να ζημιωθούν. Τα άτομα που θα ωφεληθούν περισσότερο από την κινητή υγεία και άλλα τέτοια ψηφιακά εργαλεία μπορεί να είναι εκείνα με τις λιγότερες πιθανότητες εύκολης πρόσβασης σ’ αυτά τα εργαλεία.
  • Τα κενά όσον αφορά την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη εξακολουθούν να αποτελούν αναμφισβήτητα πραγματικότητα στην ΕΕ. Τόσο οι κλινικές ανάγκες όσο και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ασθενών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και των πολυάριθμων σχετικών εμποδίων.
  • Οι καινοτομίες στον συνδυασμό δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Ελπιδοφόρα παραδείγματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των νοσοκόμων και των φαρμακοποιών.
  • Ο κύκλος ζωής των φαρμάκων αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας των κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών θεραπειών, καθώς και όλου του φάσματος από τις ορθολογικές δαπάνες μέχρι την υπεύθυνη συνταγογράφηση.

Ιστορικό

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον κύκλο ανταλλαγής γνώσεων «Η Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ», προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τόσο την υγεία των πολιτών τους όσο και τις επιδόσεις των συστημάτων υγείας τους. Οι εκθέσεις παρέχουν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη ανάλυση και επισκόπηση, καλύπτοντας ένα κενό γνώσεων το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Οι εκθέσεις χρησιμοποιούνται ευρέως από τις εθνικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες

>Τα προφίλ Υγείας των 30 χωρών, η συνοδευτική Έκθεση και περισσότερες γενικές πληροφορίες βρίσκονται ΕΔΩ.

Απάντηση