Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στα “αζήτητα” της αγοράς 13 χρηματοδοτικά εργαλεία ζωτικής σημασίας

Χωρίς κατηγορία στις 12/05/2015

Το ΕΒΕΠ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εκκρεμών συζητήσεων και της πολυεπίπεδης διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, σχετικά με το καθεστώς αδράνειας, στο οποίο έχουν περιέλθει 13 χρηματοδοτικά εργαλεία, ζωτικής σημασίας, τόσο για την επιβίωση, όσο και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ζητώντας την άμεση αξιοποίησή τους, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Τα εν εξελίξει χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχουν στη διάθεσή τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία  αποτελούν, σήμερα, σχεδόν την αποκλειστική δίοδο παροχής ρευστότητας προς αυτές, συνοπτικά έχουν ως εξής:

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Αφορά στην παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την ενίσχυση των επενδύσεων. Τα δάνεια αυτά αφορούν: α) Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων, που υπάχθηκαν στο Ν. 3299/2004, που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί. β) Χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως ειδικού σκοπού, για την κάλυψη: αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών, που σχετίζονται με το εμπορικό/ συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Αν και το εν λόγω πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ παρουσιάζει απορρόφηση, που φτάνει, έως και το 52%, ωστόσο, υπολείπεται του στόχου, που θα πρέπει να καλυφθεί, έως τα τέλη του 2015.

Γενική επιχειρηματικότητα (Alpha Bank) 

Αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο (Ν.3908/25.01.2011). Τα κεφάλαια της δράσης προέρχονται από τη συνεπένδυση του ΕΤΕΑΝ και της Alpha Bank, η οποία υλοποιεί και το πρόγραμμα.

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά (Τράπεζα Πειραιώς)

 

Αφορά sτη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τομείς Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά.

Εξωστρέφεια (Eurobank) 

Αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών -επιχειρηματικών σχεδίων, που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικότητα των νέων (Εθνική Τράπεζα) 

Αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο (Ν. 3908/25.01.2011).

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα:
(ΕΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Συνεταιριστική
τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων)

Χρηματοδοτείται από το ΤΕΠΙΧ και αφορά  στη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα, με ελκυστικούς όρους.

Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες
Εφαρμογές, ΑΠΕ (Εθνική Τράπεζα) 

Αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις, που   δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς.

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Τράπεζα Πειραιώς) 

Μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας μπορούν να λάβουν δάνειο, όλοι οι αγρότες, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και οι λοιποί επενδυτές, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, με την προϋπόθεση, ότι έχουν ενταχθεί σε ένα από τα  μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Jessica

Η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας.

Πρωτοβουλία Jeremie

Στο πλαίσιο του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις – Joint European Resources for Micro toMedium Enterprises), είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ. λ.π.- αλλά όχι επιχορηγήσεις). Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ χορηγούνται πλέον από το δίκτυο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

ΕΝ.Α ΣΤΕΠ

Είναι η κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που επιδιώκει να δώσει διέξοδο χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες εταιρίες με όρους αγοράς. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες εταιρίες, που εμφανίζουν  καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη, παραγωγή ή στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους,  αλλά και σε εταιρίες, που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηματικής τους εξέλιξης – οι οποίες αναζητούν μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουν μία νέα επιχειρηματική ιδέα και τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Επιπλέον η EN.A. PLUS απευθύνεται σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας και επιχειρηματικής πορείας τουλάχιστον δύο ετών. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται αυτόματα οι μετοχές των 14 εταιριών, που ήδη διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. Κατά την ένταξή τους στην ΕΝ.Α. PLUS οι εταιρίες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών, που θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, χωρίς δημόσια προσφορά ή με δημόσια προσφορά.

CROWDFUNDING 

Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing – («χρηματοδότηση από το πλήθος»-«συμμετοχική χρηματοδότηση») είναι μία νέα δημοφιλής μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κατά κύριο λόγο μέσω του διαδικτύου.

Venture Capital 

Η χρηματοδότηση μιας εταιρίας από ένα venture capital fund γίνεται με τη μορφή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, κυρίως μέσω αύξησής του. Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί με τη μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Επιδίωξη του venture capital είναι να συνεισφέρει σαν στρατηγικός εταίρος στη γρήγορη ανάπτυξη των εταιριών που συμμετέχει, στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους δομής και στην ανάπτυξη κερδοφορίας.

 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ & του ΕΒΕΠ,  Β. Κορκίδης, σε ομιλία του στο Αναπτυξιακό & Επενδυτικό φόρουμ “Υποδομές – Επενδύσεις – Ανάπτυξη”, δήλωσε:

«Τα βασικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί μέσω φορέων, όπως είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ενώ τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί, μπορούν να διοχετευθούν, μέσω προγραμμάτων δανειοδοτήσεων ή προγραμμάτων εγγυοδοσίας.  Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, παρατηρείται χαμηλή απόδοση των προαναφερθέντων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες, ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητος ο επανασχεδιασμός τους με άρση των περιορισμών, προκειμένου να αξιοποιηθούν 300 – 600 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα μείνουν αδιάθετα, έως το τέλος του 2015,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τον κίνδυνο να χαθούν.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός, πως το συνολικό ποσό, που είχε δεσμευθεί μέσω του ΕΣΠΑ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το “Jeremie”, το “Jessica” και ορισμένα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, ανέρχεται στο 1,5 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα η απορρόφηση δεν υπερβαίνει το 40%, ενώ το Πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Εμπορίου» έχει απορροφήσει, μόλις το 12% ! 

Η βασική αιτία, η οποία δεν επιτρέπει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, που  σχεδιάστηκαν για να υποβοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστεύω ότι, κατά μείζονα λόγο είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους επιχειρηματίες της αγοράς, εξαιτίας των υψηλών τραπεζικών απαιτήσεων, του μεγάλου ρίσκου και της παρατεταμένης αβεβαιότητας για το μέλλον, που προκύπτει από την εκκρεμότητα της οριστικής συμφωνίας, αναστέλλοντας έτσι κάθε επενδυτική πρωτοβουλία.

Από την πλευρά των συστημικών Τραπεζών, η συνεχιζόμενη ασφυκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει, ως συνέπεια, να αδυνατούν να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στο 95% των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με τη μορφή δανείου ή εγγυοδοσίας. 

Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να σταματήσει να αντιμετωπίζεται ως πολιτικό “λάφυρο” ενός άνισου Ευρωπαϊκού οικονομικού πολέμου. Ο αποκλεισμός της Χώρας πρέπει να τελειώσει και να μας επιτρέψουν, επιτέλους, να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία ρευστότητας για να δουλέψουμε».

   

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: