Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προς δημιουργία cluster καινοτομίας για Ναυτιλιακό Κέντρο Αριστείας, με έδρα τον Πειραιά

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 26/03/2017

Ανακοίνωση στις 10 Μαΐου

|> Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση («industry 4.0»), η σύγκλιση του κυβερνοχώρου με τον φυσικό κόσμο αναδιαμορφώνει τα πάντα στον βιομηχανικό τομέα. Η μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή προσφέρει τεράστια δυνητικά οφέλη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ψηφιακές λύσεις επιτρέπουν στον τομέα της ναυτιλίας την επιτάχυνση της καινοτομίας, τη βελτίωση των διαδικασιών, τη δημιουργία αξίας και την επιβίωση στην ψηφιακή εποχή. Η Ελλάδα για να εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική χρειάζεται να στοχεύσει στην καινοτομία ακολουθώντας της επιταγές της ψηφιακής εποχής που θέλει τη ναυτιλία να κινείται στη λογική του «smart ship». Στην εφαρμογή δηλαδή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τα θέματα που σχετίζονται με την μεταφορά, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από και προς τα πλοία.

Σε αρκετές επίσημες και ανεπίσημες συζητήσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια με οραματιστές του κλάδου, όπως ο Γεώργιος Μαρινάκης, διευθύνων σύμβουλος της SetelHellas, και ο Πέτρος Κόκκαλης, εντεταλμένος σύμβουλος για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον δήμο Πειραιά, διαπιστώθηκε η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κύριων φορέων των  κλάδων της ναυτιλίας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του τοπικού Δημιουργικού Κεφαλαίου (Ανθρώπινο Δυναμικό & Πνευματική Ιδιοκτησία) ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός cluster καινοτομίας (συστάδα καινοτόμων επιχειρήσεων) με επίκεντρο τις προηγμένες τεχνολογίες για την ψηφιακή εποχή στον ναυτιλιακό κλάδο εισήχθη για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συνεδρίου της SetelHellas τον Απρίλιο του 2015. Οι τοπικοί φορείς του κλάδου ενστερνίστηκαν αμέσως την ιδέα και το όραμα αυτό, οδηγώντας στην ίδρυση του Κέντρου Αριστείας για την Ναυτιλία – Στρατηγίς ( Strategis ).

Το «Στρατηγίς – Κέντρο Αριστείας για την Ναυτιλία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με το όραμα να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας & ανάπτυξης εφαρμογών τεχνολογιών αιχμής, στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων για την έξυπνη ναυτιλία του μέλλοντος και την Γαλάζια οικονομία. Σκοπός του «Στρατηγίς» είναι η προώθηση της βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μέσω της ενεργοποίησης των φορέων της ναυτιλίας και της ανάπτυξης  εταιρικών σχημάτων συνεργασίας για την εφαρμογή́ της Αστικής Αναζωογόνησης με επίκεντρο την Γαλάζια Οικονομία.

Ορμώμενο από την παγκόσμια ηγεμονία της Ελληνικής Ναυτιλίας στοχεύει να προωθήσει και να διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα επαυξάνοντας το ρόλο του ως μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και, να συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί μεταξύ των παγκόσμιων ηγετικών δυνάμεων στον χώρο της Γαλάζιας οικονομίας. Μέσω της στενής συνεργασίας των μελών της συστάδας καινοτομίας, το «Στρατηγίς» στοχεύει να  πρωτοστατήσει στην δημιουργία ενός κέντρου “Γνώσης & Καινοτομίας» παγκοσμίου εμβέλειας, με κέντρο τον Πειραιά – ένα μοχλό της Έξυπνης, Βιώσιμης Ανάπτυξης για όλη την περιοχή.

Η Στρατηγίς, μεταξύ άλλων, αποτελεί τον Φορέα Συντονιστή (cluster initiative ή cluster facilitator ή cluster organization), αναλαμβάνοντας την δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, καθώς και την διαχείριση, την χάραξη και εφαρμογή πολιτικής για την ανάπτυξη των εν λόγω σχηματισμών. Έχει ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών οικοσυστημάτων σε συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα. Μέσω του Στρατηγίς θα συγκεραστούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη ναυτιλία με στόχο τον εκσυγχρονισμό του κλάδου καθιστώντας τον ακόμη πιο επιτυχημένο παγκόσμια.

Σκοπεύουμε να το επιτύχουμε αυτό μέσω στρατηγικού μας στόχου, της εδραίωσης της ναυτιλίας και της Γαλάζιας Οικονομίας ως βασικό παράγοντα της περιφερειακής ανάπτυξης, επικεντρώνοντας στα εξής:

  • Την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στρατηγικής και επιχειρησιακών μοντέλων για τη ναυτιλία του μέλλοντος σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών, συνεργατικών δικτύων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και ανάπτυξης περιφερειακού ή εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση και παραγωγική αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας.
  • Ο σχεδιασμός και παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλίας και της Γαλάζιας Οικονομίας.
  • Η προώθηση της απασχόλησης, η διεύρυνση της δια βίου μάθησης και υποστήριξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού́ σε κλάδους συναφείς με τη ναυτιλία.
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών που προάγουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών του κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στο χώρο της ναυτιλίας.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά στις εφαρμογές των ΤΠΕ στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας για την προαγωγή: της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Η κύρια δραστηριότητα του “Στρατηγίς” εστιάζεται στην δημιουργία, ανάπτυξη, και διαχείριση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας & επιχειρηματικότητας (clusters of innovation & commercialization) στον ναυτιλιακό κλάδο με έμφαση στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών ΤΠΕ στη ναυτιλία.

Το Στρατηγίς, έχει αποκτήσει νομική υπόσταση και ξεκίνησε της δραστηριότητες του. Η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του Strategis – Ναυτιλιακό ICT Cluster και ενημέρωση, για τους στρατηγικούς πυλώνες και τις επικείμενες δράσεις, θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συνεδρίου της SetelHellas, εκ των ιδρυτικών μελών του, στο Ίδρυμα Λασκαρίδη στον Πειραιά.

Το “Στρατηγίς” αποτελεί έναν παγκόσμιας κλάσης κόμβο τεχνολογίας, ναυτιλίας και καινοτομίας. Το σύμπλεγμα αυτό, έχει σκοπό να επεκτείνει το δίκτυό του με νέους εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της περιφερειακής ναυτιλιακής κοινότητας και του οικοσυστήματος των ΤΠΕ. Στόχος τους είναι να συμπεριλάβει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (Startups), ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, τις νέες τάσεις καινοτομίας και επιταχυντές επιχειρηματικών ιδεών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ομάδες χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων, δικηγορικά γραφεία  και συμβουλευτικές εταιρείες. Με έδρα στο λιμάνι του Πειραιά, το Strategis-Maritime ICT Cluster, βρίσκεται σε στρατηγική θέση για να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Ο ιδρυτικός πυρήνας του “Στρατηγίς” αποτελείται από τα μέλη: Cisco Systems. Inc., Hellas, Setel HellasA., IDE – Intracom Defense Electronics, Helica Maritime, Municipality of Piraeus, net & BlueGrowth, Athens Information Technology, Nikolinakos – Lardas & Partn Law Firm.

Απάντηση