Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο

Εν Δημω στις 04/12/2018

Τίθεται θέμα προς συζήτηση για την αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά

|> Πρόσκληση για σύκληση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά, για αύριο Τετάρτη 5/12 στις 5:30 μμ, πήραν τα μέλη του από τον πρόεδρο του δ.σ. Γιώργο Δαβάκη. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που τίθενται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι είκοσι και μεταξύ αυτών οι εξελίξεις με το «γιαπί» της Ραλλείου που προγραμματίζεται να γίνει Δικαστικό Μέγαρο, όπως και η παραχώρηση δημοτικου ακινήτου για την εγκατάσταση του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1ο: «Έγκριση της Μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016, της υπ’ αρ. 27022/6-6-2017 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ 1976Β/7-6-17 και το υπ’ αρ. 90/18 Π.Δ. – ΦΕΚ 162Α/3-9-18».

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

2ο: «Ενημέρωση του Σώματος  για τις εξελίξεις επί της παραχώρησης της χρήσης για 49 έτη του ημιτελούς κτιρίου της πρώην Ραλλείου Σχολής, επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου-Βασιλέως Γεωργίου-Κολοκοτρώνη και Δραγάτση στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εγκατάσταση των Δικαστηρίων του Πειραιά».

3ο:  «Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης έξι μηνών για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο Αναστάσεως Πειραιά».

4ο:  «Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου επί της οδού Παύλου Μελά 6 (Ε΄ Δημοτική Κοινότητα) στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά».

5ο: «Έγκριση α) του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τα έτη 2018-2019, β) της κήρυξης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης άγονης για την προμήθεια της αμόλυβδης βενζίνης γ) της διαβίβασης του φακέλου στην υπηρεσία προκειμένου να προβεί σε όλες απαραίτητες ενέργειες για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης μόνο για τις ανάγκες του έτους 2019».

6ο: «Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’».

7ο:  «Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 585/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον 1ο ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Δημοτικές κοινότητες  ΑΑΕ 1/2015” με τη συμπλήρωση και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του εν λόγω έργου».

8ο:  «Έγκριση πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 (αρ. πρωτ. 23411/2414/11-05-2018) ανακοίνωση, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού».

9ο:  «Τροποποίηση της με αρ. 534/10-10-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 179 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν».

10ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, Α.Α.Ε. 3/2013”».

12ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων Α.Α.Ε. 3/2011”».

13ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για εργασίες σε συστήματα ασφαλείας συναγερμού έτους 2018 για το κτήριο του Ιστορικού-Φωτογραφικού Αρχείου & Ιδ. Συλλογών».

14ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 172”».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ. Π. 299”».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού καθισμάτων γραφείου .

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 420,36 €, για αγορά αναμνηστικών δώρων, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 814/26-11-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 19ο«Απομάκρυνση σχολαζόντων – κενών κουβουκλίων δύο (2) περιπτέρων επί των οδών: α) Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 1 & Ακτής Ποσειδώνος και β) Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 14 και κατάργηση των θέσεων».

ΘΕΜΑ 20ο«Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Σερφιώτου 11  και κατάργηση της θέσης».

Απάντηση