Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα 72 δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις φορολογικές δηλώσεις

Πηγή: “Ναυτεμπορική

Ένα απίστευτο «χαρτοβασίλειο» δικαιολογητικών (βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αποδείξεων και λοιπών εγγράφων και στοιχείων) θα ζητήσει και φέτος η εφορία από τους φορολογούμενους για να δεχθεί ως ειλικρινή τα όσα θα αναγράψουν στις δηλώσεις φορολογίας των εισοδημάτων του 2014.

Τα διαφορετικά είδη δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι φθάνουν τα 72, σύμφωνα με αναλυτικό κατάλογο που περιλαμβάνεται στην απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου για τον τρόπο υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα όσα αναγράφονται στη δήλωση πρέπει να συγκεντρώνονται και να φυλάσσονται από κάθε φορολογούμενο στο σπίτι του. Πρέπει δε να προσκομιστούν στην αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος κληθεί για έλεγχο της ειλικρίνειας των στοιχείων που συμπεριέλαβε στη δήλωσή του. Σύμφωνα με την απόφαση της κας Σαββαΐδου για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι 72 κατηγορίες δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη της ειλικρίνειας των αναγραφόμενων στη φετινή φορολογική δήλωση στοιχείων είναι οι εξής:
Δικαιολογητικά για εισπραχθέντα εισοδήματα και παρακρατηθέντες φόρους
1) Βεβαίωση για τα καταβληθέντα μερίσματα, εκδοθείσα από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που πραγματοποίησε τη διανομή (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπική εταιρεία κ.λπ.).
2) Βεβαίωση για τους καταβληθέντες τόκους εκδοθείσα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή χαρτοσημασμένο ιδιωτικό συμφωνητικό αν έγινε ιδιωτικός δανεισμός.
3) Βεβαίωση για την καταβολή δικαιωμάτων εκδοθείσα από το πρόσωπο που τα κατέβαλε.
4) Παραστατικά που αποδεικνύουν κέρδη από μεταβίβαση τίτλων, όπως πινακίδια ή συμφωνητικά αν πρόκειται για μη διαπραγματεύσιμους τίτλους και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά.
5) Δικαιολογητικά για τις εισπραχθείσες αγροτικές επιδοτήσεις.
6) Δικαιολογητικά για τις εισπραχθείσες αμοιβές για τεχνικά έργα.
7) Δικαιολογητικά για τις εισπραχθείσες αμοιβές διοίκησης ή τις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες κ.λπ.
8) Βεβαίωση για το καταβληθέν ποσό της διατροφής σε σύζυγο ή σε τέκνο.
9) Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος.
Αποδεικτικά για την κατοχύρωση δικαιωμάτων φορολογικών απαλλαγών
10) Σε περίπτωση δήλωσης στο Ε2 ακινήτου κενού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ΔΕΗ-8,97% ή ύδρευσης ή κοινόχρηστων κ.λπ.
11) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
12) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.
13) Βεβαίωση σχολής ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογούμενου σπουδάζουν στη σχολή ή στο ΙΕΚ, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν τον φορολογούμενο.
14) Στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και τον βαθμό συγγένειας των προσώπων τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν.
15) Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων.
16) Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να τύχει την προβλεπόμενη μείωση φόρου χρειάζεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, την οποία εκδίδει ο δήμαρχος.
17) Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου (π.χ. για εξαγορά προϋπηρεσίας), απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα.
18) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, απαιτούνται οι γνωματεύσεις των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Περαιτέρω, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
19) Για τη μείωση του φόρου κατά 200 ευρώ για φορολογούμενο ή εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του ανάπηρο τουλάχιστον κατά 67%, γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
20) Για τη μείωση του φόρου κατά 200 ευρώ για φορολογούμενο ή εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του που είναι ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης ή θύμα πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους.
21) Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.
22) Για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για το λόγο αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αποδεικτικά για έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης
23) Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των εξόδων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδοθείσα από τον ιατρό ή φυσικοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή κ.λπ., κατά την είσπραξη της αμοιβής.
24) Για την αναγνώριση της δαπάνης για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κ.λπ., απαιτείται και σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό (ή από νοσοκομείο).
25) Για να αποδειχθεί η δαπάνη των νοσηλίων, απαιτείται το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό, που πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιδιωτική κλινική ή το κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
26) Επιπλέον, για την απόδειξη της δαπάνης των νοσηλίων απαιτείται βεβαίωση του διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής ή του κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
27) Για την αναγνώριση της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης, η οποία εκδίδεται από τα φαρμακεία. Ειδικά για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που προμηθεύεται ο φορολογούμενος, απαιτείται και η προσκόμιση αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης.
28) Για τα έξοδα απασχόλησης νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας, βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή /τριας, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.
29) Επίσης για να αναγνωριστούν τα έξοδα απασχόλησης νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας, απαιτείται απόδειξη είσπραξης της αμοιβής εκδοθείσα από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες.
30) Για να αποδειχθούν τα έξοδα που καταβλήθηκαν σε επιχείρηση περίθαλψης ηλικιωμένων, χρειάζεται η εκδοθείσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
31) Επίσης για να αποδειχθεί η καταβολή των εξόδων περίθαλψης ηλικιωμένων απαιτείται και βεβαίωση από τον διευθυντή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.
32) Για να αναγνωριστούν τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά, απαιτείται απόδειξη λιανικής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου αντικειμένου.
33) Επίσης για να αναγνωριστούν τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων κ.λπ., απαιτείται και η συνυποβολή βεβαίωσης του θεράποντα ιατρού ή του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου έγινε η αντικατάσταση ή η τοποθέτηση του τεχνητού μέλους ή οργάνου στο σώμα του ασθενούς, από την οποία να προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην πιο πάνω απόδειξη λιανικής χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία.
34) Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, απαιτείται η απόδειξη λιανικής συναλλαγής που εκδόθηκε από την πωλήτρια επιχείρηση.
35) Επίσης, σε περίπτωση αγοράς γυαλιών ή ακουστικών, απαιτείται και σχετική βεβαίωση – συνταγή του θεράποντος ιατρού.
36) Για την απόδειξη της καταβολής δαπανών για περίθαλψη τέκνου με αναπηρία, απαιτείται το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό που πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών.
37) Επίσης για την απόδειξη της δαπάνης περίθαλψης ανάπηρου τέκνου, χρειάζεται βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της ειδικής σχολής ή του ειδικού ιδρύματος ή του οργανισμού από την οποία να προκύπτει η πάθηση του τέκνου του υπόχρεου, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης του τέκνου με αναπηρία για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό αυτής, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.
38) Επιπλέον, για να αναγνωριστεί η δαπάνη περίθαλψης αναπήρου τέκνου, θα πρέπει ο φορολογούμενος να συγκεντρώσει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του τέκνου δεν υπερέβη το ποσό των 6.000 ευρώ κατά το έτος 2014.
39) Για να αναγνωριστούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιμολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων ή κλινικών. Ολα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα νόμιμα.
40) Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης, με το οποίο επιβαρύνθηκε πραγματικά ο φορολογούμενος, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη, του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης.
δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση.
ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
Δικαιολογητικά για λοιπές εκπιπτόμενες δαπάνες
41) Για την απόδειξη της καταβολής των δωρεών χρηματικών ποσών απαιτείται γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για τον σκοπό αυτό.
42) Επίσης για την απόδειξη της καταβολής των δωρεών, χρειάζεται και βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου.
43) Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στον δωρεοδόχο.
44) Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών που καταβάλλει ο εκμισθωτής για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης το νόμιμα εκδοθέν δικαιολογητικό.
Δικαιολογητικά για την εφαρμογή ή τη μη εφαρμογή των τεκμηρίων
45) Για την απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του τρίτροχου ή δίτροχου αυτοκινούμενου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, χρειάζεται βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση ακινησίας.
46) Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα, γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
47) Για τη μη εφαρμογή τεκμηρίου διαβίωσης σε αυτοκίνητο αντίκα που δεν φέρει συμβατικές πινακίδες, απαιτείται το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
48) Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, χρειάζεται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.
49) Κατάσταση, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία και οι ετήσιες αμοιβές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί κ.λπ.
50) Ναυτολόγιο, στο οποίο να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησής τους σε σκάφη αναψυχής του υπόχρεου, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε καθένα από αυτά τα πρόσωπα.
51) Για την απόδειξη της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης με βάση τη δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα), φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής ή του επίσημου σχεδιαγράμματος του γραφείου Πολεοδομίας.
52) Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για την αγορά μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, τα πινακίδια αγοράς.
53) Για αγορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς.
54) Για την απόδειξη της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων, φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
55) Επίσης, για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων, κατάσταση, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο που κατασκευάζεται, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, το κατασκευαστικό στάδιο που βρισκόταν στην αρχή του οικείου φορολογικού έτους και οι εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, ο αριθμός των αποδείξεων δαπανών που διενεργήθηκαν μέσα στο έτος και η συνολική αξία αυτών, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
56) Σε περίπτωση κατασκευής δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας), φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής και κατάσταση των αποδείξεων δαπανών κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο οικείο φορολογικό έτος.
57) Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων είτε βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συμβολαίου) του συμβολαιογράφου, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος που καταβλήθηκε για τη μεταβίβαση αυτή, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα και τα στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων.
58) Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, φωτοαντίγραφο της δήλωσης άτυπης δωρεάς ή γονικής παροχής ή διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το δωρεοδόχο και, σε κάθε περίπτωση, κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη και το ποσό για κάθε δωρεά ή γονική παροχή ή χορηγία.
59) Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε εντός του 2014 για την αποπληρωμή δανείων (στεγαστικών – προσωπικών) ή πιστώσεων, βεβαίωση του δανειοδότη για το συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων που εξοφλήθηκαν μέσα στο οικείο φορολογικό έτος.
60) Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εσόδων (εισοδήματα, δωρεές κ.λπ.) και δαπανών προηγούμενων ετών, από τον οποίο να προκύπτει το ποσό του αναλωθέντος μέσα στο 2014 κεφαλαίου που ο υπόχρεος επικαλείται για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος.
61) Σε περίπτωση που η δήλωση του υπόχρεου υποβάλλεται από κληρονόμους του, πρέπει να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου.
62) Επίσης σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τους κληρονόμους του υπόχρεου, απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
63) Επιπλέον, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από κληρονόμους χρειάζεται και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
Λοιπές περιπτώσεις
64) Φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης φόρου υπεραξίας προκειμένου να αποδειχθεί το καθαρό εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
65) Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, απαιτείται το δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Δικαιολογητικά για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα
66) Τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2014 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, χρειάζονται υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.
67) Οι ατομικές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνιών, πρέπει να προσκομίσουν Απόφαση Υπαγωγής του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
68) Οι ατομικές οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από την 1/1/2006 και τα οποία πωλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2014, υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημά τους, κατά περίπτωση. Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζονται τα ακόλουθα:
* στοιχεία ανά διεύθυνση οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν από την 1/1/2006 και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους,
* τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίσθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος 2014 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η άδεια κατασκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από την 1/1/2006.
69) Τα φυσικά πρόσωπα για κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που απασχόλησαν από 1/1/2014 πρέπει να υποβάλουν κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν.
70) Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν γνωματεύσεις των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών, με τις οποίες θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των αναπήρων εργαζομένων τους.
71) Επίσης τα φυσικά πρόσωπα για κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που απασχόλησαν από 1/1/2014 πρέπει να συμπληρώσουν και μια υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
72) Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει:
α) Κατάσταση με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών,
β) Κατάσταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. της επιχείρησης με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον κυβισμό τους, αντίστοιχα, γ) Κατάσταση Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: