Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για το ΕΤΕΑΝ, λόγω των οικονομικών αποτελέσματων του 2016

Χωρίς κατηγορία στις 31/07/2017

Άνω του 1 δισ. τα κεφάλαια

|> Τα πιό σημαντικά στοιχεία που πιστοποιούν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, δημοσιοποίησε το ΕΤΕΑΝ ΑΕ και είναι:

  • Υπήρξε πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού με εξάλειψη ζημιών εις νέο και με δημιουργία αποθεματικών με σκοπό την μελλοντική κάλυψη ζημιών.
  • Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διατηρήθηκαν πάνω από € 1,0 δισ.
  • Κατά το 2016 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας κατά 16%, επεκτείνοντας τη μείωση κατά 19% που είχε σημειωθεί το 2015. Κατά συνέπεια σωρευτικά οι λειτουργικές δαπάνες κατά το 2016 σημείωσαν μείωση κατά 32% σε σχέση με τις δαπάνες του 2014.
  • Υπήρξε υποχώρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους κατά 87%.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τρίτους κατά την 31/12/15 ανερχόταν σε € 242,9 εκ. κατά την 31/12/16 ανερχόταν μόλις σε € 32,0 εκ. 

  • Σημειώθηκε βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας και αύξηση των διαθεσίμων της.
  • Παρόλα τα παραπάνω επιτεύγματα, τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν το έτος 2016 σε  € 62 χιλ. κέρδος,  έναντι ζημιών ποσού € 37,0 εκ. κατά το 2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιστορικά είναι η πρώτη φορά που η ΕΤΕΑΝ παρουσιάζει κέρδη με παράλληλη εξυγίανση του ισολογισμού.

Στη συνέχεια η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Συνοψίζοντας, η ΕΤΕΑΝ λειτουργώντας με τα 2/3 του κόστους που λειτουργούσε το 2014, πέτυχε να έχει ένα ισολογισμό που έχει πλήρως εξυγιανθεί, με κέρδη, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε μία χρονιά με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, δεδομένου ότι ήταν η χρονιά που έκλειναν τα προγράμματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και άνοιγαν τα αντίστοιχα της  επόμενης. Επίσης σε μια χρονιά που η ΕΤΕΑΝ πήρε νέες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εντελώς νέων, πρωτοποριακών  προγραμμάτων. Τέλος τα παραπάνω  επιτεύχθηκαν σε μία χρονιά που η ΕΤΕΑΝ ανέπτυξε πολύπλευρες διεθνείς σχέσεις εκ του μηδενός, οι οποίες ήδη τη βοηθούν αποφασιστικά στην επέκταση και μεγέθυνσή της. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η προβολή των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων, οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του 2017 θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά του 2016.

Οι θετικές εξελίξεις που απαριθμήθηκαν συνοπτικά προηγουμένως, δημιουργούν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι η ΕΤΕΑΝ θα ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε νέες προκλήσεις και νέα καθήκοντα της ανατεθούν στο μέλλον από τους μετόχους της.

Απάντηση