Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το ΕΒΕΠ για τα επτά «καυτά» σημεία, εν όψει του BREXIT

ΕU στις 14/03/2019

Τι πρέπει να γνωρίζουν σχετικά οι επιχειρήσεις της ΕΕ των 27, για να είναι προετοιμασμένες

|> Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου . Ακριβώς δύο χρόνια αφότου κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει.
Και από τις 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί τρίτη χώρα. Έτσι, είναι πλέον επείγον να αρχίσουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να προετοιμάζονται για την αποχώρηση της Βρετανίας, εάν δεν το έχουν πράξει ακόμη… Γι’ αυτό το ΕΒΕΠ, δια του προέδρου του Βασίλη Κορκίδη, ενημερώνει για τα 7 σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ των 27, στο πλαίσιο προετοιμασίας τους για το BREXIT.

1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σε περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, τα περισσότερα έννομα αποτελέσματα του Brexit θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή, ύστερα από μεταβατική περίοδο 21 μηνών, με τους σχετικούς όρους να καθορίζονται στο σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης.
Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ και να εφαρμόζεται σ’ αυτό στις 30 Μαρτίου 2019. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους όρους της συμφωνίας αποχώρησης είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης. Η μελλοντική σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.
Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί και η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση ολοκληρωθεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η σχέση αυτή δεν θα είναι όπως αυτή ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Ως εκ τούτου, όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν, να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές.

2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ευθύνες, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. κατασκευαστής, εισαγωγέας, έμπορος χονδρικής πώλησης κ.λπ.). Για παράδειγμα, μετά το Brexit, αν επιχειρήσεις της ΕΕ-27 που αγοράζουν εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούνται εισαγωγείς για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα, θα υπάγονται σε ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεώσεων στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Αν παραλαμβάνετε προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να αξιολογήσετε τώρα τις ευθύνες σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Εάν η δραστηριότητά σας βασίζεται σε πιστοποιητικά, άδειες ή εγκρίσεις που εκδίδονται από τις αρχές του ΗΒ ή από οργανισμούς με έδρα το ΗΒ — ή που βρίσκονται στην κατοχή προσώπου εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο — αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν πλέον στην ΕΕ μετά το Brexit. Μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθούν ή να αναζητηθούν νέες, που να εκδίδονται από οργανισμό ή αρχή με έδρα την ΕΕ-27. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τα πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται για εμπορεύματα (για παράδειγμα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και για υπηρεσίες (για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών και των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα). Θα πρέπει να λάβετε τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στην ΕΕ-27 των πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να αποκτήσετε νέες.

4. ΤΕΛΩΝΕΙΑ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία, υπάρχει μεγάλη διαφορά εάν πρόκειται για μετακίνηση εμπορευμάτων εντός της ΕΕ ή σε/από τρίτη χώρα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα με το ΗΒ μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες και τις διαδικασίες σχετικά με τον ΦΠΑ. Αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο ΗΒ, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν μέχρι στιγμής έχετε μικρή ή καθόλου πείρα στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
συναλλαγών, οι εξαγωγείς μπορούν να απολαύουν προτιμησιακού δασμολογικού συντελεστή, αν τα προϊόντα έχουν επαρκές «περιεχόμενο ΕΕ» σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής. Μετά το Brexit η συνεισφορά του ΗΒ στο τελικό προϊόν δεν θα θεωρείται πλέον «περιεχόμενο ΕΕ». Πρέπει, ως εκ τούτου, να εξετάσετε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας και να αρχίσετε να θεωρείτε τις εισαγωγές από το ΗΒ ως «μη καταγόμενες», ώστε να εξασφαλίζετε προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή για τα εμπορεύματά σας.

6. ΑΠΑΓΟΡΈΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, οι κανόνες της ΕΕ περιορίζουν την εισαγωγή/εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς και από τρίτες χώρες — για παράδειγμα, ζωντανών ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης και ορισμένων φυτών και φυτικών προϊόντων, όπως η ξυλεία συσκευασίας. Οι εισαγωγές/εξαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων υπόκεινται σε ειδικές άδειες ή κοινοποιήσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση ραδιενεργών υλικών, αποβλήτων ή ορισμένων χημικών ουσιών. Μετά το Brexit τα εμπορεύματα που προορίζονται για το ΗΒ ή προέρχονται από αυτό θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες της ΕΕ. Θα πρέπει να λάβετε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της ΕΕ για τις εισαγωγές/εξαγωγές.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Επί του παρόντος, η ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι ελεύθερη. Μετά το Brexit, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή, αλλά θα υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εταιρείες που επί του παρόντος διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα αποτελεί διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Εάν το επίπεδο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με αυτό της ΕΕ και πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση περί επάρκειας που θα επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να εκτιμήσουν αν, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διαβιβάσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι δυνατές.

Ανακοινώσεις της ΕΕ σχετικά με την προετοιμασία για το BREXIT

Το Brexit ενδέχεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις στην ΕΕ27 με πολλούς άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, τους κανόνες για τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ασκούν δραστηριότητες στην ΕΕ-27, τη συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, την επιλογή ελεγκτών, την επιλογή δικαιοδοσίας σε συμβάσεις και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις σχετικά με την προετοιμασία 1 , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ζητήστε συμβουλές σε περίπτωση που οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.
Ο ιστοτόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει πάνω από 60 ανακοινώσεις σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit2, για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν όλους τους παράγοντες της αγοράς να προετοιμαστούν.

Μπορείτε να ανατρέξετε στους ιστοτόπους των διευθύνσεων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στον τομέα που αφορά εσάς και την επιχείρησή σας. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με τις εθνικές σας αρχές, ή το τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: