Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέα ερευνητική πρωτοβουλία για εποπτεία των συνόρων

ΕU,Ελλαδα στις 04/10/2019

Το έργο “ANDROMEDA” της ΕΕ άρχισε τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει 18 μήνες

|> Το Ερευνητικό Έργο “ANDROMEDA: An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control & Coordination Systems” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

To 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο έξι βημάτων για τη δημιουργία ενός Κοινού Περιβάλλοντος Πλαισίου Ανταλλαγής Πληροφοριών στη Ναυτιλία (CISE Common Information Sharing Environment)). Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πολιτικού, οργανωτικού και νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επτά σχετικών τομέων (μεταφορές, περιβαλλοντική προστασία, έλεγχος αλιείας, έλεγχος συνόρων, επιβολή του νόμου, δασμοί και άμυνα).

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Η ανταλλαγή πληροφοριών βασίζεται σε υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα /δίκτυα παρακολούθησης, με στόχο να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργικότητα του CISE το 2020.

Έχοντας ως βάσει το σχέδιο αυτό, το έργο ANDROMEDA στοχεύει στη διεύρυνση, επικύρωση και επίδειξη του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου CISE, ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία των χερσαίων εκτάσεων/συνόρων. Κατά την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μεγάλης χρονικής διάρκειας με χρήση διαφορετικών συστημάτων Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού (command, control and coordination) που είναι συμβατά με το CISE, και χρησιμοποιούνται από διάφορες αρχές εποπτείας χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Το έργο θα αναδείξει επίσης τις δυνατότητες που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των συστημάτων λήψης αποφάσεων στα πεδία της εποπτείας των συνόρων και της ασφάλειας στη ναυτιλία (αναζήτηση, διάσωση και ασφαλής πλοήγηση κατά τη διάρκεια θαλάσσιων επιχειρήσεων), λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις ατυχημάτων στη θάλασσα.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με επέκταση του μοντέλου δεδομένων CISE, με βάση τις προδιαγραφές που θα ορίσουν οι τελικοί χρήστες και με την υιοθέτηση υπερσύγχρονων συστημάτων Ελέγχου και Διοίκησης. Το νέο μοντέλο CISE θα βελτιστοποιήσει την ενσωμάτωση με υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά συστήματα, γεγονός που συμβαδίζει με τη γενικότερη Ευρωπαϊκή πολιτική για τη δια-λειτουργικότητα και δια-τομεακή συνεργασία, και επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει αν, πως και πότε τα επιπρόσθετα δεδομένα είναι συμβατά με τις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Το έργο άρχισε το Σεπτέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει 18 μήνες, συμμετέχουν 18 οργανισμοί από 8 χώρες* με σημαντική εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά έργα, και έτσι τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συνεισφέρουν ουσιαστικά, στην εποπτεία και ασφάλεια των Ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και στη διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας.

Απάντηση