Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

“Χριστός ἐτέχθη”-“Άληθῶς ἐτέχθη!” – Καλά Χριστούγεννα!

Flash στις 25/12/2020

Ἡ Γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως. ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς ∆ικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε, δόξα Σοι.

 

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Απάντηση