Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

“Ναι” από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για το “δομημένο” του ΤΕΑΥΦΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 21/12/2015

Παρέμβαση Κολνιδάρη

Αναταραχή έχει προκαλέσει στους ασφαλισμένους του ΤΕΑΥΦΕ το ενδεχόμενο μείωσης (πάλι) της επικουρικής σύνταξης. Οι διαμαρτυρίες προς τη διοίκηση είναι έντονες και είναι και χαρακτηριστική η ανακοίνωση που εξέδωσε ο επίτιμος πρόεδρος και εντεταλµένος σύµβουλος διοίκησης του Ταμείου Γερ. Κολνιδάρης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

∆εν µπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτός ο κατήφορος και η ∆ιοίκηση του ΤΕΑΥΦΕ να κάθεται µε σταυρωµένα τα χέρια. ∆εν µπορεί να παριστάνουν τους ανήξερους και ότι ξαφνικά σήµερα ανακάλυψαν την Αναλογιστική Μελέτη του 2012 και προβαίνουν σε τσουνάµι αναδροµικών µειώσεων των συντάξεων. Εάν 3 χρόνια που διοικούν το Ταµείο δεν έχουν καταλάβει τίποτα, να πάνε σπίτια τους.

Οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι του Ταµείου θέλουµε ∆ιοίκηση που θα παλεύει κάθε φορά από νέες θέσεις, τόσο για να διατηρήσουµε τα κεκτηµένα, όσο και για να διευρύνουµε τις κατακτήσεις µας. Στη ζωή και την κοινωνία τίποτα δεν µας χαρίζεται.

Φτιάξαµε το νέο ΤΕΑΥΦΕ µε όραµα και ελπίδα για τη νέα γενιά και σεβασµό στους συνταξιούχους, χωρίς να διστάσουµε να συγκρουστούµε µε το κατεστηµένο.

Παραλάβανε το νέο ΤΕΑΥΦΕ και φοβάµαι ότι η αδράνεια και η µοιρολατρία τους θα αποβεί µοιραία και εάν συνεχίσουν έτσι, θα παραδώσουν απολίθωµα.

ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ∆ΡΑΣΟΥΜΕ:

  1. Άµεση αναστολή των αναδροµικών µειώσεων και εκπόνηση ειδικής γνωµοδοτικής µελέτης, που θα αναδεικνύει το νοµικό πλαίσιο και τις κοινωνικο-οικονοµικές παραµέτρους σχετικά µε τον χρόνο που απαιτείται για τη µετάβαση από το αναδιανεµητικό οικονοµικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό µε πιο ανταποδοτική σχέση εισφορών – παροχών, χωρίς, όµως, να εξαθλιώνονται οι συνταξιούχοι µας.

Η µελέτη αυτή είναι προαπαιτούµενο για να στηρίξουµε την επιµήκυνση του χρόνου απόσβεσης των ελλειµµάτων και του βαθµού αποθεµατοποίησης αυτών. Αφού εγκριθεί από το εποπτεύον Υπουργείο η µελέτη αυτή, τότε θα προβούµε στη σύνταξη νέας επικαιροποιηµένης Αναλογιστικής µελέτης, όπως ο νόµος ορίζει (Ν. 4052/2012).

Ο χρόνος επιµήκυνσης θα πρέπει να είναι περίπου 30 έτη, όσο και οι χρηµατο-οικονοµικές προβολές σε συνθήκες επαληθευόµενων προβλέψεων. Το ίδιο δεν επιδιώκει και η Κυβέρνηση, που παλεύει για την επιµήκυνση αποπληρωµής του ∆ηµόσιου Χρέους, για να ανασάνει η Οικονοµία, η αγορά εργασίας και να µην µειωθούν οι συντάξεις;

  1. Επικαιροποιηµένη Αναλογιστική Μελέτη διαχρονικής βιωσιµότητας του Ταµείου, µε τα πραγµατικά οικονοµικά και δηµογραφικά στοιχεία σήµερα, σε συνδυασµό, όµως, µε το νέο καθεστώς απόσβεσης των ελλειµµάτων, ώστε οι απαιτούµενες µειώσεις των συντάξεων να γίνονται σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου και κατά συνέπεια να είναι κατά πολύ µικρότερες.

Οφείλουµε να ενηµερώσουµε άµεσα όλους τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους µας και να τους καλέσουµε σε συστράτευση, µε κορύφωση µια Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, όπως αυτή του 2012, δηµιουργώντας την κοινωνική δυναµική, που θα στηρίξει το Ταµείο µας. Παράλληλα, να καλέσουµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης να στηρίξει το δίκαιο αίτηµά µας, αφού δεν επηρεάζουµε το δηµοσιονοµικό κόστος και δεν ανήκουµε στη Γενική Κυβέρνηση, να µην εξαθλιώσουµε τους συνταξιούχους µας.

Όσες µειώσεις συντάξεων προβλέπονται ή θα προβλεφθούν στο µέλλον εκτός της Αναλογιστικής Μελέτης, αλλά µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης λόγω δηµοσίου συµφέροντος (πχ: η κράτηση 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ ή το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης) ή αλληλεγγύης των γενεών, να ενσωµατώνονται στις ήδη υφιστάµενες, παρατείνοντας κατ’ αναλογία τον χρόνο απόσβεσης των ελλειµµάτων µας. ∆εν µπορεί το Ταµείο µας το πρωί να είναι ΝΠΙ∆ και το βράδυ να γίνεται ΝΠ∆∆.

ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆

∆οµηµένο Οµόλογο 130 εκατ.ευρώ της Alpha Bank

Η αλήθεια εκδικείται τους ψεύτες και τους συκοφάντες αµείλικτα. Αυτούς που υπονοµεύουν τα θεµέλια του Ταµείου και µε συκοφαντούν ασύστολα, άλλοι από άγνοια και άλλοι από σκοπιµότητα.

Το οµόλογο αυτό, που αγοράστηκε από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆ στις 07/02/2007, κατέστησε το ΤΕΑΥΦΕ αυτόνοµο και αυτοδιοικούµενο ΝΠΙ∆ και το έσωσε 3 φορές:

  1. Απέδωσε τόκους για τα 8 πρώτα χρόνια (δηλαδή, από την ηµέρα αγοράς του µέχρι σήµερα) ύψους 46,8 εκατ.ευρώ, ώστε να έχει την αναγκαία ρευστότητα
  2. ∆εν συµµετείχε στο PSI και δεν κουρεύτηκε κατά 53,5%, µε αποτέλεσµα να ωφεληθεί το Ταµείο κατά 69,55 εκατ.ευρώ, εξασφαλίζοντας ακόµη µεγαλύτερη ρευστότητα
  3. Με την ανακεφαλαιοποίηση της Alpha Bank, λόγω του ότι ήταν οµόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior, «εξοµοιούµενο» σχεδόν µε τις προθεσµιακές καταθέσεις), απέδωσε στο Ταµείο στα µέσα Νοεµβρίου 2015, 65 εκατ. µετοχές της Alpha Bank, ονοµαστικής αξίας 130 εκατ.ευρώ.

∆ηλαδή, πήραµε το κεφάλαιό µας πίσω (130 εκατ.ευρώ) µόλις σε 8 χρόνια από την έκδοση του οµολόγου, ενώ το συνολικό όφελος για το Ταµείο ανέρχεται σε 116,35 εκατ.ευρώ, δηλαδή µέσο ετήσιο όφελος 11,2%! Επιπλέον, επειδή το συγκεκριµένο οµόλογο υπάγεται στο αγγλικό δίκαιο, το κεφάλαιο αυτό (δηλαδή τα 130 εκατ.ευρώ) δεν υπόκειται στα capital controls και άρα µπορούµε να τα επενδύσουµε µε ασφάλεια, προσδοκώντας σε υψηλότερες αποδόσεις.

Κλείνοντας την παρέµβασή µου αυτή, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η πραγµατογνωµοσύνη που διέταξε η ∆ικαιοσύνη και διεξήχθη από τον ανώτατο αρµόδιο δηµόσιο φορέα, αποφάνθηκε θετικά υπέρ της κτήσης του εν λόγω οµολόγου από το ΤΕΑΥΦΕ, η αξία του οποίου κατά την ηµέρα της αγοράς του κυµαινόταν από το 99,6% έως 105,3%, δηλαδή πολύ κοντά ή σηµαντικά µεγαλύτερη από την τελική τιµή που αγοράστηκε 100%. Η δε, εύλογη απόδοσή του στη λήξη θα κυµαινόταν αντίστοιχα από 4,673% έως 5,091% ετησίως.

 

Απάντηση