Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προσπάθειες ΕΣΕΕ για ένταξη της “μικροεπιχείρησης” στην εταιρική νομοθεσία

Χωρίς κατηγορία στις 25/01/2016

Ήδη ισχύει στο Βέλγιο

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, η νέα βελγική νομοθεσία ενέταξε την κατάταξη και τις λογιστικές υποχρεώσεις των εταιρειών, κατ’ εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία καθιερώνει μία νέα μορφή επιχείρησης στο βελγικό εμπορικό δίκαιο, την” μικροεπιχείρηση”.

Η νομοθεσία διακρίνει μεταξύ τριών κατηγοριών επιχειρήσεων, συγκεκριμένα των μικροεπιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ύψους του ισολογισμού.

Πιο αναλυτικά, ως μικροεπιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους, πραγματοποιούν κύκλο εργασιών έως 700 χιλιάδες € και ο ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα 350 χιλιάδες €. Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 9 εκατ. € και το ύψος του ισολογισμού τους δεν ξεπερνά τα 4,5 εκατ. €.

Οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα ανωτέρω κατώφλια όσον αφορά τα επιμέρους προαναφερθέντα κριτήρια, θεωρούνται μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία εισάγει περαιτέρω διάκριση για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στα οικονομικά τους στοιχεία και τις θυγατρικές τους εταιρείες, διαχωρίζοντας τους μικρούς από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι μεν πρώτοι απασχολούν έως το πολύ 250 εργαζόμενους, διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 34 εκατ. € και ύψος ισολογισμού έως 17 εκατ. €, οι δε δεύτεροι υπερβαίνουν τα ανωτέρω θεσπισθέντα κατώφλια. Η νέα νομοθεσία καθιερώνει διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις για τους μικρούς, από ότι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπερβαίνει τα ανωτέρω –ανά κατηγορία- τεθέντα κατώφλια κριτηρίων για δύο συνεχή έτη, θα μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία (και αντίστοιχα, εάν κινείται κάτω από αυτά, θα μετατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία).

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι μικροεπιχειρήσεις θα απολαμβάνουν σειράς πλεονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση δημοσίευσης απλοποιημένων συνοπτικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, και οι μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν συνοπτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ διατηρείται η υποχρέωσή τους δημοσιοποίησης αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων προς τους μετόχους τους. Ακόμη, οι μικροεπιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις θα απολαύσουν μείωσης των τελών δημοσίευσης των καταστάσεών τους, που καταβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB).

Σύμφωνα με στοιχεία του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, με βάση τη νέα νομοθεσία, οι μικροεπιχειρήσεις θα αποτελούν το 83,5% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο Βέλγιο, ήτοι περίπου 313 χιλιάδες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις το 14% και οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις το 2,5% του συνόλου των βελγικών επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή περίπου 8 στις 10 βελγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μικροεπιχειρήσεις στην διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης ενημέρωσε σχετικά ότι η Συνομοσπονδία θα πάρει τη πρωτοβουλία να εντάξει στις νέες προτάσεις που θα καταθέσει για το νέο αναπτυξιακό νόμο, την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο και τη καθιέρωση της κατηγορίας της “μικροεπιχείρησης” στην εθνική μας νομοθεσία εντός του 2016.
Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών

Απάντηση