Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στοιχεία και δείκτες της πορείας της αγοράς από το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε.

Χωρίς κατηγορία στις 25/01/2016

Δεκέμβριος 2015

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, Τειρεσίας Α.Ε.

Πίνακας μεγεθών Ελληνικής Οικονομίας
      Ακαθάριστο

 Εγχώριο Προϊόν

          (Α.Ε.Π.)                      

  Σε Σταθερές Τιμές

                2010

        (εκτιμήσεις)     

Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014  -1,1%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β  Τρίμηνο 2015  -0,9%
Σε Τρέχουσες  Τιμές

        (εκτιμήσεις)

Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014  -2,3%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β  Τρίμηνο 2015  -0,8%
       Σε Τρέχουσες

              Τιμές

       (εκτιμήσεις)     

2014:   179,1  δις

   

   (απόλυτα  ποσά)

2013 :  182,4  δις
Μεταβολή  (%)   2014/2013   -1,8%
      Γενικός  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  

(2009=100,0)

Δεκέμβριος 2015/ Δεκέμβριος 2014  -0,2%
Δεκέμβριος 2015/ Νοέμβριος 2015   0,1%
Ιανουάριος  2015 – Δεκέμβριος  2015/

Ιανουάριος  2014 – Δεκέμβριος  2014

 -1,7%
          Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών               

Καταναλωτή

                            (2005=100,0) 

Δεκέμβριος 2015/ Δεκέμβριος 2014   0,4%
Δεκέμβριος 2015/ Νοέμβριος 2015   0,0%
Ιανουάριος  2015 – Δεκέμβριος  2015/

Ιανουάριος  2014 – Δεκέμβριος  2014

 -1,1%
        Συνολική Τελική Καταναλωτική

                                 Δαπάνη

 

Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014   0,1%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β Τρίμηνο 2015  -1,0%
                    Ιδιωτική Κατανάλωση Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014    0,3%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β Τρίμηνο 2015   -0,8%
         Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου

                              Κεφαλαίου

Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014 12,9%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β Τρίμηνο 2015  -7,0%

 

 

 

                                                             Κλάδος Εμπορίου
     Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης      Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο    

                         (χωρίς τα  καύσιμα)

                                     (2010=100,0)

Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014     -0,9%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015      0,7%
     Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης      Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο    

                         (με τα  καύσιμα)

                                     (2010=100,0)

Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014    -2,8%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015    0,7%
                    Εποχικά διορθωμένος

        Γενικός Δείκτης Όγκου στο Λιανικό

             Εμπόριο  (χωρίς τα καύσιμα)

                             (2010=100,0)

Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014   -0,9%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015    0,6%
                     Εποχικά διορθωμένος

        Γενικός Δείκτης Όγκου στο Λιανικό

                Εμπόριο  (με τα καύσιμα)

                               (2010=100,0)

Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014   -2,7%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015    0,7%
                    Εποχικά διορθωμένος

            Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο

                        Χονδρικό Εμπόριο

Γ  Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014   -10,7%
Γ  Τρίμηνο 2015/ Β Τρίμηνο 2015    -6,4%
Πραγματική Μεταβολή (%)  2014/2013                   0,1%
                  Εποχικά διορθωμένος

      Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον

             Τομέα των Αυτοκινήτων

                          (κλάδος 45)

Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014    -3,4%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β Τρίμηνο 2015    -6,3%
Πραγματική Μεταβολή (%)  2014/2013                  18,7%
                Εποχικά διορθωμένος

        Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο

     Εμπόριο (πωλήσεις)  Αυτοκινήτων

                         (κλάδος 451)

Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014    -5,7%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β Τρίμηνο 2015    -6,8%
Πραγματική Μεταβολή (%)  2014/2013                  24,0%
          

 Αξία Εμπορευματικών Συναλλαγών σε €

           (προσωρινά στοιχεία με τα  

Πετρελαιοειδή και χωρίς τις 

               συναλλαγές υπηρεσιών )

     Συνολική αξία Εισαγωγών – Αφίξεων  Αγαθών
Νοέμβριος  2015/ Νοέμβριος  2014    -6,6%
Α Εντεκάμ. 2015 / Α Εντεκάμ. 2014    -9,4%
   Συνολική αξία Εξαγωγών – Αποστολών Αγαθών

 

Νοέμβριος  2015/ Νοέμβριος  2014    -9,8%
Α Εντεκάμ. 2015 / Α Εντεκάμ. 2014    -5,5%
Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου  Αγαθών
Νοέμβριος  2015/ Νοέμβριος  2014     -1,8%
Α Εντεκάμ. 2015 / Α Εντεκάμ. 2014   14,6%
 Αξία Εμπορευματικών Συναλλαγών σε € 

           (προσωρινά στοιχεία χωρίς  τα

Πετρελαιοειδή και χωρίς τις

                  συναλλαγές υπηρεσιών)

     Συνολική αξία Εισαγωγών – Αφίξεων  Αγαθών                                  
Νοέμβριος  2015/ Νοέμβριος  2014    -1,8%
Α Εντεκάμ. 2015 / Α Εντεκάμ. 2014     1,1%
    Συνολική αξία Εξαγωγών – Αποστολών Αγαθών
Νοέμβριος  2015/ Νοέμβριος  2014    -3,6%
Α Εντεκάμ. 2015 / Α Εντεκάμ. 2014     8,4%
              Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου  Αγαθών

                                           

Νοέμβριος  2015/ Νοέμβριος  2014     0,5%
Α Εντεκάμ. 2015 / Α Εντεκάμ. 2014    6,9%
         

         Ισοζύγιο

       Τρεχουσών 

Συναλλαγών

Ύψος  Ισοζυγίου

(σε δις ευρώ)

Νοέμβριος 2015 

(Έλλειμμα)

   -1,22
Μεταβολή  

Ισοζυγίου

(% μεταβολή)

Νοέμβριος 2015/ Νοέμβριος 2014

(μείωση ελλείμματος)

  -18,6%
Α εντεκάμ. 2015 / Α εντεκάμ. 2014

(μετατροπή ελλείμματος σε  πλεόνασμα)

 155,5%
Μεταβολή   

 Ισοζυγίου  

(σε απόλυτα ποσά -ευρώ)

Νοέμβριος 2015/ Νοέμβριος 2014

 (μείωση ελλείμματος)

278,4 εκ.
Α εντεκάμ.2015 / Α εντεκάμ. 2014

(μετατροπή ελλείμματος σε  πλεόνασμα)

 2,95 δις
           Εμπορευματικές Συναλλαγές

         (Τριμηνιαία στοιχεία για αγαθά

                        και υπηρεσίες)

Εισαγωγές:  αγαθών – υπηρεσιών
Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014   -19,9%
Γ Τρίμηνο 2015/ Β  Τρίμηνο 2015   -16,9%
Εξαγωγές:  αγαθών – υπηρεσιών
Γ Τρίμηνο 2015/ Γ Τρίμηνο 2014   -11,4%
Γ  Τρίμηνο 2015/ Β  Τρίμηνο 2015    -7,1%

 

 

Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα

                                                                    

                                                                      Νοέμβριος 2015

  Συνολική  χρηματοδότηση

   του εγχώριου ιδιωτικού

                       τομέα

             (σε εκατ. ευρώ)

Υπόλοιπο Χρηματοδότησης 204.662
12μηνη  (%)  μεταβολή  χρηματοδότησης    -2,2%
Μηνιαία  Καθαρή ροή χρηματοδότησης 

(Νοέμβριος 2015)

   -458
            Χρηματοδότηση

               Επιχειρήσεων

   (μη χρηματοπιστωτικών)

               σε εκατ. ευρώ

Υπόλοιπο Χρηματοδότησης  96.542
12μηνη  (%)  μεταβολή  χρηματοδότησης    -1,4%
Μηνιαία  Καθαρή ροή  χρηματοδότησης 

(Νοέμβριος 2015)

    -176
  Εμπορικές επιχειρήσεις

           (σε εκατ. ευρώ)

Υπόλοιπο Χρηματοδότησης   18.698
12μηνη  (%)  μεταβολή  χρηματοδότησης    -0,8%

 

 

 

 

 

Απασχόληση στο σύνολο της Οικονομίας
Απασχόληση
         Απασχόληση

(σε απόλυτα νούμερα)   

Τριμηνιαία στοιχεία 

Αριθμός απασχολουμένων  – Γ Τρίμ. 2015-        3.671.096
Γ Τρίμηνο  2015 / Γ Τρίμηνο  2014              2,3%
Γ Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015              1,3%
        Απασχόληση

(σε απόλυτα νούμερα)   

Μηνιαία στοιχεία 

Αριθμός απασχολ.  – Οκτώβριος  2015 –        3.630.449
Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014              2,4%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015             -0,1%
                                                                                      Ανεργία
           Ποσοστά (%) 

              Ανεργίας 

   Τριμηνιαία στοιχεία

Ποσοστό Ανεργίας  Γ  Τρίμηνο  2015              24,0%
Ποσοστό Ανεργίας  Γ  Τρίμηνο  2014              25,5%
Ποσοστό Ανεργίας  Β  Τρίμηνο  2015              24,6%
Ανεργία νέων (15 – 24 ετών)              48,8%
           Ποσοστά (%) 

              Ανεργίας 

      Μηνιαία στοιχεία

        

Οκτώβριος  2015                24,5%
Σεπτέμβριος 2015                24,6%
Οκτώβριος  2014                26,0%
Ανεργία νέων Οκτώβριος  2015

 (15 – 24 ετών)

               48,6%
              Ανεργία

(σε απόλυτα νούμερα)        

Τριμηνιαία στοιχεία

Αριθμός ανέργων     – Γ  Τρίμ. 2015 –          1.160.522
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014               -5,6%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β  Τρίμηνο  2015               -1,7%
Ποσοστό Ανεργίας Γυναικών               28,1%
Ποσοστό Ανεργίας Ανδρών               20,7%
               Ανεργία

(σε απόλυτα νούμερα)   

Μηνιαία στοιχεία 

Αριθμός ανέργων     – Οκτώβριος  2015 –          1.175.903
Ποσοστό Ανεργίας Γυναικών              28,7%
Ποσοστό Ανεργίας Ανδρών              21,0%
Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014              -5,7%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015              -0,7%
Οικονομικά μη ενεργοί

 σε απόλυτα νούμερα

   (Μηνιαία στοιχεία)

Αριθμός μη οικονομικά ενεργών ατόμων              – Οκτώβριος  2015 –           3.267.487
Οκτώβριος  2015/ Οκτώβριος  2014               -1,8%
Οκτώβριος  2015/ Σεπτέμβριος  2015                 0,2%
                Σύνολο

  Απασχολουμένων στην   

Οικονομία

Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –           3.671.096
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014                2,3%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015                1,3%
          Εργοδότες Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –             255.900
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014               14,6%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015                 3,4%
 Αυτοαπασχολούμενοι

 

Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –             843.100
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014               -4,2%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015               -2,8%
             Μισθωτοί Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –           2.409.500
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014                4,2%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015                2,6%
   Συμβοηθούντα Μέλη Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –            162.600
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014              -5,6%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015                0,9%

 

           Απασχόληση στον Κλάδο του Εμπορίου   (Γ  Τρίμηνο  2015)
Αριθμός απασχολουμένων

             στο εμπόριο

     

Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –            676.800
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014               7,4%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015               3,0%
                Εργοδότες Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –             71.700
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014             17,5%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015               4,8%
    Αυτοαπασχολούμενοι Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –           160.500
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014             -4,5%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015             -1,6%
                 Μισθωτοί Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –            409.900
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014               12,3%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015                4,5%
      Συμβοηθούντα Μέλη Σε απόλυτα νούμερα   – Γ  Τρίμ.  2015 –             34.700
Γ  Τρίμηνο  2015 / Γ  Τρίμηνο  2014               -4,7%
Γ  Τρίμηνο  2015/ Β Τρίμηνο  2015                3,9%

 

Απασχόληση στο Λιανικό Εμπόριο
     Εποχικά διορθωμένος  

           Γενικός Δείκτης απασχολουμένων ατόμων

     στο  Λιανικό Εμπόριο

Γ Τρίμηνο  2015 / Γ Τρίμηνο  2014          2,4%
Γ Τρίμηνο  2015/ Β  Τρίμηνο  2015          0,3%
      Μέσος ετήσιος  2014/2013         -0,2%

 

      ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ – ΠΟΣΑ)  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2015
ΤΕΜΑΧΙΑ  2015                                1.668
ΕΤΗΣΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ                              71,25%
ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ                              -9,30%
ΠΟΣΑ (σε ευρώ)  2015                          17.978.482
ΕΤΗΣΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ                             -10,36%
ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ                              -4,94%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ευρώ) 2015           207.863.363

 

   ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ

    ΕΠΙΤΑΓΕΣ

  (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

          2015

     ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ        ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ

     (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.101 14.943.077 1.101 14.943.077
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.203 26.670.949 2.304 41.614.026
ΜΑΡΤΙΟΣ 925 10.968.332 3.229 52.582.358
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 826 10.683.612 4.055 63.265.970
ΜΑΪΟΣ 917 15.524.623 4.972 78.790.593
ΙΟΥΝΙΟΣ 893 15.965.423 5.865 94.756.016
ΙΟΥΛΙΟΣ 27 605.076 5.892 95.361.092
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 523 11.788.419 6.415 107.149.511
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 120 1.272.370 6.535 108.421.881
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ* 5.701 62.549.936 12.236 170.971.817
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.839 18.913.064 14.075 189.884.881
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.668 17.978.482 15.743 207.863.363

 

   ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ

    ΕΠΙΤΑΓΕΣ

  (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

 

    ΜΕΤΑΒΟΛΗ

    ΤΕΜΑΧΙΩΝ

  ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ/       

 ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ 

   ΜΕΤΑΒΟΛΗ

      ΠΟΣΩΝ

  ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ/       

 ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ 

           ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

           ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ

           2015/2014

           ΤΕΜΑΧΙΩΝ

     ΜΕΤΑΒΟΛΗ

     ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ

      2015/2014

         ΠΟΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 13,04% -25,50% -46,35% -54,65%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9,26% 78,48% -46,84% -44,97%
ΜΑΡΤΙΟΣ -23,11% -58,88% -57,18% -60,99%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

 

-10,70% -59,63% -59,63% -62,40%
ΜΑΙΟΣ

 

 

11,02% -45,31% -47,99% -31,23%
ΙΟΥΝΙΟΣ -2,62% 2,84% -45,05% -18,70%
ΙΟΥΛΙΟΣ -96,98% -96,21% -98,24% -96,74%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.837,04% 1.848,25% -67,17% -51,12%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -77,06% -89,21% -90,44% -90,95%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ* 4.650,83% 4.816,02% 378,27% 229,62%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -67,74% -69,76% 46,65% -55,23%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -9,30% -4,94% 71,25% -10,36%

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ  (ΤΕΜΑΧΙΑ – ΠΟΣΑ)
  ΕΠΙΤΑΓΕΣ

(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

   2015

ΤΕΜΑΧΙΑ

   2014

       ΠΟΣΑ

  (σε ευρώ)

       2015

        ΠΟΣΑ

    (σε ευρώ)

        2014

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

       ΣΥΝΟΛΟ

        ΠΟΣΩΝ

     (σε ευρώ)

          2015

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

       ΣΥΝΟΛΟ

        ΠΟΣΩΝ

      (σε ευρώ)

           2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ      1.101      2.052    14.943.077     32.952.124      14.943.077      32.952.124
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ     1.203     2.263   26.670.949     48.461.931      41.614.026      81.414.055
ΜΑΡΤΙΟΣ       925     2.160   10.968.332     28.113.238      52.582.358    109.527.293
ΑΠΡΙΛΙΟΣ       826     2.046   10.683.612     28.413.920      63.265.970    137.941.213
ΜΑΪΟΣ       917     1.763   15.524.623     22.574.810      78.790.593    160.516.023
ΙΟΥΝΙΟΣ       893     1.625   15.965.423 19.636.776      94.756.016    180.152.799
ΙΟΥΛΙΟΣ        27     1.538      605.076     18.568.778      95.361.092    198.721.577
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ      523 1.593   11.788.419     24.117.969     107.149.511    222.839.546
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ *      120     1.255     1.272.370     14.065.375     108.421.881    236.904.921
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ*    5.701     1.192   62.549.936     18.976.092    170.971.817    255.881.013
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    1.839     1.254   18.913.064   42.243.505    189.884.881   298.124.518
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    1.668      974   17.978.482   20.057.160    207.863.363   318.181.678

 

                 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ – ΠΟΣΑ) 

                                                 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2015

ΤΕΜΑΧΙΑ  2015                             3.817
ΕΤΗΣΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ                            -0,68%
ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ                           -15,50%
ΠΟΣΑ (σε ευρώ)  2015                          5.628.542
ΕΤΗΣΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ                             -6,37%
ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ                           -21,65%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ευρώ) 2015                         67.964.689

 

   ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ-

   ΤΙΚΕΣ 2015

   (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

             2012

     ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ        ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ

     (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ            4.114        7.001.973                    4.114           7.001.973
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ            4.014        8.229.779                    8.128          15.231.752
ΜΑΡΤΙΟΣ            3.775        5.494.536                   11.903          20.726.288
ΑΠΡΙΛΙΟΣ            3.470        4.728.141                   15.373          25.454.429
ΜΑΪΟΣ            3.259        4.704.305                  18.632          30.158.734
ΙΟΥΝΙΟΣ            3.085        4.341.497                  21.717          34.500.231
ΙΟΥΛΙΟΣ                6           6.185                  21.723          34.506.416
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ             935       1.115.436                  22.658          35.621.852
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ             310        552.287                  22.968          36.174.139
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ*          11.865      18.978.385                  34.833          55.152.524
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ           4.517       7.183.623                  39.350          62.336.147
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           3.817       5.628.542                  43.167          67.964.689

 

  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ-

     ΤΙΚΕΣ  2015

   (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

    ΜΕΤΑΒΟΛΗ

     ΤΕΜΑΧΙΩΝ

    ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ/       

  ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ 

   ΜΕΤΑΒΟΛΗ

      ΠΟΣΩΝ

  ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ/       

 ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ 

    ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

    ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ

     2015/2014

     ΤΕΜΑΧΙΩΝ

   ΜΕΤΑΒΟΛΗ

   ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ

    2015/2014

        ΠΟΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ            7,05%         16,47%          -25,98%           -20,05%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ          -2,43%         17,54%          -23,92%           -21,70%
ΜΑΡΤΙΟΣ          -5,95%        -33,24%          -20,06%           -13,27%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

         -8,08%        -13,95%          -27,57%           -31,26%
ΜΑΪΟΣ

 

         -6,08%         -0,50%          -28,28%           -30,38%
ΙΟΥΝΙΟΣ          -5,34%         -7,71%          -32,46%           -30,46%
ΙΟΥΛΙΟΣ         -99,81%        -99,86%          -99,87%           -99,92%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ      15.483,33%     17.934,54%         -78,38%           -84,25%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         -66,84%        -50,49%          -93,16%           -91,92%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ*       3.727,42%      3.336,33%          182,90%           167,92%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ        -61,93%        -62,15%           21,46%             23,70%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ        -15,50%        -21,65%           -0,68%            -6,37%

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  (ΤΕΜΑΧΙΑ – ΠΟΣΑ)
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙ-

ΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

    2015

ΤΕΜΑΧΙΑ

    2014

       ΠΟΣΑ

  (σε ευρώ)

       2015

        ΠΟΣΑ

    (σε ευρώ)

        2014

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

       ΣΥΝΟΛΟ

        ΠΟΣΩΝ

     (σε ευρώ)

          2015

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

       ΣΥΝΟΛΟ

        ΠΟΣΩΝ

      (σε ευρώ)

           2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    4.114     5.558     7.001.973     8.757.973       7.001.973        8.757.973
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    4.014     5.276 8.229.779    10.510.740      15.231.752       19.268.713
ΜΑΡΤΙΟΣ    3.775     4.722     5.494.536     6.335.222      20.726.288       25.603.935
ΑΠΡΙΛΙΟΣ    3.470     4.791     4.728.141     6.878.349      25.454.429       32.482.284
ΜΑΪΟΣ    3.259     4.544     4.704.305     6.757.411      30.158.734       39.239.695
ΙΟΥΝΙΟΣ    3.085     4.568     4.341.497     6.242.913      34.500.231       45.482.608
ΙΟΥΛΙΟΣ        6     4.632        6.185     7.347.821      34.506.416       52.830.429
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     935     4.324    1.115.436     7.083.749      35.621.852       59.914.178
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ     310     4.529     552.287     6.839.419      36.174.139    66.753.597
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ*   11.865     4.194   18.978.385     7.083.703      55.152.524       73.837.300
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    4.517     3.719    7.183.623     5.807.190      62.336.147       79.644.490
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    3.817     3.843    5.628.542     6.011.662      67.964.689       85.656.152

*  Η σημαντική αύξηση στις καταχωρήσεις σφραγισμένων επιταγών/απλήρωτων συναλλαγματικών οφείλεται στη συσσώρευση δεδομένων το χρονικό διάστημα από 28/06/2015 έως και 30/09/2015 κατά τη διάρκεια του οποίου δεν καταχωρούνταν νέα δεδομένα βάσει της από 28/06/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015) με την οποία κηρύχθηκε τραπεζική αργία, όπως αυτή παρατάθηκε, και της από 31/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90/31.07.2015). Οι τυχόν καταχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το παραπάνω χρονικό διάστημα αφορούν σε αναγγελίες δεδομένων προγενεστέρων της εφαρμογής των άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Απάντηση