Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προς διοργάνωση τα βραβεία “DesignEuropa” – Κατάθεση αιτήσεων από 1/2/2016

ΕU στις 26/01/2016

Για ανάδειξη σχεδίων 

Για την ανάδειξη της σημασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων στην ΕΕ, το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) (η μεγαλύτερη υπηρεσία της ΕΕ σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας) ανακοίνωσε την 1η διοργάνωση των βραβείων DesignEuropa.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι έγκυρου Καταχωρισμένου Κοινοτικού Σχεδίου ή Υποδείγματος (ΚΚΣΥ) που είναι ένα ενιαίο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του ΓΕΕΑ και έχει ισχύ και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα βραβεία DesignEuropa διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

– Βιομηχανία (εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ).

– Μικρές και νεοσύστατες εταιρείες (εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ή εταιρείες συσταθείσες μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).

– Ειδικό βραβείο για το σύνολο των επιτευγμάτων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από 1ης Φεβρουαρίου 2016 μέσω του δικτυακού τόπου του ΓΕΕΑ. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα δημοσιευθούν επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και ένας οδηγός για τους υποψηφίους.

Ο πρόεδρος του ΓΕΕΑ, António Campinos, δήλωσε:

«Εδώ και δώδεκα χρόνια το ΚΚΣΥ παρέχει προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων σε κάθε είδους εταιρεία – είτε πρόκειται για πολυεθνική είτε για νεοσύστατη επιχείρηση. Έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα βραβεία αυτά θα αναδείξουν τους ταλαντούχους φορείς καινοτομίας σε ό,τι αφορά τα σχέδια και υποδείγματα, για τους οποίους η διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής τους».

Σε κοινή έκθεση του ΓΕΕΑ/του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η οποία δημοσιεύθηκε το 2013, υπογραμμίζεται η σημασία των σχεδίων και υποδειγμάτων ως η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Το 12,2% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ υποστηρίζονται από κλάδους που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό σχέδια και υποδείγματα, και οι οποίοι παράγουν με τη σειρά τους το 12,8% του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Η διοργάνωση των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ της ΕΕ, ενώσεις χρηστών στον τομέα της ΔΙ και ενώσεις του κλάδου των σχεδίων και υποδειγμάτων.

 

Απάντηση