Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών για τον εφοδιασμό πλοίων, ζητείται από το ΕΒΕΠ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 14/03/2017

Κορκίδης προς Πιτσιλή-Γιαλούρη

|> Με επιστολές του προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,Γ. Πιτσιλή και τη γενική διευθύντρια Τελωνείων και ΕΦΚ, Ε. Γιαλούρη, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Β. Κορκίδης, επαναφέρει το θέμα της απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών, αναφορικά με τον εφοδιασμό των πλοίων.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ επισημαίνεται ότι στα άρθρα 269 & 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα δίνονται διευκρινήσεις για τις τελωνειακές διαδικασίες, που πρέπει να εφαρμόζονται, κατά τον εφοδιασμό πλοίων. Ο εφοδιασμός   μη-κοινοτικών  εφοδίων (κεφάλαιο ΙΙΙ)  εντάσσεται στη διαδικασία της επανεξαγωγής, γεγονός που επιτρέπει την απλούστευση, την ταχύτητα & την απαλλαγή του Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκειά της, χωρίς να παρεμβάλλονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ειδικός προορισμός).

Η τροφοδοσία πλοίου είναι τα εφόδια πλοίου, οι προμήθειες και τα ανταλλακτικά που παραδίδονται επί του σκάφους και τα οποία εξαιρούνται από ΦΠΑ και τους όποιους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14(2) της Οδηγίας 2008/118/ΕΕ. Για παράδειγμα καλύπτουν:

 • Τρόφιμα καθώς και άλλα στοιχεία που καταναλώνονται ή πωλούνται επί του σκάφους ή χρησιμοποιούνται από το πλήρωμα, καθώς και από τους επιβάτες.
 • Στοιχεία για την ενσωμάτωση, ως μέρος ή αξεσουάρ σε σκάφη και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού επί του σκάφους.

Κατανάλωση, χρήση, ενσωμάτωση και λειτουργία των προμηθειών πλοίων πρέπει να πραγματοποιείται επί του σκάφους. Ως εκ τούτου, οι προμήθειες πλοίων δεν πρέπει να απομακρύνονται εκ νέου από το σκάφος, παρά μόνο στο πλαίσιο των φορολογικών δωρεάν δικαιωμάτων για τους επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάζονται εκ του σκάφους σε τρίτη χώρα ή τρίτο έδαφος. Οι διατάξεις του Ενιαίου Εμπορικού Κώδικα (UCC) κάνουν διάκριση, μεταξύ των προμηθειών πλοίων που είναι προϊόντα της Ένωσης και εκείνων που δεν είναι της Ένωσης.

Κατά την έξοδο από την περιοχή δικαιοδοσίας των τελωνείων της ένωσης, η τροφοδοσία πλοίων απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης/ δήλωσης εξόδου (Άρθρο 245 (1) (ο) UCC DA). Όσον αφορά στον εκτελωνισμό, ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, προκειμένου οι προμήθειες των πλοίων να υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες, που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 269 (2) (c) UCC, και συγκεκριμένα:

 • Θα πρέπει να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
 • Μια απόδειξη για την παράδοσή τους επί του σκάφους θα πρέπει να είναι διαθέσιμη

Ο προορισμός του πλοίου δεν έχει σημασία για τους σκοπούς του εκτελωνισμού.

Όσον αφορά στις τελωνειακές διατυπώσεις, οι προμήθειες του πλοίου δεν θεωρούνται κανονικές εξαγωγές και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στην τυπική διαδικασία εξαγωγών (Άρθρο 269 (2) (c) UCC σε συνδυασμό με το Άρθρο 269 (1) UCC). Μία διασάφηση/δήλωση εξαγωγής, ωστόσο, θα πρέπει να κατατεθεί και όλες οι διατυπώσεις εξαγωγής, που συνδέονται με το εξαγωγικό τελωνειακό καθεστώς εξακολουθούν να ισχύουν (Άρθρο 269 (3) UCC). Συγκεκριμένα:

 • Πρέπει να κατατεθεί μια διασάφηση/ δήλωση εξαγωγής που να φέρει τον κωδικό ΕΧ.
 • Οι γενικές τελωνειακές διατυπώσεις που προβλέπονται από τα Άρθρα 158 έως 195 του UCC εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Οι κινήσεις των εξαγωγών είναι καταγεγραμμένες στο AES και πρέπει να είναι σωστά κλεισμένες.

Ο σκοπός αυτών των νομικών κανόνων είναι να διασφαλίσουν ότι, όταν παρέχεται η φορολογική εξαίρεση για προμήθειες πλοίων, η παράδοση αυτών των προμηθειών θα μπορεί να αποδειχθεί και η κίνηση των εξαγωγών μπορεί να κλείσει μόλις οι προμήθειες παραδοθούν επί του σκάφους. Χωρίς μια τέτοια απόδειξη, οι παραδόσεις πλοίων δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α., όπως συνηθίζεται για αγαθά που εξάγονται από την Ε.Ε. Όταν τα καταναλωτικά αγαθά που παρέχονται σε πλοία έχουν εξαιρεθεί από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η παράδοσή τους επί του πλοίου πρέπει να αποδεικνύεται, προκειμένου να κλείσει σωστά η κίνηση στο EMSC. Οι προμήθειες του πλοίου, σύμφωνα με τις παραπάνω ειδικές απαιτήσεις, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν εγκαταλείψει  την περιοχή δικαιοδοσίας των τελωνείων της Ένωσης από τη στιγμή που:

 • Είναι διαθέσιμη στις τελωνειακές αρχές μια απόδειξη ότι οι προμήθειες έχουν φορτωθεί επί του σκάφους, ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου,
 • Έχει υποβληθεί μια διασάφηση/ δήλωση εξαγωγής.

Αν και οι προμήθειες πλοίων δεν υπόκεινται στην τυπική διαδικασία εξαγωγής, το αρμόδιο τελωνείο πρέπει να βεβαιώσει ότι, έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώσει το τελωνείο εξαγωγών για την έξοδο των εμπορευμάτων από τη στιγμή που έχουν φορτωθεί επί του σκάφους. Το τελωνείο εξαγωγής πρέπει στη συνέχεια να πιστοποιεί την έξοδο στον διασαφιστή ή τον εξαγωγέα.Η πιστοποίηση εξόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως απόδειξη της εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. και την απαλλαγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Για τους σκοπούς των τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων, το πρόσωπο που παραδίδει τις προμήθειες του πλοίου θα πρέπει να κρατήσει το δελτίο παράδοσης, όπως αυτό θα έχει υπογραφεί από τον παραλήπτη.

Στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών αγαθών της Ένωσης που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους, η αναστολή μετακινείται από το κράτος-μέλος της εξαγωγής στο κράτος-μέλος εξόδου μέσω του συστήματος EMCS. Το μήνυμα για το αποτέλεσμα εξόδου (IE 518), είναι απαραίτητο για να κλείσει η διακίνηση EMCS. Στην περίπτωση των άμεσων εξαγωγών θα μπορούσε να επιτραπεί στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η κίνηση να χρησιμοποιεί τις εθνικές απλουστεύσεις (Άρθρο 30 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2008/118) αντί του EMCS, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της εισόδου στα αρχεία του διασαφιστή/δηλούντα.

Ο εφοδιασμός πλοίων με εξωκοινοτικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση επανεξαγωγής.  Η απλή γνωστοποίηση επανεξαγωγής θα χρησιμοποιείται ωστόσο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι προμηθειών των πλοίων μεταφορτώνονται,
 • Οι προμήθειες των πλοίων λαμβάνονται από ελεύθερη ζώνη ή
 • Οι προμήθειες πλοίων επανεξάγονται απευθείας από αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης.

Η παραίτηση από την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης περίληψης εξόδου εφαρμόζεται (Άρθρο 245 (1) (ο) UCC DA). Στην περίπτωση της διαδικασίας εξωτερικής διαμετακόμισης, όπου τα εμπορεύματα διέρχονται απλώς από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η δήλωση επανεξαγωγής. Δεν πρέπει επίσης να επιβάλλονται τελωνειακές διατυπώσεις εκτός από εκείνες, που σχετίζονται με το καθεστώς της εξωτερικής διαμετακόμισης.

Τέλος, το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 113/2010 αποδίδει μια απλοποιημένη ονοματολογία σε ό, τι αφορά τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου για τα προϊόντα που παραδίδονται σε πλοία στα λιμάνια ως προμήθειες πλοίων. Αυτά τα προϊόντα αναφέρονται με απλοποιημένους CN κωδικούς. Δεν έχει σημασία, εάν τα πλοία χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, στρατιωτικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς. Οι ακόλουθοι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται στις δηλώσεις εξαγωγής και επανεξαγωγής για τις προμήθειες των πλοίων, που δεν υπόκεινται στους κανόνες της οδηγίας 2008/118 / ΕΚ:

 • 99302400: προϊόντα των κεφαλαίων CN 1 έως 24,
 • 99302700: προϊόντα του κεφαλαίου CN 27 της ΣΟ,
 • 99309900: προϊόντα που κατατάσσονται αλλού.

Η χρήση αυτών των κωδικών CN, πρέπει επίσης να επιτρέπεται για εσωτερικά τελωνεία, όπου η τελωνειακή δήλωση για προϊόντα που προορίζονται, να παραδοθούν ως εφοδιασμός πλοίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βασ. Κορκίδης, επισημαίνει: «Ο εφοδιασμός πλοίων αποτελεί μία εξαιρετικά κρίσιμη συνθήκη, η οποία  θα διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες και θα επιτρέψει την αύξηση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμανιών με τα αντίστοιχα λιμάνια των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.  Στόχος μας παραμένει η τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας, ενώ αποτελεί πεποίθησή μας, ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα κινηθούν στην κατεύθυνση απλούστευσης των διαδικασιών, που θα επιτρέπουν  την ανταγωνιστικότητα με τα  λιμάνια των εταίρων μας».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: