Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εποικοδομητική συμμετοχή του Πέτρου Κόκκαλη στο “Ocean Meets Regions” των Βρυξελλών

Χωρίς κατηγορία στις 24/11/2017

Παρουσίασε το “BlueGrowth”

|> Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Πέτρος Κόκκαλης, παρευρέθηκε στο Συνέδριο «Οι θάλασσες συναντούν τις Περιφέρειες» (“Ocean Meets Regions“),  που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η συμμετοχή των ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών,  στη συζήτηση για τη βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα επιτεύγματα, τα προβλήματα, τις βέλτιστες πρακτικές και την πορεία προς την ευρωπαϊκή γαλάζια οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Π. Κόκκαλης παρουσίασε την πρωτοβουλία “BlueGrowth” του δήμου Πειραιά, η οποία στηρίζει νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας. Παρουσιάστηκαν η ιδέα, το όραμα, οι στόχοι, η μεθοδολογία εφαρμογής και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας. Επίσης παρουσιάστηκαν, υπό τη μορφή προτάσεων, τρόποι για τη διευκόλυνση της προώθησης και χρηματοδότησης της γαλάζιας νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στην ανάγκη:

  • δημιουργίας ενός ειδικού Ταμείου Γαλάζιας Ανάπτυξης μέσω του οποίου θα αυξηθούν οι πιθανότητες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων/ έργων γαλάζιας επιχειρηματικότητας.
  • ευθυγράμμισης της στήριξης της ΕΕ με τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες της γαλάζιας οικονομίας (ιδίως των ΜΜΕ).
  • συνδυαστικής αξιοποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων και επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών των ΜΜΕ που επιχειρούν στην γαλάζια οικονομία.
  • παροχής ειδικής συμβουλευτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ που θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση.
  • ανάπτυξης διαδικασιών και εργαλείων (συνεδρίων, διαγωνισμών, events, κλπ) από τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες για τον εντοπισμό και προώθηση των σχετικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμη η ανταλλαγή των αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Περιφερειών.
  • ανάπτυξης χρηματοδοτικών μέσων επιμερισμού του επενδυτικού κινδύνου μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κατά τρόπο που να καθιστά τα «γαλάζια» επενδυτικά τραπεζικά ελκυστικά (bankable), κινητοποιώντας έτσι το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Επίσης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχεδίων γαλάζιας επιχειρηματικότητας που προσφέρει η νεοσύστατη επενδυτική πλατφόρμα του Equifund (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών),  η οποία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ελλάδα με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το Equifund αναμένεται να  προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον,  λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων.

Απάντηση