Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

…του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι…

FLASH στις 06/01/2018

…αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα…

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε / η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις / του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι / αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα / και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές/ Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός/ Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.

Απάντηση