Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επένδυση της ΕΕ 116,1 εκ. για τη βελτίωση ποιότητας ζωής

ΕU,ΕΛΛΑΔΑ στις 18/02/2019

Έργα σε: Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία,  Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία 

|> Η νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE θα ξεκλειδώσει περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη δώδεκα έργων μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε δέκα κράτη μέλη, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 116,1 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα δήλωσε: «Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE αποτελούν ιδανικό παράδειγμα περίπτωσης όπου τα κονδύλια της ΕΕ κάνουν τη διαφορά στην πράξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η νέα επένδυση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα του αέρα και του νερού και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.»

Ο επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε είπε: «Η Επιτροπή πρότεινε να αξιοποιηθεί η θετική εμπειρία από την ενσωμάτωση των κλιματικών πτυχών και να ενισχυθεί περαιτέρω η δράση για το κλίμα στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτή η αύξηση των φιλοδοξιών θα ενισχύσει τη δράση για το κλίμα σε βασικούς τομείς, όπως η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη και η εξωτερική δράση, και θα αυξήσει την ειδική χρηματοδότηση για τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.»

Τα ολοκληρωμένα έργα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών βοηθώντας τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σε πέντε τομείς: φύση, νερό, αέρας, περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στηρίζουν σχέδια που απαιτούνται για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας με τρόπο συντονισμένο και σε ευρεία εδαφική κλίμακα.

Τα 12 επιλεχθέντα προγράμματα διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 215,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 116,1 εκατ. ευρώ προέρχονται από συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε επιπλέον € 3,2 δισ. ευρώ, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, των περιφερειακών και των διαρθρωτικών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και εθνικών πόρων και επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Στον τομέα του περιβάλλοντος:

  • Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ για το περιβάλλον. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη σημαντική στήριξη που παρέχεται στις βουλγαρικές και ουγγρικές πόλεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσα από δράσεις όπως η αντικατάσταση των ρυπογόνων συστημάτων οικιακής θέρμανσης ή η ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων μεταφορών και υποδομών για την ποδηλασία και τα ηλεκτρικά οχήματα. Τα δύο αυτά ολοκληρωμένα προγράμματα διαθέτουν από κοινού προϋπολογισμό ύψους € 32,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €19,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα LIFE. Θα συντονίζουν την αξιοποίηση περίπου € 1,77 δισ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης.
  • Φύση: Ολοκληρωμένα προγράμματα στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία θα συμβάλουν στη διατήρηση της φύσης της Ευρώπης, στηρίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και βελτιώνοντας τη διαχείριση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000. Πέραν του συνδυασμένου προϋπολογισμού ύψους 73,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,2 εκατ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα LIFE, αυτά τα τέσσερα προγράμματα για τη φύση θα συντονίζουν την αξιοποίηση 157 εκατ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς, εθνικούς και δημόσιους πόρους.
  • Νερό: Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE βοηθάει επίσης την Αυστρία και την Εσθονία στον συνδυασμό της αποτελεσματικής διαχείρισης των λεκάνων απορροής ποταμών με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και την προστασία της φύσης, προκειμένου τα υδατικά τους συστήματα να μπορούν να συντηρούν τη βιοποικιλότητα αλλά και τους ανθρώπους. Τα δύο αυτά ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά προγράμματα διαθέτουν από κοινού προϋπολογισμό ύψους 33,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα LIFE. Θα συντονίζουν την αξιοποίηση περίπου 518 δισ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, τα τέσσερα έργα «Δράση για το Κλίμα» διαθέτουν από κοινού προϋπολογισμό ύψους 75,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα LIFE. Πρόκειται να αξιοποιήσουν επιπλέον 778,3 εκατ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης από την ΕΕ, καθώς και από εθνικά και ιδιωτικά κεφάλαια στους παρακάτω τομείς:

  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: Τα έργα επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Φινλανδία, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Τα έργα θα υλοποιήσουν τις σχετικές μειώσεις μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, των οδικών μεταφορών με μηδενικές εκπομπές και της δέσμευσης άνθρακα.
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Το έργο στην Ελλάδα στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ικανότητα υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4 600 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 1 100 έργα περίπου βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε € 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE καθιερώθηκαν το 2014 ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60 % η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE.

Ελλάδα (GR) (14,2 εκατ.)
Προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή (LIFE-IP AdaptInR)

Το εν λόγω έργο υποστηρίζει την εφαρμογή, στην Ελλάδα, της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θα επιταχύνει την εφαρμογή των περιφερειακών δράσεων πολιτικής για την προσαρμογή. Θα αναπτυχθούν διάφορα πιλοτικά σχέδια για τρεις περιφέρειες και πέντε δήμους στους τομείς προτεραιότητας της διαχείρισης των παράκτιων κινδύνων, της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, της προστασίας από δασικές πυρκαγιές και της διαχείρισης των υδάτων. Αυτό το «απόθεμα αναπαραγωγής» πραγματικών εμπειριών θα αποτελεί μέρος μιας βάσης γνώσεων όσον αφορά τους πόρους, η οποία θα καθοδηγεί και θα στηρίζει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στον λεπτομερή σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των δράσεων που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το έργο θα προσδιορίσει επίσης κατάλληλα χρηματοδοτικά σχήματα και προγράμματα για την περαιτέρω εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και θα επανεξετάσει τόσο την εθνική στρατηγική όσο και τα περιφερειακά σχέδια δράσης για την προσαρμογή. Ο προϋπολογισμός του έργου θα συμπληρωθεί με έως και 446,2 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, του εθνικού, καθώς και του ιδιωτικού τομέα για συμπληρωματικές δράσεις.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: