Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ισχύει πλέον το αυτονόητο για τα “μπλοκάκια”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 07/02/2019

Από την 1η Φεβρουαρίου η ισχύς της εισφοράς 20,28% για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης

naftemporiki.gr |> Μόνο σε συμβάσεις που υπογράφονται μετά την 1η/2/2019 μεταξύ εργαζόμενου που αμείβεται με απόδειξη δαπάνης και εργοδότη / αντισυμβαλλόμενου θα έχουν ισχύ οι ρυθμίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 20,28% στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).  Αυτό είναι το νέο δεδομένο που υπάρχει στην εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Πετρόπουλος για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη εγκύκλιο η ημερομηνία ασφάλισης οριζόταν για την 1η/1/2019. Επισημαίνεται ότι η νέα ημερομηνία εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, με δεδομένη την αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ από την 1η/2/2019, καθώς και το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, τον χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6182/31-12-2018, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019.

Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος 

  • Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί μέχρι 31/01/ 2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την 1η/2/2019, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει πριν από την 31η/1/2019 ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την 1η/2/2019.
  • Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν.

Υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Επισημαίνεται ότι η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση των παραστατικών αμοιβής είναι βασική προϋπόθεση για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης, δηλαδή με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Αυτό ορίζει ρητά η σχετική υπουργική απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων και ισχύει αναδρομικά από την 1η/2/2019. H υπουργική απόφαση ορίζει τα ακόλουθα:

1. Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.

2. Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη  επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού. Συνολικά δηλαδή για τους τίτλους κτήσης θα παρακρατούνται εισφορές 20,28%, ήτοι 13,33% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία (6,45% για παροχές σε είδος και 0,45% για παροχές σε χρήμα).

3. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού διά του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

Παραδείγματα 
1. Πωλητής του περιοδικού «Σχεδία» πουλάει μηνιαίως 160 περιοδικά, με ακαθάριστη αμοιβή 2,70 ευρώ ανά πωλούμενο περιοδικό (όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση από την τιμή του περιοδικού ύψους 4,00 ευρώ του ΦΠΑ και των λειτουργικών εξόδων). Για την εν λόγω δραστηριότητα αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης).

Το συνολικό ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 432,00 ευρώ (160 περιοδικά x 2,70 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%).

Συνεπώς οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού 330,05 ευρώ [432,00 ευρώ – (23,60% x 432,00)].

Ασφαλιστικές εισφορές: Για κύρια σύνταξη : 330,05 ευρώ x 13,33% = 44,00 ευρώ. Για υγειονομική περίθαλψη : 330,05 ευρώ x 6,95% = 22,94 ευρώ. Σύνολο: 44,00 ευρώ + 22,94 ευρώ = 66,94 ευρώ.

2. Άτομο που διενεργεί προωθητικές πωλήσεις, είτε αυτοτελώς είτε συνδεόμενο με συναφείς επιχειρήσεις, αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών ύψους 250,00 ευρώ.

Η καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε 191,00 ευρώ [250,00 ευρώ – (23,60% x 250,00 ευρώ)].

Ασφαλιστικές εισφορές: Για κύρια σύνταξη: 191,00 ευρώ x 13,33% = 25,46 ευρώ. Για υγειονομική περίθαλψη: 191,00 ευρώ x 6,95% = 13,28 ευρώ. Σύνολο: 25,46 ευρώ + 13,28 ευρώ = 38,74 ευρώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: