Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΕ: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΕU στις 18/05/2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου – Κατάλογος ΕΔΩ

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε χθες τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, των οποίων τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες. Στον κατάλογο προστέθηκαν δύο δικαιοδοσίες τρίτων χωρών: η Νιγηρία και η Νότια Αφρική, ενώ δύο δικαιοδοσίες διαγράφηκαν από τον κατάλογο: η Καμπότζη και το Μαρόκο.

Ο κατάλογος λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και τις αλλαγές που αποφασίστηκαν στην τελευταία σύνοδο ολομέλειας της FATF τον Φεβρουάριο του 2023 για τον κατάλογο των «δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση» («γκρίζος κατάλογος»). Δεδομένου του επιπέδου ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η ενιαία αγορά θα εκτίθετο σε σοβαρούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εάν η ΕΕ δεν εξέταζε το ενδεχόμενο προσθήκης των περιοχών δικαιοδοσίας που ταυτοποίησε η FATF στον κατάλογο της ΕΕ.

Ως ιδρυτικό μέλος της FATF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της προόδου των δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο όσον αφορά την αντιμετώπιση των αδυναμιών τους στην ΚΞΧ/ΧΤ και την πλήρη εφαρμογή των αντίστοιχων σχεδίων δράσης τους, όπως έχει συμφωνηθεί με τη FATF. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι ρυθμιστές πρόσβασης, όπως συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και λογιστές (που ονομάζονται «υπόχρεες οντότητες» στην οδηγία) υποχρεούνται να εφαρμόζουν ενισχυμένη επαγρύπνηση σε συναλλαγές που αφορούν δικαιοδοσίες τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου («ενισχυμένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη»).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικαιροποιεί τακτικά τον εν λόγω κατάλογο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες από διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων στον τομέα της ΚΞΧ/ΧΤ, όπως η FATF.

Η επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου λαμβάνει τη νομική μορφή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν της εξέτασής του και της μη διατύπωσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός ενός μηνός (που μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα).

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: Μητρώο εγγράφων της Επιτροπής (europa.eu)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: