Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Κομισιόν ‘’τραβάει τ’ αυτί’’ σε 25 κράτη μέλη για μη έγκαιρη μεταφορά Οδηγιών

ΕU στις 28/03/2023

Μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος – Τους δόθηκε προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει, λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν λάβει για τη μεταφορά Οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους Δίκαιο και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των Οδηγιών.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης αποφάσεων, επιστολές απευθύνονται σε 25 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς έξι οδηγιών της ΕΕ στους τομείς:

  • του περιβάλλοντος,
  • της εσωτερικής αγοράς,
  • της βιομηχανίας,
  • της επιχειρηματικότητας,
  • της μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • της μετανάστευσης,
  • των εσωτερικών υποθέσεων,
  • της ένωσης ασφάλειας και
  • της Δικαιοσύνης.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των εν λόγω Οδηγιών. Αν δεν το πράξουν, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Πόσιμο νερό:
Διασφάλιση της ποιότητας του νερού
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι απαραίτητο για τη δημόσια υγεία και ευημερία και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη στην εφαρμογή επιτυχημένων ενωσιακών πολιτικών και κανόνων για το πόσιμο νερό εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε την οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 (Οδηγία για το πόσιμο νερό), η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα πρότυπα ασφάλειας, εισάγει μεθοδολογία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα υδροδότησης, θεσπίζει κατάλογο επιτήρησης των αναδυόμενων ουσιών καθώς και διατάξεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό.

Η νέα Οδηγία περιέχει διατάξεις για τις διαρροές νερού, καθώς σήμερα, κατά μέσο όρο, το 23% των επεξεργασμένων υδάτων στην ΕΕ χάνεται κατά τη διανομή του νερού.

Η Οδηγία περιλαμβάνει επίσης νέες διατάξεις που απαιτούν από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους, και ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να μεταφέρουν τις εν λόγω νέες διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Κομισιόν έως τις 12 Ιανουαρίου 2023.

Μέχρι σήμερα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία ΔΕΝ κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας εντός της ταχθείσας προθεσμίας και, ως εκ τούτου, θα λάβουν προειδοποιητικές επιστολές.

Εταιρικό δίκαιο:
Κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές μετατροπές,
συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Τον Νοέμβριο του 2019, η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 τροποποίησε την  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 και θέσπισε νέους κανόνες για να βοηθήσει τις εταιρείες να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά βάσει εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διευκολύνουν τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση των εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα διασφαλίσεις κατά των καταχρήσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οι κανόνες θα τονώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά.

Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Και τα παρακάτω  κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας και θα λάβουν προειδοποιητική επιστολή: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: