Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ποιοί απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν όσοι δημότες δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για την πρώτη κατοικία τους. Υπενθυμίζεται ότι μετά από πρόταση του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, οι άποροι δημότες απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή δημοτικών τελών, όπως και τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω, ενώ για τους πολύτεκνους ισχύουν μειωμένα τέλη κατά 50%.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2
7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας στην υπηρεσία Ανταποδοτικών Τελών.
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο μέλος με αναπηρία.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση(χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό λογαριασμό) ή συγγενικού προσώπου μέχρι β’ βαθμού συγγενείας (που θα αποδεικνύει ότι αυτό συνοικεί μαζί του και τον βαρύνει οικονομικά , αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ που θα αναγράφει ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του δικαιούχου και τη χρονική διάρκεια ισχύος του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ που έχει εκδοθεί, από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, μεταξύ του χρονικού διαστήματος 1/1/2011(ημερομηνία σύστασης των ΚΕΠΑ) και 1/9/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας το σχετικό παραστατικό θα γίνεται δεκτό.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος του αιτούντος φορολογική δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας στην υπηρεσία Ανταποδοτικών Τελών.
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΑΠΟΡΟΙ
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση(χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – απορίας
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
7. Κοινωνική έρευνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση (όλων των διαμενόντων στην οικία) του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2
9. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας στην υπηρεσία Ανταποδοτικών Τελών.
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
. Οι αναφερόμενες μειώσεις ή απαλλαγές εφαρμόζονται μόνο στην κύρια κατοικία.
. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η μείωση ή απαλλαγή.
. Η ισχύς της απόφασης άρχεται από 1/1/2015 και κατόπιν υποβολής αίτησης του δικαιούχου.
. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: