Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συνεδρίαση του ΔΣ Πειραιά με 18 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη

Με… μενού 18 θεμάτων θα προσέλθουν, την ερχόμενη Δευτέρα 23/3 (17:00), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πειραιά, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ΠΕ Παιδοψυχολόγων, δύο (2) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δέκα (10) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, εννέα (9) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, επτά (7) ΔΕ Μαγείρων, τεσσάρων (4) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων-Τραπεζοκόμων και εννέα (9) ΥΕ Καθαριστών-στριών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού’, Δράση: ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εποχικές ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρόσληψης δέκα πέντε (15) ΔΕ Οδηγών Δ΄ κατηγορίας για τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την ανανέωση για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους, των ήδη υφισταμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ενός (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (Διαχειρίστριας), τριών (3) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, μίας (1) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (4ωρης απασχόλησης), μίας (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία), μίας (1) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και μίας (1) ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό) 4ωρης απασχόλησης, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 08».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες μέσω της λειτουργίας των Δημοτικών Πολυιατρείων».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δέκα (10) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, οκτώ (8) ΔΕ Μαγείρων και δέκα (10) ΥΕ Καθαριστών-στριών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (εντεκάμηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015 : έξι (6) ηχοληπτών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ, δύο (2) τεχνικών και ενός (1) καμεραμάν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΔΗ.ΡΑ.Π., μετά από αίτημά της».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 8ο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) με το ποσό του 1.000.000,00 € και απόδοσή της σε 10 ισόποσες δόσεις».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.), ορισμός αμοιβής των εκκαθαριστών και έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση της με αρ. 33/16-2-15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή στην 7η και τελική διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου MED-SMILE, στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 27-30 Απριλίου 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν για εκτέλεση υπηρεσίας από μόνιμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Τομέα Β, συνολικού ποσού 15.000,00 €».

ΘΕΜΑ 14ο: «Επιστροφή ποσού 256,00 € στη δικαιούχο Καλοκαιρινού Ιωάννα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν».

ΘΕΜΑ 15ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 2.524,08 € και επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους».

ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 308,13 €».

ΘΕΜΑ 17ο: «Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 80,00 €».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ: 1) για το ΥΝΟ-7050 αυτ/το επί της οδού Καραϊσκου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 4Α & 2) για το ΙΚΧ-7306 αυτ/το επί της οδού Σουηδίας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 33».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: